logo dpmlj

Překlad

16/32 TISKOVÁ ZPRÁVA

Velký propad nivelity - výšky koleje  a opotřebované kolejnice po 20-ti letech provozu byly v letošním roce důvodem k provedení opravy jedné koleje v délce cca 125m v prostoru Soukenného náměstí

V Liberci, dne 14. 9. 2016

Tisková zpráva je reakcí vedení DPMLJ, a.s. na článek MF Dnes ze dne 31. 8. 2016

Na provedenou opravu byla zpracována projektová dokumentace, která byla následně odsouhlasena správcem pozemku, tedy SML. Z důvodu nutné úpravy odvodnění prostoru tramvajové trati a provedení nového výškového napojení okolních ploch, které přímo nesouvisely s opravou tramvajové trati, bylo v této projektové dokumentaci zapracováno také nutné částečné rozebrání těchto ploch a následné uvedení do původního stavu. To se týkalo především plochy směrem do náměstí provedené ze žulové mozaiky a částečně obslužné komunikace Fügnerova podél paláce Dunaj, provedené ze zámkové dlažby v barevném provedení COLORMIX – kombinace „podzim“.

Vlastní práce v hodnotě 8 185 000,- Kč bez DPH byly realizovány v období od 9. července do 21. srpna 2016 za úplné výluky tramvajových linek. Po druhé koleji byla pouze manipulačně obsluhována tramvajová trať do Jablonce nad Nisou. DPMLJ, a.s. při této opravě kolejí v prostoru Soukenného náměstí použil jako kryt komunikace poprvé přírodní materiál – řezanou žulovou dlažbu z místních zdrojů, která nahradila původní nevzhledné betonové panely BKV. Kryt ze žulové dlažby byl sice oproti litému asfaltu dražší o cca 400 000,- Kč, ale očekáváme delší životnost a přispívá k lepšímu celkovému vzhledu. Pokud se tato technologie osvědčí, předpokládáme použití v celém prostoru pěší zóny při provádění dalších oprav kolejiště. 

Po celou dobu provádění prací byla prováděna kontrola dodržování technologických postupů jednak zaměstnanci naší společnosti, jednak byl denně přítomen externí technický dozor investora, který také celou stavbu dokumentoval.

Po rozebrání zámkové dlažby obslužné komunikace Fügnerova bylo zjištěno značné poškození vlivem prováděné zimní údržby chemickými látkami. Proto byla tato plocha v rozsahu cca 30 m2 obnovena zámkovou dlažbou novou bez vlivu na cenu díla. Samozřejmě nový povrch a původní povrch, který byl položen v roce 1996, tedy před 20-ti lety, vykazuje na první pohled rozdílné barevné řešení.

Kritizované umístění stožáru VO ve vodící linii přes komunikaci a ostatní provedení reliéfních prvků, určených pro orientaci nevidomých bylo provedeno přesně podle původního stavu a je zcela v souladu s technickými normami a metodickými pokyny. Drobné pochybení v napojení reliéfní dlažby před vchodem do provozovny KFC bude odstraněno v rámci záruky na provedené dílo.