logo dpmlj

Překlad

Tarif MHD Jablonec nad Nisou

NAŘÍZENÍ
statutárního města Jablonce nad Nisou č. 2/2015
ve znění NAŘÍZENÍ
statutárního města Jablonce nad Nisou č. 1/2017
kterým se stanovuje

Tarif městské dopravy v Jablonci nad Nisou
v rámci Integrovaného tarifu veřejné dopravy Libereckého kraje

Rada města Jablonce nad Nisou se usnesla dne 2. 11.2017 vydat v souladu s § 11 a § 102, odst. 2, písmene d) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a na základě zmocnění v § 4a) zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů ČR v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů, a podle aktuálního Výměru Ministerstva financí, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami, toto nařízení:

Článek I
Úvodní ustanovení

Veškeré druhy jízdních dokladů obsažené v tomto ustanovení jsou platné v celé síti městské hromadné dopravy (dále i jako „MHD“) Jablonec nad Nisou.

Tarif městské dopravy v Jablonci nad Nisou stanovuje maximální ceny jízdného a platnost jízdních dokladů pro pravidelné linky MHD Jablonec nad Nisou, ceny jízdenek jsou uvedeny včetně snížené sazby DPH.

Článek II
Papírové jízdní doklady pro jednotlivou jízdu

1) Maximální ceny jednotlivého jízdného jsou stanoveny takto:

a) Cena pro jízdu po dobu 30 min. od označení jízdenky pro linky MHD Jablonec nad Nisou

  cena
základní NEPŘESTUPNÉ jízdné 18,- Kč
zlevněné NEPŘESTUPNÉ jízdné    9,- Kč

b) Cena pro jízdu po dobu 60 min. od označení jízdenky pro linky MHD Jablonec nad Nisou

  cena
základní PŘESTUPNÉ jízdné    24,- Kč
zlevněné PŘESTUPNÉ jízdné    12,- Kč

c) Cena pro jízdu po dobu 75 min. od označení jízdenky pro linky MHD Jablonec nad Nisou a MHD Liberec

  cena
základní PŘESTUPNÉ jízdné    38,- Kč
zlevněné PŘESTUPNÉ jízdné    19,- Kč

d) Cena pro jednodenní jízdenku platnou pro linky MHD Jablonec nad Nisou
(platí v den označení v označovacím strojku ve vozidle)

  cena
základní    42,- Kč
zlevněná    21,- Kč

e) Cena pro jednodenní jízdenku platnou pro linky MHD Jablonec nad Nisou a MHD Liberec
(platí od označení jízdenky v označovacím strojku ve vozidle)

  cena
základní    100,- Kč
zlevněná    50,- Kč


Článek III
Doplňkový prodej u řidiče MHD

1) Maximální ceny jednotlivého jízdného v doplňkovém prodeji u řidiče jsou stanoveny takto:

a) Cena pro jízdu po dobu 30 min. od označení jízdenky pro linky MHD Jablonec nad Nisou

  cena
základní NEPŘESTUPNÉ jízdné    22,- Kč
zlevněné NEPŘESTUPNÉ jízdné    11,- Kč

b) Cena pro jízdu po dobu 60 min. od označení jízdenky pro linky MHD Jablonec nad Nisou

  cena
základní PŘESTUPNÉ jízdné    28,- Kč
zlevněné PŘESTUPNÉ jízdné    14,- Kč

c) Cena pro jízdu po dobu 75 min. od označení jízdenky pro linky MHD Jablonec nad Nisou a MHD Liberec

  cena
základní PŘESTUPNÉ jízdné    42,- Kč
zlevněné PŘESTUPNÉ jízdné    21,- Kč

d) Cena pro jednodenní jízdenku platnou na linkách MHD Jablonec nad Nisou
(platí v den zakoupení)

  cena
základní    46,- Kč
zlevněná    23,- Kč

Článek IV
Platba prostřednictvím elektronických peněžních prostředků na bezkontaktní čipové kartě (BČK)

1) Maximální ceny jednotlivého jízdného jsou stanoveny takto:

a) Cena pro jízdu po dobu 30 min. od zakoupení jízdenky

  cena
základní PŘESTUPNÉ jízdné    16,- Kč
zlevněné PŘESTUPNÉ jízdné    8,- Kč

b) Cena pro jízdu po dobu 60 min. od zakoupení jízdenky

  cena
základní PŘESTUPNÉ jízdné    22,- Kč
zlevněné PŘESTUPNÉ jízdné    11,- Kč

c) Cena pro jednodenní jízdenku platnou v síti MHD
(platí v den zakoupení)

  cena
základní    40,- Kč
zlevněná    20,- Kč

Za zlevněné jízdné dle čl. II až IV se přepravují děti a mladiství od 6ti do 15ti let.

Článek V
Časové jízdenky přenosné

a) Cena pro přenosnou papírovou jízdenku platnou v síti MHD Jablonec nad Nisou

 

cena

základní měsíční papírová    800,- Kč
rodinná: 1 dospělý + 2 děti (platná od pátku 14:00 do neděle 24:00 hodin)    52,- Kč
rodinná: 2 dospělí + 3 děti (platná od pátku 14:00 do neděle 24:00 hodin)    66,- Kč

b) Cena pro přenosnou jízdenku platnou v síti MHD Jablonec nad Nisou

  cena
základní třicetidenní nahraná na nepersonifikovanou BČK    800,- Kč


Článek VI
Časové jízdenky nepřenosné nahrané na osobní BČK

Maximální ceny předplatních jízdních dokladů platných v síti MHD Jablonec nad Nisou:

1) Základní časové jízdné

  cena
a) sedmidenní jízdenka    150,- Kč
b) třicetidenní jízdenka     470,- Kč
c) devadesátidenní jízdenka    1.250,- Kč
d) 180 denní jízdenka    2.450,- Kč
e) 365 denní jízdenka    4.660,- Kč

2) Zlevněné časové jízdné

  cena
a) sedmidenní zlevněná jízdenka    75,- Kč
b) třicetidenní zlevněná jízdenka    235,- Kč
c) roční zlevněná jízdenka (platná po dobu školního roku)    2.115,- Kč

Za zlevněné časové jízdné se přepravují děti a mladiství od 6ti do 15ti let, žáci základních a středních škol podle zvláštního předpisu a studenti vysokých škol podle zvláštního předpisu (zákon č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů) s výjimkou studentů trvale výdělečně činných a uvedených v § 10 zvláštního předpisu (zákon č. 117/1995 Sb. ve znění pozdějších předpisů) nejvýše však do 26ti let věku.

3) Zvláštní zlevněné časové jízdné

  cena
a) sedmidenní pro důchodce a osobu 65+    80,- Kč
b) třicetidenní pro důchodce a osobu 65+    265,- Kč
c) devadesátidenní pro důchodce a osobu 65+    680,- Kč
d) 180 denní pro důchodce a osobu 65+    1.250,- Kč
e) 365 denní DRŽITEL ZLATÉ JANSKÉHO PLAKETY     120,- Kč

Za zvláštní zlevněné časové jízdné pro důchodce se přepravují poživatelé starobních důchodů a poživatelé invalidních důchodů a jim na roveň postavených důchodů (s výjimkou částečného invalidního důchodu).

 

Článek VII
Přeprava na linkách MHD Liberec mimo tarifní zónu Liberec

Pro cesty na linkách MHD Liberec v tarifních zónách Jablonec nad Nisou a Bedřichov jsou platnými doklady všechny jednozónové doklady pro příslušné zóny (Jablonec nad Nisou, Bedřichov) nahrané na BČK.

Pro linky MHD Liberec v tarifní zóně Jablonec nad Nisou a Bedřichov jsou vyhlášené papírové jízdenky, které platí pouze v té zóně, ve které byly označeny:

  cena platnost
a) Jízdenka základní    20,- Kč 40 min
b) Jízdenka zlevněná    10,- Kč 40 min

 Pro cesty na linkách MHD Liberec mezi tarifní zónou Liberec a přilehlou tarifní zónou (Jablonec nad Nisou, Bedřichov) jsou vyhlášené SMS jízdenky pro jednotlivou jízdu:

Základní nepřestupní SMS jízdenka

  cena platnost
ZÁKLADNÍ nepřestupní    31,- Kč 40 min

SMS jízdenky jsou platné pouze na linkách MHD LIBEREC provozovaných Dopravním podnikem měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.


Článek VIII
Bezplatná přeprava

Bezplatně se přepravují
a) děti do 6 let,
b) držitelé průkazu „ZTP“ a „ZTP/P“ a průvodce držitele průkazu ZTP/P nebo vodící pes, psi podrobující se speciálnímu výcviku pro doprovod handicapovaných osob a jejich cvičitelé,
c) držitelé průkazu Českého svazu bojovníků za svobodu, Konfederace politických vězňů ČR, Sdružení bývalých politických vězňů ČR a Ústřední rady svazu PTP-VTNP nebo držitelé potvrzení ministerstva obrany o účasti v I. a II. odboji a občané uvedení v § 29 zvláštního zákona (zákon č. 87/1991 ve znění pozdějších předpisů). Bezplatná přeprava se vztahuje i na vdovy po účastnících odboje, které za ně byly provdány již v době jejich odboje, pokud se znovu neprovdaly nebo nežijí s druhem,
d) zavazadla, zvířata, dětský kočárek, sáňky, lyže i s holemi a snowboard,
e) občané starší 70let – s povinností prokázat se občanským nebo jiným průkazem s fotografií nebo bezkontaktní čipovou kartou aktivovanou jako 365 denní nepřenosnou jízdenkou,
f) občané, kterým bylo uděleno čestné občanství Jablonce nad Nisou.

 

Článek IX
Závěrečná ustanovení

(1) Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

(2) Zrušuje se nařízení č. 1/2012 vydané na zasedání rady města dne 13. prosince 2012 ve znění pozdějších předpisů.

 Ing. Petr Beitl
primátor města

Ing. Miloš Vele
náměstek primátora

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ceny jízdného nad rámec MHD Jablonec na Nisou (pro RELACI Jablonec nad Nisou - Liberec) upravuje

N A Ř Í Z E N Í Libereckého kraje ze dne 7. 5. 2013 s platností od 1. 7. 2013 a
tarif IDOL v aktuální platnosti od 1.11.2017,

kterým se stanovují maximální ceny veřejné linkové osobní vnitrostátní silniční dopravy a železniční osobní vnitrostátní dopravy provozované v rámci integrovaných veřejných služeb na území Libereckého kraje.

Výňatek z tarifu MHD Jablonec nad Nisou platný od 21.11.2017:

2015 08 30 vynatek z tarifu MHD Jablonec