logo dpmlj

Překlad

Tarif MHD Jablonec nad Nisou platný od 1.9.2018

NAŘÍZENÍ
statutárního města Jablonce nad Nisou č. 1/2018

kterým se stanovuje

Tarif městské dopravy v Jablonci nad Nisou
v rámci Integrovaného tarifu veřejné dopravy Libereckého kraje

Rada města Jablonce nad Nisou se usnesla dne 23. července 2018 vydat v souladu s § 11 a § 102, odst. 2, písmene d) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a na základě zmocnění v § 4a) zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů ČR v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů, a podle aktuálního Výměru Ministerstva financí, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami, toto nařízení:

Článek I
Úvodní ustanovení

Veškeré druhy jízdních dokladů obsažené v tomto ustanovení jsou platné v celé síti městské hromadné dopravy (dále i jako „MHD“) Jablonec nad Nisou.

Tarif městské dopravy v Jablonci nad Nisou stanovuje maximální ceny jízdného a platnost jízdních dokladů pro pravidelné linky MHD Jablonec nad Nisou, ceny jízdenek jsou uvedeny včetně snížené sazby DPH.

Na linkách MHD se zlevněné jízdné přiznává pro jízdu z kterékoliv nástupní nebo přestupní zastávky do kterékoliv výstupní nebo přestupní zastávky.

Článek II
Papírové jízdní doklady pro jednotlivou jízdu

1) Maximální ceny jednotlivého jízdného jsou stanoveny takto:

a) Cena pro jízdu po dobu 30 min. od označení jízdenky pro linky MHD Jablonec nad Nisou

  cena
základní NEPŘESTUPNÉ jízdné 18,- Kč
zlevněné NEPŘESTUPNÉ jízdné    4,- Kč*

*(platí pro cestující od 6 let do 18let, žáky a studenty ve věku od 18 let do 26 let a cestující starší 65 let)

b) Cena pro jízdu po dobu 60 min. od označení jízdenky pro linky MHD Jablonec nad Nisou

  cena
základní PŘESTUPNÉ jízdné    24,- Kč
zlevněné PŘESTUPNÉ jízdné    6,- Kč*

*(platí pro cestující od 6 let do 18let, žáky a studenty ve věku od 18 let do 26 let a cestující starší 65 let)

c) Cena pro jízdu po dobu 75 min. od označení jízdenky pro linky MHD Jablonec nad Nisou a MHD Liberec

  cena
základní PŘESTUPNÉ jízdné    38,- Kč
zlevněné PŘESTUPNÉ jízdné      9,- Kč*

*(platí pro cestující od 6 let do 18let, žáky a studenty ve věku od 18 let do 26 let a cestující starší 65 let)

d) Cena pro jednodenní jízdenku platnou pro linky MHD Jablonec nad Nisou
(platí v den označení v označovacím strojku ve vozidle)

  cena
základní    42,- Kč
zlevněná    10,- Kč*

*(platí pro cestující od 6 let do 18let, žáky a studenty ve věku od 18 let do 26 let a cestující starší 65 let)

e) Cena pro jednodenní jízdenku platnou pro linky MHD Jablonec nad Nisou a MHD Liberec
(platí od označení jízdenky v označovacím strojku ve vozidle)

  cena
základní    100,- Kč
zlevněná    25,- Kč*

*(platí pro cestující od 6 let do 18let, žáky a studenty ve věku od 18 let do 26 let a cestující starší 65 let)


Článek III
Doplňkový prodej u řidiče MHD

1) Maximální ceny jednotlivého jízdného v doplňkovém prodeji u řidiče jsou stanoveny takto:

a) Cena pro jízdu po dobu 30 min. od označení jízdenky pro linky MHD Jablonec nad Nisou

  cena
základní NEPŘESTUPNÉ jízdné    22,- Kč
zlevněné NEPŘESTUPNÉ jízdné    5,- Kč*

*(platí pro cestující od 6 let do 18let, žáky a studenty ve věku od 18 let do 26 let a cestující starší 65 let)

b) Cena pro jízdu po dobu 60 min. od označení jízdenky pro linky MHD Jablonec nad Nisou

  cena
základní PŘESTUPNÉ jízdné    28,- Kč
zlevněné PŘESTUPNÉ jízdné    7,- Kč*

*(platí pro cestující od 6 let do 18let, žáky a studenty ve věku od 18 let do 26 let a cestující starší 65 let)

c) Cena pro jízdu po dobu 75 min. od označení jízdenky pro linky MHD Jablonec nad Nisou a MHD Liberec

  cena
základní PŘESTUPNÉ jízdné    42,- Kč
zlevněné PŘESTUPNÉ jízdné    10,- Kč*

*(platí pro cestující od 6 let do 18let, žáky a studenty ve věku od 18 let do 26 let a cestující starší 65 let)

d) Cena pro jednodenní jízdenku platnou na linkách MHD Jablonec nad Nisou
(platí v den zakoupení)

  cena
základní    46,- Kč
zlevněná    11,- Kč*

*(platí pro cestující od 6 let do 18let, žáky a studenty ve věku od 18 let do 26 let a cestující starší 65 let)

Článek IV
Platba prostřednictvím elektronických peněžních prostředků na bezkontaktní čipové kartě (BČK)

1) Maximální ceny jednotlivého jízdného jsou stanoveny takto:

a) Cena pro jízdu po dobu 30 min. od zakoupení jízdenky

  cena
základní PŘESTUPNÉ jízdné    16,- Kč
zlevněné PŘESTUPNÉ jízdné    4,- Kč*

*(platí pro cestující od 6 let do 18let, žáky a studenty ve věku od 18 let do 26 let a cestující starší 65 let)

b) Cena pro jízdu po dobu 60 min. od zakoupení jízdenky

  cena
základní PŘESTUPNÉ jízdné    22,- Kč
zlevněné PŘESTUPNÉ jízdné    5,- Kč*

*(platí pro cestující od 6 let do 18let, žáky a studenty ve věku od 18 let do 26 let a cestující starší 65 let)

c) Cena pro jednodenní jízdenku platnou v síti MHD
(platí v den zakoupení)

  cena
základní    40,- Kč
zlevněná    10,- Kč

*(platí pro cestující od 6 let do 18let, žáky a studenty ve věku od 18 let do 26 let a cestující starší 65 let)

Článek V

Časové jízdenky přenosné

a) Cena pro přenosnou papírovou jízdenku platnou v síti MHD Jablonec nad Nisou

 

cena

základní měsíční papírová    800,- Kč
rodinná: 1 dospělý + 2 děti (platná od pátku 14:00 do neděle 24:00 hodin)    52,- Kč
rodinná: 2 dospělí + 3 děti (platná od pátku 14:00 do neděle 24:00 hodin)    66,- Kč

b) Cena pro přenosnou jízdenku platnou v síti MHD Jablonec nad Nisou

  cena
základní třicetidenní nahraná na nepersonifikovanou BČK    800,- Kč


Článek VI
Časové jízdenky nepřenosné nahrané na osobní BČK

Maximální ceny předplatních jízdních dokladů platných v síti MHD Jablonec nad Nisou:

1) Základní časové jízdné

  cena
a) 7 denní jízdenka    150,- Kč
b) 30 denní jízdenka     470,- Kč
c) 90 denní jízdenka    1.250,- Kč
d) 365 denní jízdenka    3.650,- Kč

2) Zlevněné časové jízdné

(platí pro cestující od 6 let do 18let, žáky a studenty ve věku od 18 let do 26 let a cestující starší 65 let)

  cena
a) 7 denní jízdenka    37,- Kč
b) 30 denní jízdenka    117,- Kč
c) 90 denní jízdenka    312,- Kč
d) 366 denní jízdenka    912,- Kč

3) Zvláštní zlevněné časové jízdné

(platí pro důchodce do věku 65 let – poživatele starobních důchodů a poživatele důchodů pro invaliditu III. stupně a jim na roveň postavených důchodů)

  cena
a) 7 denní jízdenka    80,- Kč
b) 30 denní jízdenka 265,- Kč
c) 90 denní jízdenka   680,- Kč
d) 366 denní jízdenka 1.900,- Kč

4) Ostatní časové jízdné

  cena
a) 366 denní jízdenka pro DRŽITELE ZLATÉ JÁNSKÉHO PLAKETY   120,- Kč

Článek VII

Přeprava na linkách MHD Liberec mimo tarifní zónu Liberec

Pro cesty na linkách MHD Liberec v tarifních zónách Jablonec nad Nisou a Bedřichov jsou platnými doklady všechny jednozónové doklady pro příslušné zóny (Jablonec nad Nisou, Bedřichov) nahrané na BČK.

Pro linky MHD Liberec v tarifní zóně Jablonec nad Nisou a Bedřichov jsou vyhlášené papírové jízdenky, které platí pouze v té zóně, ve které byly označeny:

  cena platnost
a) Jízdenka základní    20,- Kč 40 min
b) Jízdenka zlevněná    5,- Kč 40 min

 Pro cesty na linkách MHD Liberec mezi tarifní zónou Liberec a přilehlou tarifní zónou (Jablonec nad Nisou, Bedřichov) jsou vyhlášené SMS jízdenky pro jednotlivou jízdu:

Základní nepřestupní SMS jízdenka

  cena platnost
ZÁKLADNÍ nepřestupní    31,- Kč 40 min

SMS jízdenky jsou platné pouze na linkách MHD LIBEREC provozovaných Dopravním podnikem měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.


Článek VIII
Bezplatná přeprava

Bezplatně se přepravují
a) děti do 6 let,
b) držitelé průkazu „ZTP“ a „ZTP/P“ a průvodce držitele průkazu ZTP/P nebo vodící pes, psi podrobující se speciálnímu výcviku pro doprovod handicapovaných osob a jejich cvičitelé,
c) držitelé průkazu Českého svazu bojovníků za svobodu, Konfederace politických vězňů ČR, Sdružení bývalých politických vězňů ČR a Ústřední rady svazu PTP-VTNP nebo držitelé potvrzení ministerstva obrany o účasti v I. a II. odboji a občané uvedení v § 29 zvláštního zákona (zákon č. 87/1991 ve znění pozdějších předpisů). Bezplatná přeprava se vztahuje i na vdovy po účastnících odboje, které za ně byly provdány již v době jejich odboje, pokud se znovu neprovdaly nebo nežijí s druhem,
d) zavazadla, zvířata, dětský kočárek, sáňky, lyže i s holemi a snowboard,
e) občané starší 70let – s povinností prokázat se občanským nebo jiným průkazem s fotografií nebo bezkontaktní čipovou kartou aktivovanou jako 366 denní nepřenosnou jízdenkou,
f) občané, kterým bylo uděleno čestné občanství Jablonce nad Nisou.

 

Článek IX
Závěrečná ustanovení

(1) Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2018.

(2) Zrušuje se nařízení statutárního města Jablonec nad Nisou č. 2/2015, ve znění pozdějších předpisů.

 Ing. Petr Beitl
primátor města

Ing. Miloš Vele
náměstek primátora

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ceny jízdného nad rámec MHD Jablonec na Nisou (pro RELACI Jablonec nad Nisou - Liberec) upravuje

TARIF IDOL platný od 1.9.2018

kterým se stanovují maximální ceny veřejné linkové osobní vnitrostátní silniční dopravy a železniční osobní vnitrostátní dopravy provozované v rámci integrovaných veřejných služeb na území Libereckého kraje.

 

Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a. s..           Tvorba www stránek a SEO optimalizace Liberec