logo dpmlj

Překlad

Dotace EU (nepoužívat)

Název projektu: „Tramvajová trať Liberec - Jablonec nad Nisou – rekonstrukce“

Registrační číslo žádosti: 64/2019-430-PPR

Registrační číslo projektu v MS2014+: CZ.01.3.10/0.0/0.0/16_061/0011025

Program: Operační program Doprava 2014-2020

Prioritní osa: 1 - Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony

Specifický cíl 1.4: Vytvoření podmínek pro zvýšení využívání veřejné hromadné dopravy ve městech v elektrické trakci – Liberecká aglomerace

Investiční priorita: 3 Rozvoj a zlepšování dopravních systémů šetrných k životnímu prostředí, včetně systémů s nízkou hlučností a nízkouhlíkových dopravních systémů, včetně vnitrozemské a námořní lodní dopravy, přístavů, multimodálních spojů a letištní infrastruktury s cílem podporovat udržitelnou regionální a místní mobilitu

Celkové výdaje:                       964 606 967,36 Kč

Celkové způsobilé výdaje:       787 045 226,18 Kč

Celkové způsobilé výdaje očištěné

o příjmy dle čl. 61:                  732 188 174,18 Kč

Výše příspěvku EU:                 622 359 948,05 Kč

Podání plné žádosti:               30.04.2020

Zahájení realizace:                  07.07.2021

Předpokládané ukončení:        30.12.2022

Cíle projektu:

Projekt přispívá k vytvoření podmínek pro zvýšení využívání hromadné dopravy v elektrické trakci. Zvýšení využívání veřejné dopravy se odrazí v nárůstu počtu cestujících. Cílem projektu je docílit využívání tramvajové dopravy větším počtem cestujících. Použití tramvaje bude významně zatraktivněno modernizací zbývajících úseků trati, a realizace projektu zásadním způsobem přispěje ke zvýšení konkurenceschopnosti veřejné dopravy vůči individuální automobilové dopravě. Za dílčí cíl projektu tak lze označit i vyvážení výhody, kterou individuální automobilová doprava získala 1.června 2018 otevřením nového silničního spojení mezi libereckou částí Kunratice a jabloneckou částí Rýnovice prostřednictvím nové silnice I/14H. Dalším cílem projektu je zvýšení traťové rychlosti a tím úspora cestovního času, bezpečnosti provozu a odstranění hrubých dopravních závad v prostorovém uspořádání tramvajové tratě ve vztahu k přilehlým pozemním komunikacím a objektům. Všechny výstupy projektu (stavební úpravy) jsou koncipovány tak, aby učinily veřejnou dopravu snáze dostupnou a atraktivnější. Výstupy projektu budou přístupné všem skupinám uživatelů, jsou zohledněny specifické potřeby osob se sníženou schopností pohybu a orientace a všem těmto uživatelům čerpání služeb veřejné hromadné dopravy poskytované ze strany DPMLJ zatraktivní.


projekt_eu.jpg

Název projektu: „Snížení energetické náročnosti budovy měnírny střed v Liberci“

Registrační číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/16_061/0011025

Program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020
Číslo a název výzvy: 61. kolo výzvy, Výzva II programu podpory Úspory energie
Prioritní osa 01.3: Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin
Specifický cíl 3.2: Zvýšit energetickou účinnost podnikatelského sektoru

Celkové předpokládané výdaje: 5,4 mil. Kč bez DPH
Výše dotace ERDF: 30% celkových způsobilých výdajů projektu
Podání žádosti o dotaci: 29.6.2017
Ukončení projektu: 31.10.2018

Cíl projektu:

Hlavním cílem projektu "Snížení energetické náročnosti budovy měnírny střed v Liberci" bude zlepšení tepelně-izolačních vlastností objektu měnírny střed (objekt trakční měnírny proudu pro tramvajové linky v Liberci), který se nachází v Tatranské ulici v Liberci, na pozemku p. č. 4070/3 v katastrálním území Liberec, obec Liberec. Dojde k odstranění stávajícího pláště z CP a keramického obkladu, úpravě stěn pomocí jádrové omítky a vyrovnání fasády do roviny pro montáž kontaktního zateplovacího systému se silikonovou probarvenou stěrkovou omítkou, zateplení střešní konstrukce, vybourání všech výplní – otvorů (okna, dveře, vrata) a osazení nových plastových oken a dveří a ocelových vrat včetně příslušenství.

Realizací projektu dojde k celkové úspoře el. energie měnírny ve výši 114,6 MWh/rok, což představuje 53% stávající roční spotřeby a pozitivnímu dopadu na životní prostředí – snížení emisí CO2 o 115,97 t/rok.


Název projektu: Rekonstrukce TT Rumunská - Palachova - Šaldovo náměstí v Liberci

Registrační číslo projektu: CZ.04.1.40/0.0/0.0/16_026/0000069

dotace md sfdi


Program: 
Operační program Doprava 2014-2020
Prioritní osa: 1 - Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony
Investiční priorita: 3  Rozvoj a zlepšování dopravních systémů šetrných k životnímu prostředí, včetně systémů s nízkou hlučností a nízkouhlíkových dopravních systémů, včetně vnitrozemské a námořní lodní dopravy, přístavů, multimodálních spojů a letištní infrastruktury s cílem podporovat udržitelnou regionální a místní mobilitu
Specifický cíl 1.4: Vytvoření podmínek pro zvýšení využívání veřejné hromadné dopravy ve městech v elektrické trakci – Liberecká aglomerace

Celkové výdaje: 75 222 025 Kč
Celkové způsobilé výdaje: 
62 116 963 Kč
Výše příspěvku EU: 52 799 419 Kč
Podání žádosti: 15.2.2017
Ukončení projektu: 30.11.2017

Cíl projektu:

Hlavním cílem projektu „Rekonstrukce TT Rumunská - Palachova - Šaldovo náměstí v Liberci“ je rekonstrukce dvoukolejné tříkolejnicové tramvajové trati (rozchod 1435 + 1000 mm) v úseku mezi OD Delta (poblíž terminálu MHD Fügnerova) a křižovatkou Šaldovo náměstí v Liberci. Rekonstrukce propojuje již dříve rekonstruované úseky. V rámci stavby bude provedena výměna tramvajového svršku z BKV panelů za pevnou jízdní dráhu (kolejnice NT1 na železobetonové desce), která bude zakryta povrchem z modifikovaného litého asfaltu.  Současně budou provedeny všechny potřebné související úpravy, jako je nové odvodnění komunikace, úprava trakčního vedení, zřízení vyhřívání nástupišť, předláždění nástupišť a přilehlých chodníků, včetně úpravy jejich geometrie. Součástí stavby je také rekonstrukce místní komunikace souběžné s tramvajovou tratí v prostoru před Palácem Syner, která bude po dokončení stavby jediným propojením ulice Rumunské s ulicí Revoluční. Stávající přímé napojení Revoluční ulice do ulice Rumunské bude zrušeno.

Celkem se jedná o 440/460 m modernizované dvoukolejné tramvajové trati, která je součástí zatížené páteřní komunikace. Změnou povrchu komunikace (místo betonových panelů BKV se spárami celistvý modifikovaný litý asfalt) bude dosaženo významného snížení hluku, který vytváří velmi intenzivní provoz silničních vozidel.


Projekt financovaný z Evropského sociálního fondu

Společensky účelná pracovní místa

Jak pomohla EU a Evropský sociální fond naší organizaci?

logo up

V letech 2015 – 2017 jsou vyhrazována společensky účelná pracovní místa (SÚPM) také v rámci projektu realizovaného v Operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost, příp. v Operačním programu Zaměstnanost. Oba operační programy jsou financovány z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. 

Pracovní místa podpořená v rámci SÚPM byla zaměřena na uchazeče se zvýšenou péčí při zprostředkování zaměstnání. Jedná se zejména o uchazeče s dlouhodobou evidencí, vyšším věkem, zdravotním postižením atd. těmto uchazečům bylo umožněno zařadit se do pracovního procesu v různých pracovních pozicích.

V níže uvedených obdobích byla v naší společnosti podpořena pracovní místa na SÚPM. Z uvedených částek max. 85% tvořil příspěvek Evropského sociálního fondu.

01.02.2015 – 31. 07. 2015

78.000 Kč

01.02.2015 – 31. 07. 2015

78.000 Kč

01.07.2015 – 31. 12. 2015

127.741 Kč

01.11.2015 – 30. 04. 2016

78.000 Kč

01.07.2015 – 30. 06. 2016

192.000 Kč

01.06.2016 – 30. 11. 2016

60.000 Kč

18.04.2016 – 31. 03. 2017

171.500 Kč

 


Název projektu: "Dodávka 17-ti ks bezbariérových autobusů MHD na CNG palivo"

Registrační číslo projektu: CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_046/0004441

projekt.jpg

Program: Integrovaného regionálního operačního programu

Prioritní osa: 1 - Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony
Investiční priorita: 7c   Rozvoj a zlepšování dopravních systémů šetrných k životnímu prostředí, včetně systémů s nízkou hlučností, s cílem podporovat udržitelnou regionální a místní mobilitu

Specifický cíl: 1.2   Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy

Název integrované strategie: Integrovaný plán rozvoje území Liberec - Jablonec n. N.

  1. kolo výzvy k předkládání žádostí o dotaci

Celkové výdaje: 130 873 600 Kč vč. DPH
Celkové způsobilé výdaje: 107 360 000 Kč
Výše příspěvku EU: 91 256 000 Kč
Podání žádosti: 6.3.2017

Cíl projektu:

Hlavním cílem projektu "Dodávka 17-ti ks bezbariérových autobusů MHD na CNG palivo" je modernizace dopravních prostředků veřejné dopravy, vedoucí ke zkvalitnění a přístupnosti veřejné hromadné dopravy, ke zvýšení bezpečnosti a komfortu cestujících i řidičů.

Jedná se o dodávku 17 kusů nízkopodlažních bezbariérových autobusů s pohonem na CNG palivo, splňující normu EURO 6. Realizace projektu řeší jednak rozšíření vozového parku o 9 nových vozidel a dále výměnu 8 starších autobusů s normou EURO 2 a EURO 3.

Cílovou skupinou projektu budou nejen obyvatelé Liberce a Jablonce nad Nisou a blízkých obcí, kteří využívají městskou hromadnou dopravu zajišťovanou DPMLJ v městě Liberci pravidelně, ale i návštěvníci kraje.

 


Název projektu: Odbavovací a platební systém v síti MHD Liberec a Jablonec nad Nisou

Registrační číslo projektu: CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_025/0001456

projekt


Program:
Integrovaný regionální operační program
Číslo a název výzvy: 22. kolo výzvy, Telematika pro veřejnou dopravu
Prioritní osa 1: Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony        
Specifický cíl 1.2: Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy

Celkové předpokládané výdaje: 29,8 mil. Kč
Výše dotace EFRR: 85% celkových způsobilých výdajů projektu
Podání žádosti o dotaci: 27.6.2016
Ukončení projektu: 30.6.2019

Cíl projektu:

Hlavním strategickým cílem projektu " Odbavovací a platební systém v síti MHD Liberec a Jablonec nad Nisou " bude zlepšení kvality odbavení cestujících ve vozidlech MHD a tím i zajištění odpovídajícího komfortu cestování, plně v souladu nejen se schválenou Strategií DPMLJ, a.s., ale i Strategií rozvoje Statutárního města Liberec a Plánem dopravní obslužnosti Libereckého kraje 2012 – 2018. 

Dojde k rozšíření platebních systémů pro městskou hromadnou dopravu v podobě doplnění vozidel o validátory s možností platby prostřednictvím bankovních karet, pořízení automatů pro výdej jízdenek a automatu pro dobíjení předplatného. 

Cílovými skupinami projektu budou nejen obyvatelé Liberce a Jablonce nad Nisou a blízkých obcí, kteří využívají veřejnou dopravu zajišťovanou DPMLJ pravidelně, ale i návštěvníci kraje a cizinci. Validátory, jízdenkové mobilní automaty do tramvají, automaty pro prodej jízdenek i prodej předplatného umožní více jazyčnou komunikaci.


 

Název projektu: PROJEKT "VZDĚLÁVEJTE SE PRO RŮST!“ - Pracovní příležitosti

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/2.1.00/03.00015

logo mpsv esf

Doba realizace projektu: 1. leden 2012 až 31. červenec 2015 

Cíl projektu:

Cílem projektu je působit proti dlouhodobé nezaměstnanosti prostřednictvím nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti v podobě veřejně prospěšných prací (VPP) a vyhrazených společensky účelných pracovních míst (SÚPM).

Jak pomohla Evropská unie a Evropský sociální fond?

V letech 2013-2014 jsou vyhrazována společensky účelná pracovní místa (SÚPM) také v rámci projektu Vzdělávejte se pro růst! - pracovní příležitosti. Tento projekt je v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

V období od 1.2.2015 do 31.7.2015 byla u zaměstnavatele Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. v rámci projektu podpořeny 2 vyhrazená procvní místa na SÚPM částkou 156.000,- Kč, z toho výše příspěvku z Evropského sociálního fondu činila 85%, tj. 132.600,- Kč a ze státního rozpočtu České republiky činila 15%, tj. 23.400,- Kč.


 

Název projektu: Modernizace tramvajové trati v úseku Nová Ruda – Vratislavice, výhybna

Registrační číslo projektu: CZ.1.13/1.2.00/31.01236

 

EU1                                        EU2

 

Program: ROP NUTS II Severovýchod
Číslo a název výzvy: 31. kolo výzvy
Prioritní osa: 2 - Rozvoj dopravní infrastruktury
Oblast podpory: 1.2 - Podpora projektů zlepšujících dopravní obslužnost území
Celkové výdaje: 196 977 855,82 Kč
Výše dotace Regionální rady: 150 007 836,96 Kč
Výše příspěvku EU: 150 007 836,96 Kč
Podání žádosti o dotaci: 15.6.2012
Podpis smlouvy o poskytnutí dotace z ROP NUTS Severovýchod: 13.11.2014
Zahájení stavby: 17.3.2014, vedoucí účastník sdružení zhotovitele – COLAS CZ, a.s.
Předání dokončené stavby: 14.6.2015
Ukončení projektu: 30.9.2015

Cíl projektu:
Hlavním strategickým cílem projektu "Modernizace tramvajové trati v úseku Nová Ruda – Vratislavice, výhybna" je rozvoj ekologicky šetrného způsobu dopravy, zlepšení dopravní obslužnosti a zajištění odpovídajícího komfortu cestování. 
Po realizaci projektu je tramvajová trať v úseku Terminál MHD Fügnerova - Mlýnská - Klicperova - U Lomu - Vratislavice, lékárna, vedena po moderní dvoukolejné trati. Dále pokračuje zmodernizovanou jednokolejnou tratí až k budově čp. 63, odtud je pak do zastávky Vratislavice, výhybna taktéž zdvoukolejněna. Zároveň proběhla rekonstrukce tramvajové smyčky Vratislavice, výhybna. Spolu s úpravami tramvajové trati byly provedeny příslušné úpravy uličního profilu tak, aby bylo zajištěno uspořádání podle platných předpisů, a to včetně nezbytných úprav inženýrských sítí. Na trati je zajištěn provoz v krátkých časových intervalech, čímž došlo ke zvýšení atraktivity hromadné dopravy v Liberci. Handicapovaným spoluobčanům a návštěvníkům, seniorům a rodinám s dětmi je realizací projektu umožněn bezbariérový a pohodlný přístup do výstupních a nástupních zastávek hromadné dopravy v celém úseku.


Název projektu: Modernizace tramvajové trati v úseku Měnírna - Brandl

Registrační číslo projektu: CZ.1.13/1.2.00/31.01239

 

EU1                                              EU2
 


Program:
ROP NUTS II Severovýchod
Číslo  a název výzvy: 31. kolo výzvy
Prioritní osa: 2 - Rozvoj dopravní infrastruktury
Oblast podpory: 1.2 - Podpora projektů zlepšujících dopravní obslužnost území
Celkové výdaje: 85 280 346,08 Kč
Výše dotace Regionální rady: 32 754 922,39 Kč
Výše příspěvku EU: 32 754 922,39 Kč
Podání žádosti: 15.6.2012
Podpis smlouvy o poskytnutí dotace z ROP NUTS Severovýchod: 30.3.2014
Zahájení stavby: 17.3.2014, vedoucí účastník sdružení zhotovitele – COLAS CZ, a.s.
Předání dokončené stavby: 7.9.2015
Ukončení projektu: 30.9.2015

 

Cíl projektu:

Hlavním strategickým cílem projektu "Modernizace tramvajové trati v úseku Měnírna - Brandl" je rozvoj ekologicky šetrného způsobu dopravy, zlepšení dopravní obslužnosti a zajištění odpovídajícího komfortu cestování.
Po realizaci projektu je tramvajová trať v úseku Měnírna - Brandl vedena po moderně řešené jednokolejné trati s nově řešenou výhybnou ve stanici Brandl. Instalací nových zabezpečovacích a signalizačních zařízení byla docílena větší bezpečnost dopravy. 
Rekonstrukcí tramvajové trati došlo též k normovému prostorovému uspořádání tramvajové trati, která je v souběhu se silnicí I/14 (ulicí Liberecká) v prostoru podél železniční stanice Jablonec nad Nisou, dolní nádraží. V celém řešeném úseku je umožněn bezbariérový a pohodlný přístup do výstupních a nástupních zastávek hromadné dopravy. 


 

Název projektu: 50+ výhod rovných příležitostí

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.4.04/88.00030

   

 

 

 

Projekt 50+ výhod rovných příležitostí je spolufinancován Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnannost a státním rozpočtem České republiky.

Cíl projektu:

1. Transformace firem Libereckého kraje z genderovaných na genderově integrované firmy a dále prosazující principy společenské odpovědnosti, politiky diversity a flexibilizace práce.

2. Profesní a osobnostní rozvoj zaměstnaných (nejen) starších 50 let, zapojení žen starších 50 let do mezigenerační výměny zkušeností a rozvoje systémů firemního vzdělávání a posílení pracovní integrace pečujících osob.
3. Zvýšení informovanosti obyvatel regionu o otázce společenské odpovědnosti firem, mezigenerační odpovědnosti a rovných příležitostí v širším významu (z hlediska genderu, věku, ekonomických a kulturních faktorů aj.).

V zájmu cílů bude realizován diversity audit, interní mezigenerační mentoring, nastavení plánů podpory rovných příležitostí, zavedení inovativních systémů vzdělávání a benefitů a rozvinutí cílené kampaně propagace rovných příležitostí.

Cílová skupina:
Zaměstnanci/kyně společnosti
Ženy v předdůchodovém věku
Osoby pečující o závislého člena rodiny
Bezplatný benefit - péče o člena rodiny tzv. respitní asistence
Tato služba je určena pro zaměstnance a zaměstnankyně DPMLJ, a. s. Zaměstnancům/kyním nabízíme profesionální asistent(k)y k osobám, o něž pečují. Zaměstnanci/kyně budou moci benefit využít např. pro jednorázové případy zajištění nákupů, vyřízení úkonů na úřadech, doprovodů k lékaři, za využitím služeb, na kulturní akce apod. Nabízená služba je v rámci projektu zcela zdarma.
 

 

Název projektu: Vzdělávací program pro profesní řidiče vozidel nad 3,5 tuny

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/04.0033 

 

 

Společnost ATTEST, s. r. o. ve spolupráci s partnerem Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce n. Nisou, a. s. zahájila 1. května realizaci grantového projektu „Vzdělávací program pro profesní řidiče vozidel nad 3,5 tuny reg. č. CZ.1.07/3.2.01/04.0033“ financovaného z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu ČR.

Cíl projektu:

Úkolem projektu je odstranit stávající nedostatky ve výuce profesních řidičů vozidel nad 3,5 tuny a sestavit tak ucelený vzdělávací program včetně dostupnosti všech výukových materiálů pro účastníky vzdělávacích kurzů a lektory.

Profesionální řidiči jsou doposud školeni pouze dle neucelených materiálů běžně používaných v autoškolách. Proto si projekt klade za hlavní cíl vytvořit komplexní vzdělávací materiály, jež usnadní řidičům celý proces vzdělávání a zvýší tak jeho efektivitu. Vytvořený vzdělávací program současně podpoří i lektory díky ucelené metodice výuky v této oblasti, na které je projekt také zaměřen.

 


 

 

Název projektu: Modernizace tramvajové trati v úseku Klicperova - U Lomu

Registrační číslo projektu:CZ.1.13/1.2.00/17.01055

 


EU1                                              
EU2

 

  

Program:ROP NUTS II Severovýchod
Číslo  a název výzvy:
17. kolo výzvy
Prioritní osa:
2 - Rozvoj dopravní infrastruktury
Oblast podpory:
1.2 - Podpora projektů zlepšujících dopravní obslužnost území

Celkové výdaje:145 784 666,40 Kč
Výše dotace Regionální rady:112 375 680,35 Kč
Výše příspěvku EU:
103 264 138,70 Kč
Podání žádosti:
31.3.2010
Podpis smlouvy o poskytnutí dotace z ROP NUTS Severovýchod:
27.1.2011

Zahájení stavby: 6.10.2010
Zahájení zkušebního provozu: 14.8.2011
Slavnostního zahájení provozu: 4.10.2011
Ukončení projektu: 25.11.2011

Cíl projektu:

Projekt "Modernizace tramvajové trati v úseku Klicperova - U Lomu" navazuje na projekty Terminál MHD Fügnerova a Modernizace tramvajové trati Fügnerova - Mlýnská - Klicperova a je další částí velkého záměru liniové stavby, který má za cíl vyřešit dopravní obslužnost sídliště Rochlice a Broumovská modernizací a výstavbou tramvajové trati až do ulice Dobiášova.

 


 

Název projektu: Vzdělávání zaměstnanců Dopravního podniku města Liberce, a. s.

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00330

 

 

EU3

 

 

Cíl projektu:

Hlavním cílem projektu je zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti společnosti DPML, a. s. prostřednictvím zvyšování odborných znalostí, dovedností a kompetencí jejích zaměstnanců. Tohoto cíle bude dosaženo realizací vzdělávacích aktivit pro vybrané skupiny účastníků zařazených do cílových skupin (celkem 1 534 úspěšných absolventů kurzů).
O finanční podporu na tento projekt jsme požádali v květnu 2009. Tato žádost byla schválena počátkem tohoto roku. Na dodavatele výše uvedených školení, resp. kurzů se uskutečnila výběrová řízení. Výběrové řízení pro vzdělávání v oblasti IT dovedností vyhrála společnost Liberecká IS, a.s., ve výběrové řízení v oblasti jazykového vzdělávání zvítězila společnost Lingua Plus, s. r. o. a ve výběrovém řízení vypsaném na „vzdělávací program zaměřený na management, rozvoj firemní kultury a základní interpersonální dovednosti“ zvítězila nabídka společnosti Process Song s. r. o.

Dílčí cíle projektu:

- zvýšení efektivity a výkonnosti cílové skupiny (dále jen CS)
- zvýšení kvalifikace a kompetencí CS
- modernizace a rozvoj systému řízení LZ prostřednictvím inovací
- posílení udržitelnosti pracovních míst

Klíčové aktivity:
-    IT dovednosti
-    Rozvoj osobnosti a organizace
-    Strategické dovednosti
-    Řízení výkonnosti organizace
-    Jazykové kurzy
-    Rozšíření a zvýšení profesní úrovně organizace
-    Manažerské dovednosti

V cílové skupině jsou zahrnuti všichni zaměstnanci společnosti DPML, a. s.
Vlastní realizace programu vzdělávání se uskuteční v období březen 2010 až březen 2012.
Na projekt Vzdělávání zaměstnanců byla společnosti Dopravní podnik města Liberce, a.s. poskytnuta dotace z Evropského sociálního fondu v ČR  www.esfcr.cz

UKONČENÍ VZDĚLÁVACÍHO PROJEKTU

V polovině března tohoto roku byl ukončen vzdělávací projekt financovaný z evropských fondů „Vzdělávání zaměstnanců DPMLJ“.

Hlavním cílem projektu bylo zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti společnosti prostřednictvím zvyšování odborných znalostí, dovedností a kompetencí jejích zaměstnanců.

Naše cíle se naplnily, byla podpořena kvalifikace a dosažena adaptabilita zaměstnanců na všech úrovních. Zefektivnilo se poskytování služeb i administrativa a řízení společnosti.

Vzdělávání přispělo k posílení udržitelnosti pracovních míst, a tím také ke zmírnění dopadů ekonomické krize. Projekt inovoval již používaný systém vzdělávání ve společnosti.

Projekt byl realizován v období březen 2010březen 2012.

Celá realizace vzdělávacího projektu probíhala bez komplikací, potýkali jsme se pouze s drobnými nepodstatnými změnami typu: přesun prostředku, formální změna v názvu organizace (vstup nového vlastníka), či personální změna realizačního týmu. Dále v průběhu realizace docházelo k posunu harmonogramu v návaznosti na snižování počtů účastníků během sledovaného období. Změny bylo nevyhnutelné realizovat z důvodu dalšího zajištění bezproblémového chodu projektu. Změny harmonogramu reflektovali potřeby organizace ve vztahu k personální problematice (možnost zaměstnanců absolvovat kurzy tak, aby nebyla narušena činnost organizace, uvolňování zaměstnanců pro účast na kurzech musela probíhat s respektem k zajištění zachování funkčnosti MHD).

Realizované aktivity:

Vzdělávání IT dovednosti

Kurzy:

-          Základní kurzy PC
-          Aplikovaná informační technologie

Rozvoj osobnosti a organizace

Kurzy:

-          Firemní kultura pro skupinu D
-          Firemní kultura pro ostatní
-          Time management
-          Komunikační dovednosti
-          Řešení konfliktů a asertivita pro skupinu D, T, S, N, H
-          Řešení konfliktů a asertivita pro skupinu S, T, H, N
-          Koučování
-          Týmová spolupráce a motivace
-          Práce se stresem a emocionální stabilita
-          Vyjednávání a ovlivňování
-          Vedení porad a delegování

Strategické dovednosti

Kurzy:

-          Leadership - manažer. dovednosti
-          Situační vedení
-          Projektové řízení
-          Řízení změn

Řízení výkonnosti organizace

Kurzy:

-          Metody a postupy řízení výkonnost
-          Metody a postupy řízení výkonnosti organizačních útvarů
-          Příklady aplikace v praxi
-          Postupy při strategickém řízení výkonnosti
-          Řízení lidských zdrojů
-          Propojení strateg.řízení s operativ. řízením
-          Kompetenční model
-          Hodnocení zaměstnanců

 

Jazykové kurzy

Kurzy:

-          Výuka anglického jazyka
-          Výuka německého jazyka

Rozšíření a zvýšení profesní úrovně organizace

Kurzy:

-          Rozšíření ŘO na autobus z C na D
-          Rozšíření ŘO na autobus z B na D
-          Kurz sváření elektrickým obloukem, plamenem a CO
-          Technika bezpečné a úsporné jízdy

 

Manažerské dovednosti

Kurzy:

-          Tvorba business-plánu
-          Strategie budování IS
-          Asistentka manažera
-          Personalista organizace
-          Problematika investic a majetku organizace
-          Firemní PR a tiskový mluvčí organizace
-          Dopravní průzkumy
-          Účetnictví a daně

Na tento projekt nám byla poskytnuta dotace z Evropského sociálního fondu v ČR. Viz.  www.esfcr.cz

Projekt se stal nedílnou součástí řízení společnosti a nástrojem s trvalým rozvojovým potenciálem, včetně všech vzdělávacích procesů, neboť pro náš další rozvoj je nezbytné, aby bylo ve vzdělávání pokračováno. Z tohoto titulu má ukončený projekt vzdělávání v organizaci trvalý charakter, není časově ohraničen. Z výše uvedených důvodů jsou pro pokračování projektu a pro efektivní využívání jeho výsledků plánovány potřebné finanční a personální zdroje i pro období po ukončení podpory z ESF.

 


 

Název projektu: Zlepšení dopravní obslužnosti v obcích na Jablonecku

Registrační číslo projektu: CZ.1.13/1.2.00/18.01047

  

 EU1                                              EU2

 

  

Program: ROP NUTS II Severovýchod
Číslo  a název výzvy:
18. kolo výzvy
Prioritní osa:
13.1 - Rozvoj dopravní infrastruktury
Oblast podpory:
1.2 - Podpora projektů zlepšujících dopravní obslužnost území

Celkové výdaje: 38 844 000,- Kč
Výše dotace Regionální rady: 15 840 000,- Kč
Výše příspěvku EU:
15 840 000,- Kč
Podání žádosti:
25.3.2010
Podpis smlouvy o poskytnutí dotace z ROP NUTS Severovýchod:
17.3.2011

Cíl projektu:

Cílem projektu je zlepšení dopravní obslužnosti na Jablonecku prostřednictvím realizace aktivit vedoucích k širší obnově zastaralého vozového parku provozovatele MHD v závazku veřejné služby. Jedná se nákup 6-ti nízkopodlažních autobusů s pohonem na CNG včetně instalace moderních a odbavovacích systémů.  Realizací projektu dojde ke zvýšení obslužnosti nízkopodlažními vozy o 10%. Projekt tak významně rozšíří možnosti přepravy osob se sníženou mobilitou. Přínosem projektu bude i snížení emisí skleníkových plynů.

Projekt


DPMLJ jako partner při čerpání podpory z fondů EU

Baner pro prijemce usti

STATUTÁRNÍ MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM – PROJEKT „MANAGEMENT IPRM MOBILITA“

Zkušenosti z libereckého dopravního podniku jsou využívány i v dalších městech České republiky, ve kterých je zajišťována městská doprava obdobného charakteru a rozsahu, jako v Liberci. Na základě Dohody o partnerství v rámci projektu „Management IPRM Mobilita“ uzavřené na podzim roku 2011 spolupracuje DPMLJ se Statutárním městem Ústí nad Labem společně nejen s dopravním podnikem tohoto města, ale i s obdobnými společnostmi z Jihlavy, Mostu a Litvínova, Olomouce, Chomutova a Jirkova. Na projektu se podílí i Univerzita Jana Evangelisty Purkyně a Městské služby taktéž z Ústí nad Labem a Národní rada se zdravotním postižením České republiky. 

Projekt Statutárního města Ústí nad Labem „Management IPRM Mobilita“ je podpořen ze strukturálních fondů EU prostřednictvím Regionální operační program (ROP) Severozápad, který má 5 prioritních os. Město Ústí nad Labem čerpá finanční prostředky z prioritní osy 1 - Regenerace a rozvoj měst , a to z oblasti podpory 1.1 - Podpora rozvojových pólů regionu. Tento dotační zdroj je možné čerpat prostřednictvím Integrovaného plánu rozvoje města (IPRM).

Projekt „Management IPRM Mobilita“ je zaměřen na řízení IPRM Mobilita jako celku v letech 2012 - 2015. Prostřednictvím projektu bude zajištěna celková koordinace aktivit IPRM Mobilita, provázanost dílčích projektů a tím komplexnost a synergické efekty IPRM Mobilita. Pro účely úspěšné realizace IPRM Mobilita bude vytvořena dostatečná personální kapacita, kvalitní manažerský tým a potřebné technické zázemí. 

Další informace o Projektu „Management IPRM Mobilita“ i o celém IPRM Mobilita je možné čerpat z webových stránek Statutárního města Ústí nad Labem: http://www.usti-nl.cz/cz/zivot-mesta/integrovany-plan-rozvoje-mesta/iprm-mobilita/

Související hyperlinky:

(www.europa.cz a www.nuts2severozapad.cz).