logo dpmlj

Překlad

14/12 - TISKOVÁ ZPRÁVA

dne 15. 4. 2014 od 09:00 v budově ředitelství DPMLJ. a.s.

Hosté tiskové konference:
• Roman ŠOTOLA, předseda představenstva DPMLJ, a.s.
• PhDr. David VÁCLAVÍK, PhD., místopředseda představenstva DPMLJ, a.s.
• Bc. Luboš WEJNAR, ředitel společnosti DPMLJ, a.s.
• Ing. Milan ČERVENKA, ekonomický ředitel DPMLJ, a.s.
• Ludvík LAVIČKA, provozně technický ředitel DPMLJ, a.s.
• Oskar ZAPPE, dopravní ředitel DPMLJ, a.s.

Program:
• Výsledky hospodaření za rok 2013
• Efektivita veřejné služby za roky 2011 – 2013
• Aktuální informace o probíhající modernizaci tramvajové tratě Liberec – Jablonec nad Nisou
• Různé, diskuze

Výsledky hospodaření za rok 2013
Společnost skončila rok 2013 se ziskem 575 198 Kč při nákladech 539 134 tis. Kč a výnosech 539 709 tis. Kč. Dle JŘ bylo v obou zónách celkem ujeto 7 788 tis. km. Příspěvky objednatelů MHD dosáhly 283 mil. Kč. Tržby z MHD dosáhly přes 202 mil. Kč. Zadluženost klesla na 168 mil. Kč.
Proti plánu byly největší úspory dosaženy v nákupu služeb, energií a oprav: -3 mil. Kč. Dále v osobních nákladech: -1,5 mil. Kč a především v palivech: -6 mil. Kč. Pozitivní tržby a úspory v nákladech umožnily společnosti vytvořit pro rok 2014 rezervy na opravy majetku.

Efektivita veřejné služby za roky 2011 – 2013
V DPMLJ byly v letech 2012-2013 provedeny 2 forenzní audity. Přes pozitivní hodnocení společnosti a spolupráce se společností BusLine provedlo vedení společnosti modelaci procesu zlepšování v oblasti veřejné služby. Základem pro model byl zvolen rok 2010, rok kdy DPMLJ zajišťoval přepravní služby vlastními silami. Poté byly modelovány následující roky tak, jako kdyby společnost pokračovala v provozování MHD bez společnosti BusLine. V průběhu modelování byly uplatněny např. inflační vlivy, změny počtu ujetých km či kvalitativní prvky. Dále byly korigovány všechny náklady nesouvisející přímo s provozem či jednorázové a mimořádné náklady. Nakonec byl model porovnán se skutečností příslušných roků.
Efektivita byla vyjádřena úsporami jednotlivých let v porovnání se zvoleným rokem 2010. Zjištěné hodnoty úspor let 2011 – 2013 se pohybují na průměrné úrovni přes 7%. Lze tedy konstatovat, že efektivita veřejné dopravy zajišťované DPMLJ ve spolupráci s BusLine splnila a překročila ukazatele dané Smlouvou o zajištění výkonů závazků veřejné služby v hromadné dopravě.

Aktuální informace o probíhající modernizaci tramvajové tratě Liberec – Jablonec nad Nisou
Tramvajová trať mezi Libercem a Jabloncem nad Nisou se z důvodu rekonstrukce a modernizace uzavřela dne 15. března. Doprava byla nahrazena autobusy. Stavba, kterou realizuje vybraný zhotovitel stavby Sdružení COLAS-CR SA-IDS, probíhá dle stavebního harmonogramu.
V současné době se provádí v rekonstruovaném úseku Nová Ruda – Vratislavice, výhybna demontáže kolejového svršku a trolejového vedení ve Vratislavicích nad Nisou, dále bylo dokončeno kácení stromů v celém stavebním úseku. Z důvodu připravované opravy byl nyní odkryt pivovarský potok (u křižovatky Lékárna v prostoru bývalé vlečky). V tomto týdnu bude provedeno statické posouzení u vybraných nemovitostí v blízkosti stavby.
V úseku Měnírna – Brandl jsou dokončeny demontáže kolejového svršku a trolejového vedení, současně bylo dokončeno rozsáhlé kácení dřevin mezi tramvajovou tratí a železniční tratí Liberec – Harrachov státní hranice. Připravuje se odtěžení skalního masívu a výstavba nových opěrných zdí. Na přelomu měsíce dubna a května bude zahájena oprava mostu přes řeku Nisu (část mostu se nachází pod tramvajovou tratí).

DPMLJ, a. s.