logo dpmlj

Překlad

14/14 - TISKOVÁ ZPRÁVA

Liberec, 19. května 2014

Čeští a němečtí vědci hledají společný postup efektního využití energie

Možnosti efektivního využití úspor energií při provozu tramvají hledají společně Technická univerzita v Liberci a vysoká škola Hochschule Zittau/Görlitz. Společný výzkumný projekt „Vývoj komponent a metod vedoucí ke zlepšení energetické účinnosti trakce z hlediska využití energetického setrvačníku“ realizují od letošního března v rámci programu Cíl 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko. Obě univerzity přitom spoluprací s Dopravním podnikem měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s., který jim vytvořil podmínky pro potřebná měření.

Hlavním řešitelem na HS Zittau/Görlitz je „Institut für Prozeßtechnik, Prozeßautomatisierung und Meßtechnik (IPM)“. Řešitelem projektu na Technické univerzitě v Liberci je „Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace“ ve spolupráci s Fakultou mechatroniky, informatiky a mezioborových studií. Tento výzkumný projekt navazuje na dlouhou a úspěšnou spolupráci obou škol v oblasti výuky.

Cílem projektu je zmapovat provoz tramvají s ohledem na spotřebu elektrické energie a možnosti využití elektrické energie, které se v určitých úsecích tratě vrací do sítě. „U moderních tramvají s tranzistorovým řízením se při brzdění změní funkce motoru a stane se z něj generátor, který vyrábí elektrickou energii. Svoje výpočty jsme už ověřili vloni při unikátním nočním měření, kdy na trati byla pouze jediná tramvaj a spotřeba nebyla zkreslená. Viděli jsme, jak síť reaguje na jeden vůz a spočítali jsme mimo jité ztráty v kabelech a v trolejovém vedení. Měření prokázala, že moderní tramvaje ušetří při brzdění zhruba dvacet procent elektrické energie, která se vrací zpět do troleje. Výsledky naší práce jsme konzultovali s našimi německými kolegy a v rámci nového společného projektu budeme hledat jak tuto energii využít například pro napájení dalších tramvají nebo k vytápění výhybek a tramvajových ostrůvků,“ řekl proděkan FM TUL Aleš Richter. Připomněl, že začátkem dubna proběhlo v Liberci druhé pracovní setkání obou týmů

Obě skupiny navštívily „ Vozovnu Dopravního podniku měst Liberce a Jablonce nad Nisou (DPMLJ)“, kde se realizují potřebná traťová měření „Prohlédli jsme si vozovnu, měnírnu v Tatranské ulici. Zaměřili jsme se na technologická vybavení, která souvisejí s realizací projektu. Projednali jsme další postup našeho výzkumu,“ přiblížil O. Modrlak z FM TUL

Výstupem společného projektu je připravit vhodné nástroje a software pro projektování systémů rekuperace elektrické energie na tramvajových tratí. Podle Elisa Rudolph, členky německého výzkumného týmu byl Liberec vybrán nejen pro svůj ideální členitý terénem ale také s ohledem na dosavadní plodnou spolupráci obou vysokých škol, osobní kontakty a dostupnost obou institucí. “Výstupem společné vědecké práce bude kompletně automatické měření spotřeby a úspory elektrické energie. Bude k dispozici on-line. To znamená, že po celých 24 hodin budeme mít k dispozici aktuální hodnoty,“ říká Elisa Rudolph.

Projekt představuje potenciál dvou univerzit v Euroregionu a vytváří solidní základ pro budoucí projekty. Klíčovými technologiemi pro dosažení vytyčených cílů zadání. „Projekt tak kombinuje dvě perspektivní technologie v nové oblasti uplatnění soběstačných sítí, přičemž se využijí moderní metody výzkumu modelování a simulace. Budou tak položeny základy pro střednědobý transfer poznatků do oblasti praktického uplatnění,“ upřesnila Elisa Rudolph.

Podle ředitele DPMLJ Luboše Wejnara se daří skloubit inovativní myšlení vědců a praktický přístup techniků, a projekt tak má reálné uplatnění přímo v běžných činnostech údržby. V současné době DPMLJ disponuje zhruba sedmdesáti tramvajovými vozy. „Předpokládám, že metodika bude uplatnitelná na všech typech tramvají. Výsledné řešení bude zřejmě velmi zajímavé,“ konstatoval ředitel DPMLJ pan Luboš Wejnar.

efre-tsch-gr-rgb-72dpi