logo dpmlj

Překlad

Přezkoušení odborné způsobilosti

Příprava a zajištění přezkoušení odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel  

Řidič, který pozbyl ř.o. dosažením 12 v bodovém hodnocení řidičů, je oprávněn požádat o vrácení ř.o.  nejdříve po uplynutí  1 roku ode dne pozbytí  ř.o., eventuálně po vykonání  trestu nebo sankce zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení pokud je uložená doba zákazu činnosti  delší než jeden rok . Podmínkou vrácení  ř.o. je prokázání, že se žadatel podrobil přezkoušení  z odborné způsobilosti a dále předložení posudku o zdravotní způsobilosti včetně dopravně psychologického vyšetření.  Ke zkoušce se žadatel přihlašuje prostřednictvím autoškoly, která žadatele připraví a zajistí vozidla a termín přezkoušení. Přípravu je možné zahájit již před uplynutím doby zákazu činnosti.

Přezkoušení se provádí dle zákona č. 247/2000 Sb. Zkouška z předpisů o provozu na pozemních komunikacích a zdravotnické přípravy se provádí testem pomocí výpočetní techniky pro nejvyšší skupinu ř.o., kterou žadatel vlastní.  Zkouška ze znalosti ovládání a údržby vozidla a z praktické jízdy se skládá pro každou  skupinu  ř.o., kterou žadatel vlastní.

Nutné doklady –platný doklad totožnosti                     

                              oznámení o dosažení celkového počtu 12 bodů,

                              výpis z evidenční karty řidiče

                              doklad o odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel - žádost do autoškoly

                              posudek o zdravotní způsobilosti včetně dopravně psychologického vyšetření

Doklad o odborné způsobilosti nesmí být starší 30 dnů.

V případě vrácení ř.o. po výkonu trestu nebo sankce zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel nebo po upuštění nebo podmíněném upuštění od výkonu zbytku trestu nebo sankce zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel podle zvláštních právních předpisů musí žadatel prokázat odbornou i zdravotní způsobilost. Přípravu na přezkoušení je možné zahájit až po uplynutí lhůty.

Zdravotní způsobilost se prokazuje  přezkoumáním zdravotní  způsobilosti - posudek o zdravotní způsobilosti

Odborná způsobilost se prokazuje přezkoušením odborné způsobilosti podle zákona č.  247/2000 Sb. Zkouška z předpisů o provozu na pozemních komunikacích a zdravotnické přípravy se provádí testem pomocí výpočetní techniky pro nejvyšší skupinu ř.o., kterou žadatel vlastní.  Zkouška ze znalosti ovládání a údržby vozidla a z praktické jízdy se skládá pro každou  skupinu  ř.o., kterou žadatel vlastní.

Nutné doklady – platný doklad totožnosti

                              rozhodnutí nebo rozsudek, kterým byl žadateli uložen trest nebo sankce  zák. řízení

                              rozhodnutí nebo usnesení , kterým bylo rozhodnuto o upuštění nebo podmíněném

                                                                           upuštění od výkonu zbytku této sankce nebo tohoto trestu

                              výpis z evidenční karty řidiče

                              doklad o odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel - žádost do autoškoly                      

                              posudek o zdravotní způsobilosti – vydává posuzující lékař

Doklad o odborné způsobilosti nesmí být starší 60 dnů.

V případě vrácení ř.o. po ztrátě zdravotní způsobilosti, pokud od právní moci rozhodnutí o odnětí ř.o. uplynuly více než tři roky, musí žadatel prokázat také odbornou způsobilost.

Odborná způsobilost se prokazuje přezkoušením odborné způsobilosti podle zákona č.  247/2000 Sb. Zkouška z předpisů o provozu na pozemních komunikacích a zdravotnické přípravy se provádí testem pomocí výpočetní techniky pro nejvyšší skupinu ř.o., kterou žadatel vlastní.  Zkouška ze znalosti ovládání a údržby vozidla a z praktické jízdy se skládá pro každou  skupinu  ř.o., kterou žadatel vlastní.

Nutné doklady – platný doklad totožnosti

                              výpis z evidenční karty řidiče

                              posudek o zdravotní způsobilosti - vydává  posuzující  lékař

                              doklad o odborné způsobilosti řízení motorových vozidel - žádost do autoškoly

Posudek o zdravotní způsobilosti a doklad o odborné způsobilosti nesmí být starší 30 než dní.