logo dpmlj

Překlad

Vstupní přezkoušení nových zaměstnanců

Pro zjištění vědomostí a dovedností nových zaměstnanců před přidělením služebního vozidla, protože úroveň těchto činností se u řidičů velmi liší.

Zákon 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů v § 10 – povinnosti provozovatele vozidla – hovoří o tom, že

 Provozovatel vozidla nesmí  

b) svěřit řízení vozidla osobě, která nesplňuje podmínky § 3 odst. 2,

§ 3 (2) Řídit vozidlo nebo jet na zvířeti může pouze osoba, která je dostatečně tělesně a duševně

způsobilá k řízení vozidla nebo jízdě na zvířeti a v potřebném rozsahu ovládá řízení vozidla

nebo jízdu na zvířeti a předpisy o provozu na pozemních komunikacích.

c) svěřit řízení motorového vozidla osobě, která nesplňuje podmínky podle § 3 odst. 3,

          § 3 (3) Řídit motorové vozidlo může pouze

a) osoba, která je držitelem příslušného řidičského oprávnění podle § 81,

b) nebo žadatel o řidičské oprávnění, který se pod dohledem učitele autoškoly podrobuje

výcviku v řízení motorového vozidla nebo skládá zkoušku z řízení motorového vozidla nebo

c) osoba, která se pod dohledem učitele autoškoly připravuje k přezkoušení z odborné

způsobilosti k řízení motorových vozidel nebo skládá zkoušku v rámci tohoto přezkoušení4a) .

d) přikázat nebo svěřit samostatné řízení vozidla osobě, o které nezná údaje potřebné k určení

její totožnosti.                    

Porušení těchto povinností je dle přestupkového zákona hodnoceno do 3000,- Kč pro fyzickou osobu a pro fyzické osoby podnikající a právnické osoby až do 100000,- Kč.       

Cena bude stanovena dohodou. Vycházíme z cen stanovených pro získání řidičského oprávnění.