logo dpmlj

Překlad

Školení řidičů profesionálů

Výuka a výcvik probíhají dle zákona č. 247/2000 Sb. o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a prováděcí vyhlášky č. 156/2008 Sb.

Zdokonalování odborné způsobilosti řidičů zahrnuje vstupní školení a následná pravidelná školení.

Pro řidiče, kteří jsou občanem členského státu EU a mají na území ČR trvalý pobyt nebo

                             přechodný pobyt, který trvá alespoň 185 dnů v kalendářním roce

                  , kteří jsou občanem jiného než členského státu EU a vykonávají závislou práci pro 

                             zaměstnavatele usazeného na území ČR nebo podniká na území ČR

pokud řídí motorové vozidlo, k jehož řízení opravňuje ř.o. skupiny C, C + E, D a D + E nebo podskupiny C1, C1 + E, D1, D1 +E nebo řidičské oprávnění uznávané jako rovnocenné.

 Povinnost podle odstavce 2 se nevztahuje na řidiče

a)  vozidel, jejichž nejvyšší povolená rychlost nepřesahuje 45 km . h-1,      

b)  vozidel používaných ozbrojenými silami České republiky, Policií České republiky, Celní správou České republiky a zpravodajskými službami České republiky,      

c)  vozidel Hasičského záchranného sboru České republiky a jednotek dobrovolných hasičů, zdravotnické záchranné služby a Správy státních hmotných rezerv,      

d)  vozidel používaných při zabezpečování civilní ochrany a báňské záchranné služby,      e)  vozidel ve zkušebním provozu ,     

f)  vozidel používaných při výcviku podle částí třetí a páté tohoto zákona a při zkouškách podle částí třetí a čtvrté tohoto zákona,      

g)  vozidel používaných při přepravě věcí, které řidič využije při výkonu své závislé práce nebo podnikání, pokud řízení není hlavním předmětem výkonu závislé práce nebo podnikání řidiče,      

h)  vozidel používaných pro vlastní potřeby a      

i)  zemědělských a lesnických traktorů.