logo dpmlj

Překlad

17/02 Tisková zpráva

DPMLJ poskytne Pirátské straně smlouvu na SMS jízdenky. 

Liberec, 13. ledna 2017

Vedení DPMLJ, a.s. poskytne na základě rozhodnutí Krajského soudu v Ústí nad Labem Pirátské straně smlouvu na SMS jízdenky. Informace o rozhodnutí soudu byla zveřejněna ČTK.
K této zprávě ČTK ze dne 12. ledna 2017 zástupci DPMLJ sdělují následující:

1. Dne 18. 3. 2015 zažádala Pirátská strana o smlouvy DPMLJ se společností ERIKA, a.s. nebo CROWSNEST a.s. Dne 31. 3. 2015 DPMLJ odpověděl, že nemá uzavřen žádný smluvní vztah s dotčenými společnostmi. Tzn., že tvrzení zprávy ČTK, že DPMLJ odpověděl, že nemá smluvní vztah s DIRECT pay, s.r.o. a že smlouvy na provoz služby SMS jízdenek neexistují, se nezakládá na pravdě.

2. Druhou žádost Pirátské strany, tentokrát na smlouvy s DIRECT pay, s.r.o., DPMLJ obdržel 24. 3. 2015. Odpověď DPMLJ ze dne 7. 4. 2015 byla částečně odmítnuta – byly poskytnuty informace o objemech prodejů a smlouvy s částečným zakrytím obchodních informací

3. Smlouva na SMS v roce 2008 byla uzavřena v souvislosti se Smlouvou o spolupráci uzavřenou mezi DIRECT pay, s.r.o. na jedné straně a Statutárním městem Liberec a Libereckou IS na straně druhé. Součástí obou smluv bylo i ustanovení o ochraně informací. DPMLJ proto v souladu se smlouvou požádal DIRECT pay, s.r.o. o souhlas s předáním informací Pirátské straně, stanovisko DIRECT pay, s.r.o. ze dne 2. 4. 2015 bylo zamítavé. DPMLJ postupoval s péčí řádného hospodáře s cílem vyhnout se smluvní pokutě a právnímu sporu se společností DIRECT pay, s.r.o.

4. Pirátská strana hodnotí podmínky smluv v roce 2015 bez zohlednění termínů a podmínek jejich vzniku. Smlouva s DIRECT pay, s.r.o. byl v DPMLJ uzavřena již dne 9. 12. 2008 s platností na sedm let, tzn. do 8. 12. 2015. Tzn., že v době žádosti Pirátské strany končila platnost smlouvy a DPMLJ tak mohl zahájit výběrové řízení na nového dodavatele služeb od 9. 12. 2015. V době rozhodnutí soudu tak byla smlouva již rok neplatná.

5. Rozsudek nabyl právní moci dne 11. 1. 2017.

<tm>