logo dpmlj

Překlad

Odbavovací a platební systém v síti MHD Liberec a Jablonec nad Nisou

Název projektu: Odbavovací a platební systém v síti MHD Liberec a Jablonec nad Nisou

Registrační číslo projektu: CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_025/0001456

projekt


Program: 
Integrovaný regionální operační program
Číslo a název výzvy: 22. kolo výzvy, Telematika pro veřejnou dopravu
Prioritní osa 1: Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony        
Specifický cíl 1.2: Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy

Celkové předpokládané výdaje: 29,8 mil. Kč
Výše dotace EFRR: 85% celkových způsobilých výdajů projektu
Podání žádosti o dotaci: 27.6.2016
Ukončení projektu: 30.6.2019

Cíl projektu:

Hlavním strategickým cílem projektu " Odbavovací a platební systém v síti MHD Liberec a Jablonec nad Nisou " bude zlepšení kvality odbavení cestujících ve vozidlech MHD a tím i zajištění odpovídajícího komfortu cestování, plně v souladu nejen se schválenou Strategií DPMLJ, a.s., ale i Strategií rozvoje Statutárního města Liberec a Plánem dopravní obslužnosti Libereckého kraje 2012 – 2018. 

Dojde k rozšíření platebních systémů pro městskou hromadnou dopravu v podobě doplnění vozidel o validátory s možností platby prostřednictvím bankovních karet, pořízení automatů pro výdej jízdenek a automatu pro dobíjení předplatného. 

Cílovými skupinami projektu budou nejen obyvatelé Liberce a Jablonce nad Nisou a blízkých obcí, kteří využívají veřejnou dopravu zajišťovanou DPMLJ pravidelně, ale i návštěvníci kraje a cizinci. Validátory, jízdenkové mobilní automaty do tramvají, automaty pro prodej jízdenek i prodej předplatného umožní více jazyčnou komunikaci.