logo dpmlj

Překlad

Modernizace tramvajové trati v úseku Nová Ruda – Vratislavice, výhybna

Název projektu: Modernizace tramvajové trati v úseku Nová Ruda – Vratislavice, výhybna

Registrační číslo projektu: CZ.1.13/1.2.00/31.01236

EU1                                        EU2

Program: ROP NUTS II Severovýchod
Číslo a název výzvy: 31. kolo výzvy
Prioritní osa: 2 - Rozvoj dopravní infrastruktury
Oblast podpory: 1.2 - Podpora projektů zlepšujících dopravní obslužnost území
Celkové výdaje: 196 977 855,82 Kč
Výše dotace Regionální rady: 150 007 836,96 Kč
Výše příspěvku EU: 150 007 836,96 Kč
Podání žádosti o dotaci: 15.6.2012
Podpis smlouvy o poskytnutí dotace z ROP NUTS Severovýchod: 13.11.2014
Zahájení stavby: 17.3.2014, vedoucí účastník sdružení zhotovitele – COLAS CZ, a.s.
Předání dokončené stavby: 14.6.2015
Ukončení projektu: 30.9.2015

Cíl projektu:
Hlavním strategickým cílem projektu "Modernizace tramvajové trati v úseku Nová Ruda – Vratislavice, výhybna" je rozvoj ekologicky šetrného způsobu dopravy, zlepšení dopravní obslužnosti a zajištění odpovídajícího komfortu cestování. 
Po realizaci projektu je tramvajová trať v úseku Terminál MHD Fügnerova - Mlýnská - Klicperova - U Lomu - Vratislavice, lékárna, vedena po moderní dvoukolejné trati. Dále pokračuje zmodernizovanou jednokolejnou tratí až k budově čp. 63, odtud je pak do zastávky Vratislavice, výhybna taktéž zdvoukolejněna. Zároveň proběhla rekonstrukce tramvajové smyčky Vratislavice, výhybna. Spolu s úpravami tramvajové trati byly provedeny příslušné úpravy uličního profilu tak, aby bylo zajištěno uspořádání podle platných předpisů, a to včetně nezbytných úprav inženýrských sítí. Na trati je zajištěn provoz v krátkých časových intervalech, čímž došlo ke zvýšení atraktivity hromadné dopravy v Liberci. Handicapovaným spoluobčanům a návštěvníkům, seniorům a rodinám s dětmi je realizací projektu umožněn bezbariérový a pohodlný přístup do výstupních a nástupních zastávek hromadné dopravy v celém úseku.