logo dpmlj

Překlad

18/04 Tisková zpráva - Evropské dotace

Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou je úspěšná společnost, která aktivně využívá možnosti svého rozvoje s podporou evropských dotací.  Ministerstvem průmyslu a obchodu byl pro dopravní podnik v závěru loňského roku schválen další projekt.

Liberec dne 12. 03. 2018

V červnu 2017 podala DPMLJ, a.s. individuální žádost o poskytnutí podpory z Operačního programu „Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020“, výzvy II programu podpory Úspory energie. Po šesti měsících, v prosinci 2017, byla DPMLJ, a.s. tato žádost o poskytnutí dotace schválena Ministerstvem průmyslu a obchodu.

Finanční podpora se týká projektu s názvem: „Snížení energetické náročnosti budovy měnírny střed v Liberci“.

Hlavním cílem tohoto projektu je významné zlepšení tepelně-izolačních vlastností opláštění objektu měnírny střed. Tato provozně-technologická budova, nacházející se v Tatranské ulici v Liberci, slouží k napájení části tramvajové trati v Liberci a současně zde je umístěn energetický dispečink, který dálkově řídí ostatní tři měnírny, napájející zbylé úseky tramvajových tratí.  Nevyhovující technický stav opláštění dokazuje několikaleté zamezení vstupu k bezprostřední blízkosti budovy v Tatranské ulice.

Budova měnírny byla vystavěna v létech 1985 až 1993. Stavebními úpravami nyní dojde k odstranění stávajícího pláště z cihelné přizdívky a keramického obkladu. Stěny budou poté upraveny novou vyrovnávací jádrovou omítkou pro následnou montáž kontaktního zateplovacího systému se silikonovou probarvenou stěrkovou omítkou. Nově bude provedeno zateplení střešní konstrukce. Současně bude provedena výměna všech oken a dveří za plastová. Nová ocelová vrata budou již se zateplením.

Za zajímavost určitě stojí komentář popisující samotnou výstavbu od současného provozně-technického ředitele Ludvíka Lavičky: „Výstavba budovy měnírny střed trvala neuvěřitelných devět let. Toto tempo bylo poplatné tehdejší době, kdy byla významně upřednostňována bytové výstavba. Materiál se opatřoval obtížně, bilanční příděly se na tyto stavby nevztahovaly. Zednické profese byly řešeny buď praktickým výcvikem učňů, nebo v odpoledních hodinách brigádnicky našimi zaměstnanci. Železobetonové konstrukce byly poměrně obtížně zajišťovány odbornými pracovníky, a to převážně pouze o sobotách a nedělích. Potřebné řezivo na bednění těchto konstrukcí pak bylo úzkoprofilové a dováželo se i ze vzdálenosti 300 km.“

Jistým paradoxem byla dodávka technologie (transformátory, usměrňovače a rozvaděče), která proběhla již v roce 1980. Jednotlivé části byly skladovány na různých místech a před vlastní montáží bylo nutné provést repase na těchto zařízeních.

Po uvedení do provozu v roce 1994 je v měnírně zajišťován nepřetržitý provoz vždy dvěma pracovníky. Budova současně slouží také na údržbu vozidlových a staničních baterií.

„DPMLJ, a. s. vyhlásila v prosinci 2017 otevřené výběrové řízení na dodavatele stavby. V lednu 2018 byla na základě obdržených nabídek vybrána místní stavební společnost STAV-AGENCY s.r.o. ze Stráže nad Nisou“, doplnil Ing. Pavel Šulc, předseda představenstva dopravního podniku.

Zahájení stavebních prací se předpokládá v druhé polovině března 2018, ovšem s přihlédnutím na klimatické podmínky. Dokončení prací je plánováno do 4 měsíců od zahájení.

Realizací projektu dojde k významné úspoře nákladů na temperování budovy v předpokládané výši cca 53%. Úsporou nákladů zároveň dochází k pozitivnímu dopadu na životní prostředí – adekvátní snížení emisí CO2.

Celkové předpokládané výdaje projektu: 5,4 mil. Kč bez DPH

Výše dotace ERDF: 30% z celkových způsobilých výdajů projektu, maximálně však 1,382 mil. Kč.

<tm>