logo dpmlj

Překlad

Rekonstrukce TT Rumunská - Palachova - Šaldovo náměstí v Liberci

Název projektu: Rekonstrukce TT Rumunská - Palachova - Šaldovo náměstí v Liberci

Registrační číslo projektu: CZ.04.1.40/0.0/0.0/16_026/0000069

dotace md sfdi


Program: 
Operační program Doprava 2014-2020
Prioritní osa: 1 - Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony
Investiční priorita: 3  Rozvoj a zlepšování dopravních systémů šetrných k životnímu prostředí, včetně systémů s nízkou hlučností a nízkouhlíkových dopravních systémů, včetně vnitrozemské a námořní lodní dopravy, přístavů, multimodálních spojů a letištní infrastruktury s cílem podporovat udržitelnou regionální a místní mobilitu
Specifický cíl 1.4: Vytvoření podmínek pro zvýšení využívání veřejné hromadné dopravy ve městech v elektrické trakci – Liberecká aglomerace

Celkové výdaje: 75 222 025 Kč
Celkové způsobilé výdaje: 62 116 963 Kč
Výše příspěvku EU: 52 799 419 Kč
Podání žádosti: 15.2.2017
Ukončení projektu: 30.11.2017

Cíl projektu:

Hlavním cílem projektu „Rekonstrukce TT Rumunská - Palachova - Šaldovo náměstí v Liberci“ je rekonstrukce dvoukolejné tříkolejnicové tramvajové trati (rozchod 1435 + 1000 mm) v úseku mezi OD Delta (poblíž terminálu MHD Fügnerova) a křižovatkou Šaldovo náměstí v Liberci. Rekonstrukce propojuje již dříve rekonstruované úseky. V rámci stavby bude provedena výměna tramvajového svršku z BKV panelů za pevnou jízdní dráhu (kolejnice NT1 na železobetonové desce), která bude zakryta povrchem z modifikovaného litého asfaltu.  Současně budou provedeny všechny potřebné související úpravy, jako je nové odvodnění komunikace, úprava trakčního vedení, zřízení vyhřívání nástupišť, předláždění nástupišť a přilehlých chodníků, včetně úpravy jejich geometrie. Součástí stavby je také rekonstrukce místní komunikace souběžné s tramvajovou tratí v prostoru před Palácem Syner, která bude po dokončení stavby jediným propojením ulice Rumunské s ulicí Revoluční. Stávající přímé napojení Revoluční ulice do ulice Rumunské bude zrušeno.

Celkem se jedná o 440/460 m modernizované dvoukolejné tramvajové trati, která je součástí zatížené páteřní komunikace. Změnou povrchu komunikace (místo betonových panelů BKV se spárami celistvý modifikovaný litý asfalt) bude dosaženo významného snížení hluku, který vytváří velmi intenzivní provoz silničních vozidel.