logo dpmlj

Překlad

13/10 - TISKOVÁ ZPRÁVA (KONFERENCE)

Liberec 7. března 2013


Hosté tiskové konference:

Roman ŠOTOLA, předseda představenstva DPMLJ, a.s.

PhDr. David VÁCLAVÍK, PhD., místopředseda představenstva DPMLJ, a.s.

Luboš WEJNAR, ředitel společnosti DPMLJ, a.s.

Milan ČERVENKA, ekonomický ředitel DPMLJ, a.s.

Ludvík LAVIČKA, provozně technický ředitel DPMLJ, a.s.

Ing. Tomáš KREBS, dopravní specialista DPMLJ, a.s.

Ing. Jakub ŠTEINFELD, jednatel a auditor, FINAUDIT, s.r.o.


Témata tiskové konference:

•Rekonstrukce tramvajových tratí: Liberec – Jablonec nad Nisou

•Postup homologace nízkopodlažní tramvaje EVO2

•Výsledky smluvních vztahů DPMLJ, a.s. a BusLine a.s.

•Připomenutí ukončení provozu dvounápravových tramvají – 40 let


Rekonstrukce tramvajových tratí: Liberec – Jablonec nad Nisou

Pro roky 2013 a 2014 získal DPMLJ dvě dotace v úhrnné výši 234 000 tis. Kč a to na rekonstrukci dvou úseků tramvajové tratě Liberec-Jablonec nad Nisou. Tyto finanční prostředky představují 85% celkových stavebních nákladů. Dalších 15% tvoří vlastní prostředky naší společnosti. Společně s přípravou staveb budou mít obě stavby celkovou  hodnotu přibližně 290 mil.Kč bez DPH. První úsek je z Nové Rudy na smyčku ve Vratislavicích v délce cca 3 100 m a skládá se celkem ze 126 stavebních objektů. Druhý úsek je v Jablonci nad Nisou od kruhového objezdu Tovární na Liberecké ulici směrem do Zeleného Údolí do zastávky Měnírna. Tento úsek je dlouhý cca 1000 m a skládá se celkem z 28 stavebních objektů.

Smyslem rekonstrukce obou úseků, kde proběhla poslední velká oprava v létech 1973 a 1974, je odstranění dopravních závad a uvedení tramvajové trati na normované technické parametry. Současně s touto rekonstrukcí bude provedena stavební příprava na nové dvoustupňové zabezpečovací zařízení, které výrazně zvýší bezpečnost provozu. Samozřejmostí je zabezpečení silničních přejezdů. Současně s rekonstrukcí tramvajové trati bude provedena velká oprava přilehlé komunikace I/14 v Tanvaldské ulici ve Vratislavicích a v Liberecké ulici v Jablonci nad Nisou. Tyto práce a financování bude zajišťovat ŘSD.

Vzhledem k nutnosti zajištění odpovídající náhradní autobusové dopravy bude nezbytně nutná kvalitní koordinace prací mezi oběma investory. Jako příklad můžeme uvést koordinaci poměrně složité opravy mostu přes řeku Nisu těsně před kruhovým objezdem Tovární v Jablonci nad Nisou. Tento most se skládá ze dvou stavebně odlišných částí. Aby na tomto mostě nebyl přerušen provoz autobusů, je v současné době zpracováván nestandardní technologický postup, který ale vyžaduje dokonalou spolupráci všech dodavatelů.

V současné době zpracovávaná dopravní opatření předpokládají celotraťovou výluku od cca konce srpna 2013 do cca srpna 2014. Linka č. 11 bude nahrazena autobusy v celé trase. Linka č. 5 bude ve Vratislavicích zkrácena do zastávky Kostel. Zpracovávané jízdní řády vhodnou kombinací intervalů mezi spoji zohledňují menší obsaditelnost vozidel náhradní autobusové dopravy. Konečné termíny výluky budou ale známy až po ukončení výběrového řízení na dodavatele staveb a podepsání smluv o dílo.

V těchto dnech probíhá první kolo nadlimitního otevřeného výběrového řízení na dodavatele staveb. Pokud výběrové řízení proběhne bez problémů (například podání stížnosti nebo odvolání některého z uchazečů), budou podepsány smlouvy o dílo s vítězi soutěže na konci měsíce červenec nebo v první polovině měsíce srpna.

Obě stavby budou ukončeny nejpozději v prvním čtvrtletí roku 2015 – dokončovací práce budou prováděny již za provozu tramvají. Vzhledem k nutnosti zajištění náhradní autobusové dopravy oprava komunikace I/14 bude ukončena zhruba o 3 měsíce později, než rekonstrukce tramvajové trati v obou úsecích.

Věříme, že cestující veřejnost pochopí komplikace (delší jízdní doba autobusů) způsobené těmito stavbami.

Postup homologace nízkopodlažní tramvaje EVO2

Dne 21. února 2013 byla úspěšně dokončena další nezbytná etapa v procesu homologace vozidla EVO2.  Tato zkouška byla zahájena dne 10. prosince 2012. Podstatou zkoušky bylo ověření spolehlivosti vozidla v běžném provozu s cestujícími najetím 7 000 km bez zásadních závad.

V dalším týdnu, konkrétně 28. února, bylo provedeno měření vibrací na vytypovaném úseku tramvajové trati. Na základě podnětu obyvatel byla vybrána ulice 5. května, která svým charakterem (úzká ulice s poměrně vysokou cca 100 let starou zástavbou) tvoří složité podmínky pro bezproblémový jakýkoliv provoz dopravních prostředků. Měření probíhalo při běžném provozu mezi pravidelnými spoji různými rychlostmi a při různé zátěži. Celkem bylo provedeno dvanáct jízd. Měření probíhalo jednak v jednom z domů, jednak ve vlastním vozidle. Vyhodnocení měření bude jedním z podkladů k vyrobení konečných pryžokovových prvků vozidla.

Poslední zatím vykonanou zkouškou byl test nestandardního pohybu vozidla, konkrétně vykolejení vozidla. Ten proběhl dne 6. 3. 2013 v prostorách vozovny za zpřísněných bezpečnostních opatření. Smyslem tohoto testu bylo mimo zaškolení zaměstnanců vozovny především ověření správného umístění zvedacích bodů, vyzkoušení přípravků a vlastní nakolejování autojeřábem.

Nyní bude následovat takzvaná dílenská prohlídka, která je k dokončení homologace typu vozidla a k jeho schválení do trvalého provozu rovněž předepsaná. Ta bude provedena v dílnách DPMLJ a budou při ní z vozidla postupně demontovány vybrané díly a každý z nich pak projde kontrolou opotřebení a testy pevnosti. Před vlastním ukončením procesu homologace bude provedeno opětovné měření vibrací na stejném místě a za stejných podmínek k ověření vhodnosti nových pryžokovových prvků vozidla.

Vedení dopravního podniku předpokládá, že ukončení procesu homologace vozidla EVO 2, proběhne na přelomu měsíce května – června. Po vzájemných jednáních se vedení DPMLJ a společnosti Pragoimex dohodlo, že po obdržení průkazu způsobilosti bude prodloužena poskytovaná záruka na vozidlo EVO2 ze stávajících 24 měsíců na 60 měsíců.

Výsledky smluvních vztahů DPMLJ, a.s. a BusLine a.s.

A.Zadání auditu

Audit byl proveden auditorskou společností FINAUDIT s.r.o. v intencích dokumentu Zadání auditu, vydaného ředitelem zadavatele (dále též „DPMLJ“, nebo „společnost“) dne 12. října 2012. V souladu s tímto zadáním se audit zaměřil především na následující otázky:

1.Posouzení ekonomické výhodnosti smluvních vztahů mezi DPMLJ a společností BusLine a.s., porovnání s podmínkami obdobných smluv v hromadné dopravě, dopad těchto smluvních vztahů na strategický rozvoj DPMLJ.

2.Posouzení ekonomické výhodnosti uzavření smlouvy o zajištění výkonu závazků veřejné služby v hromadné dopravě ze dne 2. 12. 2009 bez výběrového řízení, možnost výběru jiného dodavatele než BusLine, ekonomické dopady absence výběrového řízení.

3.Posouzení, zda smluvní vztahy mezi DPMLJ a BusLine představují vyváděni majetku z DPMLJ do BusLine, tedy zda DPMLJ poskytuje BusLine plnění bez adekvátního protiplnění.

4.Posouzení, zda smluvní vztahy mezi DPMLJ a BusLine vedou k neschopnosti nebo oslabení schopnosti DPMLJ zajišťovat dopravní obslužnost.

5.Existují na základě zpracovaných analýz, viz body 1 — 4, nějaká konkrétní doporučená opatření? Pokud ano, tak jaká?

B.Stručné shrnutí závěrů auditu

Odpověď na otázku č. 1.: Pro posouzení ekonomické výhodnosti smlouvy o zajištění výkonu závazků veřejné služby byl zpracován „MODEL“, jehož cílem byl propočet předpokládaných nákladů na jednotlivé položky Výkazu nákladů a tržeb z přepravní činnosti v autobusové dopravě celkem a také na 1 ujetý „nákladový“ km za situace, kdy by DPMLJ zajišťoval tuto veřejnou službu v plném rozsahu samostatně. Dále byly zpracovány varianty tzv. modifikovaných variabilních nákladů, včetně jejich porovnání se sazbami fakturovanými společností BusLine.  Kromě toho jsme pro orientační porovnání sazeb uplatňovaných společností BusLine (43,60 v Liberci a 46,30 v Jablonci nad Nisou) získali z dostupných veřejných zdrojů informace o nákladech na 1 km (DP České Budějovice – předpoklad na rok 2012 u autobusové přepravy 60,62 Kč). U varianty celkových nákladů nelze v žádném případě popřít tu skutečnost, že snižování počtu ujetých km znamená z pohledu DPMLJ nárůst nákladů na 1 km zejména z důvodu fixního charakteru některých nákladových položek. Přestože nelze hovořit o zcela přesných hodnotách výpočtů v MODELECH (jde o kvalifikované předpoklady) konstatujeme, že i přes vyčíslený efekt 8.661,2 tis. Kč (varianta celkových nákladů) by jeho případná realizace pro DPMLJ nebyla výhodná. Zajištění plnění závazku veřejné služby v plné míře z vlastních zdrojů předpokládá rozsáhlou investici do nových BUS v odhadované výši 225.400 tis. Kč, jejíž návratnost by dosahovala 26 let. Souvisejícím negativním faktorem by byl nárůst zadluženosti DPMLJ a dopad na běžnou likviditu společnosti (viz také níže uvedená poznámka). V případě varianty modifikovaných variabilních nákladů byly tyto upraveny o odpisy a režijní náklady, které souvisí s nutnou investicí do nových BUS jak v lokalitě LBC, tak i lokalitě JBC. V návaznosti na provedené výpočty včetně vyhodnocení varianty modifikovaných variabilních nákladů konstatujeme rovněž její nevýhodnost z pohledu DPMLJ.

Poznámka: Dle poskytnutých informací bude DPMLJ  v letech 2013-17 rekonstruovat TT za cca 450 mil. Kč (dotace cca 235 mil. Kč) a obnovovat své stávající BUS za více jak 145 mil. Kč, přičemž rozhodujícím zdrojem financování jak BUS, tak i TT (rozdíl mezi výši investice a výší dotace) má být dlouhodobý úvěr. V kontextu s tím lze také očekávat zvýšení režijních nákladů (úroky apod.) a tím nárůst nákladů na 1 km, které by mohly překročit námi odhadovanou horní hranici intervalu, tj. 54 Kč/km. Za těchto okolností by se předpokládaný efekt vyčíslený v Modelu (varianta celkových nákladů) významně snížil, což vytváří další negativní faktor.

Odpověď na otázku č. 2.: Ekonomickou výhodnost uzavření smlouvy o zajištění výkonu závazků veřejné služby bez výběrového řízení nelze zpětně posoudit. Pokud jde o možnost výběru jiného dodavatele než BusLine v současné době, je možno konstatovat, že platnou smlouvu nelze bez kvalifikovaných důvodů zrušit jinak než dohodou. Přitom nelze očekávat ochotu BusLine takovou dohodu uzavřít. S ohledem na ostatní závěry auditu konstatujeme, že nejvhodnějším řešením je vyčkat na ukončení smlouvy v roce 2019 a následně vybrat dodavatele v řádném výběrovém řízení.

Odpověď na otázku č. 3.: Zjištění získaná v průběhu auditu nasvědčují tomu, že smluvní vztahy mezi DPMLJ a BusLine nepředstavují vyvádění majetku ze společnosti, a nedochází ani k poskytování plnění bez adekvátního protiplnění.

Odpověď na otázku č. 4.: Smluvní vztahy mezi DPMLJ a BusLine dle našeho názoru nevedou k neschopnosti ani oslabení schopnosti DPMLJ zajišťovat dopravní obslužnost. Pochopitelně, pokud by se DPMLJ v budoucnu rozhodl zajišťovat dopravní obslužnost ve stávajícím rozsahu vlastními silami, bylo by nezbytné nakoupit nové autobusy (viz. k tomu příslušná kapitola), případně přijmout nové zaměstnance (zejména řidiče).

Odpověď na otázku číslo 5.: Hlavní doporučení plynoucí z provedených analýz jsou tato:

•považujeme za vhodné přehodnotit výši nájemného za pronajaté autobusy zn. TEDOM.
•doporučujeme pokračovat v redukci nákladů včetně fixních v oblasti Liberce.
•zajistit postupně úhradu alespoň části přiměřeného zisku.

Připomenutí ukončení provozu dvounápravových tramvají – 40 let

Občanské sdružení Boveraclub společně s Dopravním podnikem měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. připravuje připomenutí ukončení provozu starých dvounápravových tramvají, které vyjely do ulic Liberce a Jablonce nad Nisou naposledy před 40 lety. V neděli 1. dubna 1973 byly naposledy vypraveny na linku č. 11 obousměrné dvounápravové tramvaje na trať z Liberce do Proseče nad Nisou (z důvodu zahájené rekonstrukce meziměstské tramvajové tratě byla již od 27. března 1972 mezi Prosečí a Jabloncem nad Nisou náhradní autobusová doprava). Jeden z tehdy běžných vozů byl navíc vyzdoben transparenty, které tuto událost cestujícím oznamovaly nápisy „TOUTO STAROU TRAMVAJÍ DNES NAPOSLED, neváhej a nastupuj“.

Na městské trati přestaly být staré vozy používány již v polovině šedesátých let, kdy je postupně nahradily nově dodávané tramvaje typu T2 a T3. Provoz starých tramvají v samotném Jablonci nad Nisou byl ukončen zrušením tramvajové dopravy v roce 1965, do liberecké Rochlice či Růžodolu přestaly jezdit v říjnu 1960.

Po rekonstrukci tramvajové tratě v roce 1976, kdy byla tato v Jablonci zkrácena z Pražské ulice na novou konečnou za Tyršovými sady v Pastýřské ulici, byly již vypravovány nové tramvaje T3, které jsou zde v provozu po modernizaci dodnes. Průvodčí však na lince 11 sloužili až do roku 1987 a potom ještě krátce v první polovině devadesátých let.

Na velikonoční pondělí bude v odpoledních hodinách v provozu mezi Libercem a Jabloncem nad Nisou historická tramvaj 6MT č. 117 a ve Fügnerově ulici bude připravena výstava v odstavené tramvaji na toto téma. Součástí výstavy pak bude i prezentace připravované rekonstrukce tramvajové trati do Jablonce nad Nisou.

DPMLJ, a. s.