logo dpmlj

Překlad

13/11 - TISKOVÁ ZPRÁVA

Liberec 14. března 2013

Dopravní podnik je nucen neustále uvádět na pravou míru zavádějící informace ohledně auditu smluvních vztahů DPMLJ, a. s. a spolupracující společností BusLine a.s.

Posouzení ekonomické výhodnosti smluvních vztahů mezi DPMLJ a společností BusLine a.s., bylo auditováno. Následoval seminář a seznámení s výsledky auditu pro zástupce představenstva a dozorčí rady DPMLJ, a. s. a tyto závěry byly následně prezentovány zástupcům médií, kteří s nimi seznámili veřejnost.

Výsledky a doporučení auditu však nejsou vždy správně pochopeny a jsou dále chybně interpretovány. Některé informace jsou vytrženy z kontextu a někdy jsou dokonce zkresleny.

Vzhledem k neustálým dotazům na ekonomickou výhodnost spolupráce DPMLJ, a.s. se společností BusLine a.s., bylo rozhodnuto představenstvem dopravního podniku o posouzení smluvních vztahů auditorskou společností.

Pracovní skupina složená ze zástupců představenstva společnosti a dozorčí rady připravila zadání pro zpracování auditu a zároveň se shodla na oslovení těchto auditorských společností:

1/Pricewalcerhouse Coopers, Česká republika, s.r.o.
2/BDO Audit s.r.o.
3/ FINAUDIT, s.r.o.

Ze tří oslovených firem nabídly své služby společnosti BDO Audit a FINAUDIT.

Pětičlenná komise složená ze zástupců představenstva, dozorčí rady a vedení společnosti pověřila auditorskými službami společnost FINAUDIT, s.r.o. Členy výběrové komise byli Roman Šotola, PhDr. David Václavík, PhD, Ing. František Pešek, Prof. Ing. Josef Šedlbauer PhD., Luboš Wejnar. Někteří členové této skupiny také využili možnosti zadání auditu osobně probrat a upřesnit si s auditorem otázky, které sami považují za klíčové. Této možnosti využil Prof. Ing. Josef Šedlbauer.

Požadovaný audit byl proveden auditorskou společností FINAUDIT s.r.o. v intencích dokumentu Zadání auditu, vydaného ředitelem zadavatele (dále též „DPMLJ“, nebo „společnost“) dne 12. října 2012. V souladu s tímto zadáním se audit zaměřil především na následující otázky:

1.Posouzení ekonomické výhodnosti smluvních vztahů mezi DPMLJ a společností BusLine a.s., porovnání s podmínkami obdobných smluv v hromadné dopravě, dopad těchto smluvních vztahů na strategický rozvoj DPMLJ.

2.Posouzení ekonomické výhodnosti uzavření smlouvy o zajištění výkonu závazků veřejné služby v hromadné dopravě ze dne 2. 12. 2009 bez výběrového řízení, možnost výběru jiného dodavatele než BusLine, ekonomické dopady absence výběrového řízení.

3.Posouzení, zda smluvní vztahy mezi DPMLJ a BusLine představují vyváděni majetku z DPMLJ do BusLine, tedy zda DPMLJ poskytuje BusLine plnění bez adekvátního protiplnění.

4.Posouzení, zda smluvní vztahy mezi DPMLJ a BusLine vedou k neschopnosti nebo oslabení schopnosti DPMLJ zajišťovat dopravní obslužnost.

5.Existují na základě zpracovaných analýz, viz body 1 — 4, nějaká konkrétní doporučená opatření? Pokud ano, tak jaká?

Stručné shrnutí závěrů auditu bylo součástí semináře pro představenstvo, dozorčí radu dopravního podniku a pro zástupce majoritního vlastníka DPMLJ, a. s. - přítomna byla primátorka města Bc. Martina Rosenbergová. O den později 7. 3. 2013 byly závěry předloženy na tiskové konferenci zástupcům médií.

Zastupitelský klub Změny pro Liberec jako reakci na mediální výstupy z této tiskové konference zveřejnil vlastní interpretaci výsledků auditu. Vedení dopravního podniku se neztotožňuje se závěry uveřejněnými v tiskové zprávě Změny pro Liberec a proto si dovolujeme doplnit stanovisko vedení DPMLJ, a. s. k závěrům auditorské zprávy ve vazbě na připomínky a reakce Prof. Ing. Josefa Šedlbauera, člena dozorčí rady společnosti.

Hodnocení otázky potřeb a počtu autobusů je v intencích všech dosavadních připomínek. Vytržení z kontextu působí účelově a neposkytuje veškeré související informace.

Například otázka převedení 13-ti ks vozidel zpět do Liberce vůbec neřeší oblast finančního zatížení jednotlivých měst. Vždyť DPMLJ uvedené autobusy pronajímá včetně finančních nákladů, které by po převedení byly v rámci prokazatelné ztráty automaticky přiřazeny městu Liberec. Je samozřejmé, že z důvodu nákupu nových vozidel by související finanční náklady byly přiřazeny do prokazatelné ztráty objednatele DSOJ (Dopravní sdružení obcí Jablonecka). Tzn., že není důležité, pro kterou oblast jsou autobusy zakoupeny, ale kam jsou dané náklady přiřazovány.

Ve stejném duchu lze hodnotit též názor na počet autobusů, které by DPMLJ musel nakoupit. Tvrzení stanovené pomocí aplikované matematiky – celkový objem km / předpokládaným počtem km ujetých za rok – je stručně řečeno velmi neodborné. Celkový počet potřebných vozidel je totiž ovlivněn řadou parametrů, které musí DPMLJ respektovat:

•DPMLJ je povinen na základě drážního zákona držet denní zálohu několika autobusů pro případ výpadků v tramvajovém provozu,
•posilové spoje ve vybraných časech, tzv. „dělené služby“ opět nejsou zatíženy max. možným počtem km
•jízdní řády v případě Liberec (či Jablonce) obsluhují nejen páteřní linky, ale i okrajová místa; toto významně ovlivňuje intervaly a tzv. „provozní rychlost“ a tedy určuje počet autobusů na daných linkách
•investiční činnost či jiné zásahy do komunikací způsobují výluky v tramvajové dopravě, velký rozsah výluk byl v letech 2009 -2011, další velký objem bude realizován v letech 2013 -2014. DPMLJ si je vědom tohoto stavu a proto se snaží udržet v provozu řadu vozidel, která měla již být, a budou po výluce, vyřazena (pozn. jeden tramvajový vůz předpokládá nasazení cca dvou autobusů!)

Otázka potřeby nových 24 ks autobusů pro Liberec? Je jednoznačně dána denním počtem kurzů (vozový jízdní řád – vychází z jízdních řádů při respektování bezpečnostních přestávek atd.). V roce 2012 zabezpečoval BusLine, a. s. v Liberci 24 kurzů, tzn. potřeba 24 ks vozidel. DPMLJ by tedy při převzetí daného objemu jízdních řádů potřeboval stejný počet nových autobusů. Daný princip samozřejmě platí i pro Jablonec nad Nisou.

Všechny tyto parametry ovlivňují potřebu vozidel v DPMLJ a nelze zjednodušeně bez dalších vazeb porovnávat roky či zjednodušeně dělit statistická čísla.

Problematika rozsahu provozu a ekonomiky dopravního podniku je velmi složité a komplexní téma, které je ovlivněno velkým množstvím faktorů. Je přinejmenším zavádějící, činnost takovéto společnosti hodnotit na základě dílčích parametrů vytržených z celkového kontextu.

-tm-