logo dpmlj

Překlad
  1. Aktuality
  2. Výluky - Odklony
  3. Jízdní řády MHD Liberec
  4. Jízdní řády MHD Jablonec nad Nisou
21. 03. 2023

Změny v provozu MHD Liberec od 1. dubna 2023

Změny v provozu MHD Liberec od 1. dubna 2023 Linky č. 5, 11 a X11 Z důvodu úplné uzavírky ulice Liberecká (výkopové práce) bude linka č. X11 vedena v úseku  U Brandlu - Jablonec nad Nisou, Tyršovy sady po objízdné trase. Autobusy náhradní dopravy budou zastavovat...
Více
13. 03. 2023

Posunutí zastávky MHD Malé náměstí

Z důvodu stavebních prací v prostoru zastávky, je od 14.března 2023 07:00 hod. do odvolání zastávka linky MHD č. 12,23,36 a 92 Malé náměstí ve směru do centra posunuta o cca 20 metrů zpět. DPMLJ.a.s
Více
19. 12. 2022

Změny tarifu IDOL = změna papírových jízdenek LBC-JBC

Vážení cestující, dovolujeme si Vás informovat o změně tarifu IDOL, který se týká pouze cen papírových jízdenek mezi Libercem a Jabloncem nad Nisou. Od 1.1.2023 se tedy mění ceny těchto papírových jízdenek: Jízdenka relační nepřestupná základní ( pro linku 11), barva fialová   ...
Více
31. 10. 2022

Posunutí zastávky linky č. 5 a 11

Vážení cestující, od 1. listopadu 2022 do odvolání bude linka č. 5 a 11 ze zastávky Fügnerova odjíždět pouze ze stanoviště č. 9 (společná s linkou č. 2 a 3). DPMLJ,a.s.
Více
05. 11. 2021

Výluka na lince č. 11 - Vratislavice nad Nisou výhybna - Jablonec nad Nisou,...

Vážení cestující, Od 6. listopadu 2021 04:00 hod. vyjedou tramvajové vlaky po rekonstruované trati linky č. 5 a 11 v úseku Liberec Viadukt - Vratislavice n/N. výhybna. od 6. listopadu 2021 v úseku Vratislavice n/N. výhybna-Jablonec n/N. Tyršovy sady bude pokračovat výluka,...
Více

Výluka na lince č. 11 - Vratislavice nad Nisou výhybna - Jablonec nad Nisou,...

Vážení cestující, Od 6. listopadu 2021 04:00 hod. vyjedou tramvajové vlaky po rekonstruované trati linky č. 5 a 11 v úseku Liberec Viadukt - Vratislavice n/N. výhybna. od 6. listopadu 2021 v...
Více

Jízdní řády MHD Liberec

kliknutím na číslo otevřete aktuální zastávkový jízdní řád linky. V detailu jsou pak zobrazeny všechny dostupné varianty podle data platnosti jízdního řádu. VYSVĚTLIVKY jízdního řádu

X11
2
3
5
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
91
92
93
94
97
98
99
500
600
next
prev
ico-rezervace
Ztráty a nálezy

Přihlásit

dotace dotace

 

Autoškola

Pro zjištění vědomostí a dovedností nových zaměstnanců před přidělením služebního vozidla, protože úroveň těchto činností se u řidičů velmi liší.

Zákon 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů v § 10 – povinnosti provozovatele vozidla – hovoří o tom, že

 Provozovatel vozidla nesmí  

b) svěřit řízení vozidla osobě, která nesplňuje podmínky § 3 odst. 2,

§ 3 (2) Řídit vozidlo nebo jet na zvířeti může pouze osoba, která je dostatečně tělesně a duševně

způsobilá k řízení vozidla nebo jízdě na zvířeti a v potřebném rozsahu ovládá řízení vozidla

nebo jízdu na zvířeti a předpisy o provozu na pozemních komunikacích.

c) svěřit řízení motorového vozidla osobě, která nesplňuje podmínky podle § 3 odst. 3,

          § 3 (3) Řídit motorové vozidlo může pouze

a) osoba, která je držitelem příslušného řidičského oprávnění podle § 81,

b) nebo žadatel o řidičské oprávnění, který se pod dohledem učitele autoškoly podrobuje

výcviku v řízení motorového vozidla nebo skládá zkoušku z řízení motorového vozidla nebo

c) osoba, která se pod dohledem učitele autoškoly připravuje k přezkoušení z odborné

způsobilosti k řízení motorových vozidel nebo skládá zkoušku v rámci tohoto přezkoušení4a) .

d) přikázat nebo svěřit samostatné řízení vozidla osobě, o které nezná údaje potřebné k určení

její totožnosti.                    

Porušení těchto povinností je dle přestupkového zákona hodnoceno do 3000,- Kč pro fyzickou osobu a pro fyzické osoby podnikající a právnické osoby až do 100000,- Kč.       

Cena bude stanovena dohodou. Vycházíme z cen stanovených pro získání řidičského oprávnění.

Příprava a zajištění přezkoušení odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel  

Řidič, který pozbyl ř.o. dosažením 12 v bodovém hodnocení řidičů, je oprávněn požádat o vrácení ř.o.  nejdříve po uplynutí  1 roku ode dne pozbytí  ř.o., eventuálně po vykonání  trestu nebo sankce zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení pokud je uložená doba zákazu činnosti  delší než jeden rok . Podmínkou vrácení  ř.o. je prokázání, že se žadatel podrobil přezkoušení  z odborné způsobilosti a dále předložení posudku o zdravotní způsobilosti včetně dopravně psychologického vyšetření.  Ke zkoušce se žadatel přihlašuje prostřednictvím autoškoly, která žadatele připraví a zajistí vozidla a termín přezkoušení. Přípravu je možné zahájit již před uplynutím doby zákazu činnosti.

Přezkoušení se provádí dle zákona č. 247/2000 Sb. Zkouška z předpisů o provozu na pozemních komunikacích a zdravotnické přípravy se provádí testem pomocí výpočetní techniky pro nejvyšší skupinu ř.o., kterou žadatel vlastní.  Zkouška ze znalosti ovládání a údržby vozidla a z praktické jízdy se skládá pro každou  skupinu  ř.o., kterou žadatel vlastní.

Nutné doklady –platný doklad totožnosti                     

                              oznámení o dosažení celkového počtu 12 bodů,

                              výpis z evidenční karty řidiče

                              doklad o odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel - žádost do autoškoly

                              posudek o zdravotní způsobilosti včetně dopravně psychologického vyšetření

Doklad o odborné způsobilosti nesmí být starší 30 dnů.

V případě vrácení ř.o. po výkonu trestu nebo sankce zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel nebo po upuštění nebo podmíněném upuštění od výkonu zbytku trestu nebo sankce zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel podle zvláštních právních předpisů musí žadatel prokázat odbornou i zdravotní způsobilost. Přípravu na přezkoušení je možné zahájit až po uplynutí lhůty.

Zdravotní způsobilost se prokazuje  přezkoumáním zdravotní  způsobilosti - posudek o zdravotní způsobilosti

Odborná způsobilost se prokazuje přezkoušením odborné způsobilosti podle zákona č.  247/2000 Sb. Zkouška z předpisů o provozu na pozemních komunikacích a zdravotnické přípravy se provádí testem pomocí výpočetní techniky pro nejvyšší skupinu ř.o., kterou žadatel vlastní.  Zkouška ze znalosti ovládání a údržby vozidla a z praktické jízdy se skládá pro každou  skupinu  ř.o., kterou žadatel vlastní.

Nutné doklady – platný doklad totožnosti

                              rozhodnutí nebo rozsudek, kterým byl žadateli uložen trest nebo sankce  zák. řízení

                              rozhodnutí nebo usnesení , kterým bylo rozhodnuto o upuštění nebo podmíněném

                                                                           upuštění od výkonu zbytku této sankce nebo tohoto trestu

                              výpis z evidenční karty řidiče

                              doklad o odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel - žádost do autoškoly                      

                              posudek o zdravotní způsobilosti – vydává posuzující lékař

Doklad o odborné způsobilosti nesmí být starší 60 dnů.

V případě vrácení ř.o. po ztrátě zdravotní způsobilosti, pokud od právní moci rozhodnutí o odnětí ř.o. uplynuly více než tři roky, musí žadatel prokázat také odbornou způsobilost.

Odborná způsobilost se prokazuje přezkoušením odborné způsobilosti podle zákona č.  247/2000 Sb. Zkouška z předpisů o provozu na pozemních komunikacích a zdravotnické přípravy se provádí testem pomocí výpočetní techniky pro nejvyšší skupinu ř.o., kterou žadatel vlastní.  Zkouška ze znalosti ovládání a údržby vozidla a z praktické jízdy se skládá pro každou  skupinu  ř.o., kterou žadatel vlastní.

Nutné doklady – platný doklad totožnosti

                              výpis z evidenční karty řidiče

                              posudek o zdravotní způsobilosti - vydává  posuzující  lékař

                              doklad o odborné způsobilosti řízení motorových vozidel - žádost do autoškoly

Posudek o zdravotní způsobilosti a doklad o odborné způsobilosti nesmí být starší 30 než dní.

Zde jsou pro Vás připraveny informace, které se týkají získávání řidičských oprávnění, přezkoušení odborné způsobilosti a další informace související s problematikou.

Příprava žadatelů o ř.o. skupiny „B“ - osobní automobil

Výuka probíhá dle základního nebo individuálního výukového plánu stanovenéh zákonem č. 247/2000 Sb. o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a jeho prováděcí vyhlášky 167/2002 Sb..

1 vyučovací hodina = 45 minut

Základní výuka (ZVP) – doba trvání 8 – 9 týdnů, klasické přednášky, celkem 36 hodin

                PPV       OÚV      TZBJ       ZP           OP          předmět

                18           2             10           2             4             předepsaný počet vyučovacích hodin

Individuální výuka (IVP) – doba trvání 5 týdnů, konzultace, celkem 12 hodin

                PPV       OÚV      TZBJ       ZP           OP          předmět

                5             1             3             1             2             předepsaný počet vyučovacích hodin

Význam zkratek

PPV – pravidla provozu vozidel

OÚV – ovládání a údržba vozidla

TZBJ – teorie a zásady bezpečné jízdy

ZP – zdravotní příprava

OP – opakování

Výcvik pro všechny formy výuky (ZVP,IVP, VIP) shodný, celkem 28 + 6 hodin

                AC          MP         SP           SP           PV-ÚV           PV-ZP           předmět

                2             5             12           9             2                  4               počet hodin

Význam zkratek

AC – autocvičiště

MP – malý provoz

SP – střední provoz

SP – silný provoz

PV – ÚV praktický výcvik – údržba vozidla

PV – ZP praktický výcvik – zdravotní příprava

Na autocvičišti absolvujete 4 hodiny.

Během praktických jízd ujedete minimálně 450 km.

Nadstandardní výuka (VIP)** – doba trvání min. 18 dnů

                               výuka probíhá dle individuálního výukového plánu, místo a čas dohodou

                               nástup na jízdu a ukončení jízdy v Liberci dle požadavků žáka

                               přednost při určování termínů na jízdy

                               v případě neúspěchu při závěrečných zkouškách, opravné zkoušky zdarma

Příprava žadatelů o ř.o. skupiny „D“ (RB-D,RC-D, RC1-D, RD1-D) - autobus

Výuka probíhá dle základního nebo individuálního výukového plánu stanovenéh zákonem č. 247/2000 Sb. o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a jeho prováděcí vyhlášky 167/2002 Sb..

Rozšíření řidičského oprávnění ze skupiny B, C a podskupiny C1, D1 – osobní automobil, nákladní automobil, malý nákladní automobil, malý autobus

Plán výuky, celkem 38 hodin

                PPV       OÚV      TZBJ       ZP           OP          předmět

                10           12           10           2             4             předepsaný počet vyučovacích hodin

Plán výcviku RB-D, celkem 42 hodin

                MP         SP           SP                          PV-ÚV                  PV-ZP                   předmět

                4             16           10                           8                             4                             počet hodin

Plán výcviku RC-D, celkem 20 hodin

                MP         SP           SP                          PV-ÚV                  PV-ZP                   předmět

                2             8             4                             2                             4                             počet hodin

Plán výcviku RC1-D, celkem 22 hodin

                MP         SP           SP                          PV-ÚV                  PV-ZP                   předmět

                2             8             6                             2                             4                             počet hodin

Plán výcviku RD1-D, celkem 24 hodin

                MP         SP           SP                          PV-ÚV                  PV-ZP                   předmět

                2             10           6                             2                             4                             počet hodin

Kondiční jízdy

Pro řidiče s ř.o. skupiny „B a „D“

Pro řidiče, kteří dlouho neřídili vozidlo zařazené do příslušné skupiny ř.o.

                               potřebují získat sebevědomí pro řízení vozidla

                               se chtějí zdokonalit v řízení a osvojit si způsob defenzivní jízdy 

Zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů dle účinnosti k 1. 11. 2012

§ 40a

Provoz vozidel v zimním období

(1) V období od 1. listopadu do 31. března, pokud

a) se na pozemní komunikaci nachází souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza, nebo

b) lze vzhledem k povětrnostním podmínkám předpokládat, že se na pozemní komunikaci během jízdy může vyskytovat souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza,

lze užít motorové vozidlo kategorie M nebo N2) k jízdě v provozu na pozemních komunikacích pouze za podmínky použití zimních pneumatik18a), a to u motorových vozidel s maximální přípustnou hmotností nepřevyšující 3 500 kg na všech kolech a u motorových vozidel s maximální přípustnou hmotností převyšující 3 500 kg na všech kolech hnacích náprav s trvalým přenosem hnací síly. Zimní pneumatiky podle věty prvé musí mít hloubku dezénu hlavních dezénových drážek nebo zářezů nejméně 4 mm a u motorových vozidel o maximální přípustné hmotnosti převyšující 3 500 kg nejméně 6 mm.

(2) Ustanovení odstavce 1 se nepoužije pro náhradní pneumatiku použitou v případě nouzového dojetí18a).

Vyhl. č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů dle účinnosti k 1. 11. 2012

§ 10

Příkazové značky

(1) Příkazové značky jsou

z) „Zimní výbava” (č. C 15a), která přikazuje řidiči motorového vozidla kategorie M nebo N8) v období od 1. listopadu do 31. března pokračovat v jízdě jen za použití zimních pneumatik9), a to u motorových vozidel o maximální přípustné hmotnosti nepřevyšující 3 500 kg s hloubkou dezénu hlavních dezénových drážek nebo zářezů nejméně 4 mm na všech kolech a u motorových vozidel o maximální přípustné hmotnosti převyšující 3 500 kg s hloubkou dezénu hlavních dezénových drážek nebo zářezů nejméně 6 mm na všech hnacích kolech; použití zimních pneumatik může být nahrazeno použitím sněhových řetězů; pod značkou může být umístěna dodatková tabulka E 12 s uvedením odlišné úpravy doby platnosti,

Další informace

http://www.mdcr.cz/cs/Silnicni_doprava/Zimni+vybava.htm