logo dpmlj

Překlad
  1. Aktuality
  2. Výluky - Odklony
  3. Jízdní řády MHD Liberec
  4. Jízdní řády MHD Jablonec nad Nisou
21. 03. 2023

Změny v provozu MHD Liberec od 1. dubna 2023

Změny v provozu MHD Liberec od 1. dubna 2023 Linky č. 5, 11 a X11 Z důvodu úplné uzavírky ulice Liberecká (výkopové práce) bude linka č. X11 vedena v úseku  U Brandlu - Jablonec nad Nisou, Tyršovy sady po objízdné trase. Autobusy náhradní dopravy budou zastavovat...
Více
13. 03. 2023

Posunutí zastávky MHD Malé náměstí

Z důvodu stavebních prací v prostoru zastávky, je od 14.března 2023 07:00 hod. do odvolání zastávka linky MHD č. 12,23,36 a 92 Malé náměstí ve směru do centra posunuta o cca 20 metrů zpět. DPMLJ.a.s
Více
19. 12. 2022

Změny tarifu IDOL = změna papírových jízdenek LBC-JBC

Vážení cestující, dovolujeme si Vás informovat o změně tarifu IDOL, který se týká pouze cen papírových jízdenek mezi Libercem a Jabloncem nad Nisou. Od 1.1.2023 se tedy mění ceny těchto papírových jízdenek: Jízdenka relační nepřestupná základní ( pro linku 11), barva fialová   ...
Více
31. 10. 2022

Posunutí zastávky linky č. 5 a 11

Vážení cestující, od 1. listopadu 2022 do odvolání bude linka č. 5 a 11 ze zastávky Fügnerova odjíždět pouze ze stanoviště č. 9 (společná s linkou č. 2 a 3). DPMLJ,a.s.
Více
05. 11. 2021

Výluka na lince č. 11 - Vratislavice nad Nisou výhybna - Jablonec nad Nisou,...

Vážení cestující, Od 6. listopadu 2021 04:00 hod. vyjedou tramvajové vlaky po rekonstruované trati linky č. 5 a 11 v úseku Liberec Viadukt - Vratislavice n/N. výhybna. od 6. listopadu 2021 v úseku Vratislavice n/N. výhybna-Jablonec n/N. Tyršovy sady bude pokračovat výluka,...
Více

Výluka na lince č. 11 - Vratislavice nad Nisou výhybna - Jablonec nad Nisou,...

Vážení cestující, Od 6. listopadu 2021 04:00 hod. vyjedou tramvajové vlaky po rekonstruované trati linky č. 5 a 11 v úseku Liberec Viadukt - Vratislavice n/N. výhybna. od 6. listopadu 2021 v...
Více

Jízdní řády MHD Liberec

kliknutím na číslo otevřete aktuální zastávkový jízdní řád linky. V detailu jsou pak zobrazeny všechny dostupné varianty podle data platnosti jízdního řádu. VYSVĚTLIVKY jízdního řádu

X11
2
3
5
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
91
92
93
94
97
98
99
500
600
next
prev
ico-rezervace
Ztráty a nálezy

Přihlásit

dotace dotace

 

Autoškola

Předmětem pravidelného školení je prohloubení znalostí získaných při vstupním školení. Pravidelné školení se provádí formou výuky.

Osnovu školení upravuje vyhláška č. 156/2008 Sb. o zdokonalování odborné způsobilosti řidičů v § 11

Učební osnova navazuje na učební osnovu vstupního školení, která je doplněna o aktuální témata.

Obsah výuky v rámci pravidelného školení je doplňován o aktuální témata z oblastí:

a)   pravidla silničního provozu, výklad a použití v praxi,
b)   dopravní předpisy jiných států,
c)   teorie zásad bezpečné jízdy,
d)   defenzivní přístup k řízení motorových vozidel,
e)   technika současných motorových vozidel,
f)   vliv pneumatik na bezpečnost,
g)   převzetí nákladu, naložení, upevnění a předání,
h)   základní znalosti s manipulací nebezpečného zboží,
i)   mezinárodní doprava,
j)   ekonomika provozu v návaznosti na oblasti uvedené v písmenech c) a f).

Řidič se zúčastní pravidelného školení v celkovém rozsahu 35 hodin do konce pátého roku od data vydání průkazu profesní způsobilosti řidiče. Pravidelné školení je rozděleno do ročních kurzů v rozsahu 7 hodin.

Držitel platného dokladu osvědčujícího profesní způsobilost řidiče, vydaného jiným členským státem Evropské unie podle předpisu Evropských společenství, kterému byl povolen na území České republiky trvalý nebo přechodný pobyt, nebo který začal vykonávat závislou práci nebo podnikat podle § 46 odst. 2 zákona č. 247/2000 Sb. o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel (viz. bod Školení řidičů profesionálů), se zúčastní pravidelného školení v rozsahu 35 hodin do data uplynutí platnosti tohoto dokladu. Pokud do tohoto data uplyne méně než 5 let, neuplatní se rozsah ročního kurzu podle předchozího ustanovení.

Řidič, který se zúčastnil pravidelného školení pro skupiny a podskupiny řidičských oprávnění C1, C1+E, C a C+E a který řídí vozidlo, k jehož řízení opravňuje řidičské oprávnění skupiny a podskupiny D1, D1+E, D nebo D+E, a naopak, nemusí absolvovat nové pravidelné školení pro tyto další skupiny nebo podskupiny.

Vstupní školení se provádí formou výuky a výcviku a je zakončeno zkouškou z profesní způsobilosti řidičů. Předmětem výuky a výcviku je získání a prohloubení znalostí

     a)  teorie pokročilého racionálního řízení a zásad bezpečné a defenzivní jízdy,

     b)  uplatnění vnitrostátních a mezinárodních právních předpisů vztahujících se k silniční dopravě,

     c)  bezpečnosti provozu a ekologického provozu vozidla,

     d)  poskytování služeb a logistiky,

     e)  hospodářského prostředí a organizace dopravního trhu,

     f)  sociálně-právního prostředí v silniční dopravě,

     g)  zdravotních rizik a jejich předcházení v provozu na pozemních komunikacích,

     h)  prevence a řešení mimořádných událostí v provozu na pozemních komunikacích.


Výuka obsahuje společnou část pro všechny skupiny řidičských oprávnění uvedených v § 46 odst. 2, zvláštní část pro skupiny řidičských oprávnění C1, C1+E, C a C+E a zvláštní část pro skupiny řidičských oprávnění D1, D1+E, D a D+E.

Výcvik pro příslušnou skupinu řidičského oprávnění se provádí řízením pod dohledem lektora a smí se mu podrobit pouze řidič, který již je držitelem řidičského oprávnění příslušné skupiny nebo podskupiny.

Výuka a výcvik v rámci vstupního školení se provádí v základním rozsahu 140 hodin pro všechny řidiče. Držitelé průkazu profesní způsobilosti řidiče, kteří se podrobili vstupnímu školení v základním rozsahu jsou oprávněni řídit motorové vozidlo skupiny C a C + E až od 21 let a motorové vozidlo skupiny D a D + E až od 23 let, s výjimkou motor. vozidla linkové osobní dopravy, pokud trasa nepřesahuje 50 km.

Řidiči, kteří jsou držiteli řidičského oprávnění skupiny C, C+E, D a D+E, a podrobí se výuce a výcviku v rámci vstupního školení v rozšířeném rozsahu 280 hodin mohou řídit vozidla zařazená do příslušných skupin od 18 let (C, C + E) respektive od 21 let (D, D + E).

Rozšíření průkazu profesní způsobilosti - 45 hodin

Řidič, který absolvoval vstupní školení pro skupiny a podskupiny řidičských oprávnění C1, C1+E, C a C+E a který hodlá řídit vozidlo, k jehož řízení opravňuje řidičské oprávnění skupiny a podskupiny D1, D1+E, D a D+E, a naopak, se podrobí pouze zvláštní části výuky pro novou skupinu a podskupinu řidičských oprávnění.

Zde jsou pro Vás připraveny informace, které se týkají školení řidičů (profesionálů, referentů, ...), vše ohledně profesních průkazů a další informace související s problematikou.

Výuka a výcvik probíhají dle zákona č. 247/2000 Sb. o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a prováděcí vyhlášky č. 156/2008 Sb.

Zdokonalování odborné způsobilosti řidičů zahrnuje vstupní školení a následná pravidelná školení.

Pro řidiče, kteří jsou občanem členského státu EU a mají na území ČR trvalý pobyt nebo

                             přechodný pobyt, který trvá alespoň 185 dnů v kalendářním roce

                  , kteří jsou občanem jiného než členského státu EU a vykonávají závislou práci pro 

                             zaměstnavatele usazeného na území ČR nebo podniká na území ČR

pokud řídí motorové vozidlo, k jehož řízení opravňuje ř.o. skupiny C, C + E, D a D + E nebo podskupiny C1, C1 + E, D1, D1 +E nebo řidičské oprávnění uznávané jako rovnocenné.

 Povinnost podle odstavce 2 se nevztahuje na řidiče

a)  vozidel, jejichž nejvyšší povolená rychlost nepřesahuje 45 km . h-1,      

b)  vozidel používaných ozbrojenými silami České republiky, Policií České republiky, Celní správou České republiky a zpravodajskými službami České republiky,      

c)  vozidel Hasičského záchranného sboru České republiky a jednotek dobrovolných hasičů, zdravotnické záchranné služby a Správy státních hmotných rezerv,      

d)  vozidel používaných při zabezpečování civilní ochrany a báňské záchranné služby,      e)  vozidel ve zkušebním provozu ,     

f)  vozidel používaných při výcviku podle částí třetí a páté tohoto zákona a při zkouškách podle částí třetí a čtvrté tohoto zákona,      

g)  vozidel používaných při přepravě věcí, které řidič využije při výkonu své závislé práce nebo podnikání, pokud řízení není hlavním předmětem výkonu závislé práce nebo podnikání řidiče,      

h)  vozidel používaných pro vlastní potřeby a      

i)  zemědělských a lesnických traktorů.

Výuka probíhá dle zákona č. 262/2006 Sb. - zákoník práce

POVINNOSTI ZAMĚSTNAVATELE, PRÁVA A POVINNOSTI ZAMĚSTNANCE
§ 103
(2)  Zaměstnavatel je povinen zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na kterém je práce vykonávána, a soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování. Rozsah školení je 3 až 6 hodin. Frekvence roční. Obsah dle dohody.
 
§ 106
Práva a povinnosti zaměstnance
(4)  Každý zaměstnanec je povinen dbát podle svých možností o svou vlastní bezpečnost, o své zdraví i o bezpečnost a zdraví fyzických osob, kterých se bezprostředně dotýká jeho jednání, případně opomenutí při práci. Znalost základních povinností vyplývajících z právních a ostatních předpisů a požadavků zaměstnavatele k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je nedílnou a trvalou součástí kvalifikačních předpokladů zaměstnance. Zaměstnanec je povinen
     a)  účastnit se školení zajišťovaných zaměstnavatelem zaměřených na bezpečnost a ochranu zdraví při práci včetně ověření svých znalostí,
   
§ 349
(1)  Právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jsou předpisy na ochranu života a zdraví, předpisy hygienické a protiepidemické, technické předpisy, technické dokumenty a technické normy, stavební předpisy, dopravní předpisy, předpisy o požární ochraně a předpisy o zacházení s hořlavinami, výbušninami, zbraněmi, radioaktivními látkami, chemickými látkami a chemickými přípravky a jinými látkami škodlivými zdraví, pokud upravují otázky týkající se ochrany života a zdraví.

Standardní obsah školení:

ZÁKON č. 361/2000 Sb.  o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu)

ZÁKON č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb.

ZÁKON č. 168/1999 Sb. o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla)

ZÁKON č. 200/1990 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů

Problematika dopravních nehod ,oprávnění kontrolních složek při dohledu na BSP

Obsah a rozsah školení upravujeme po dohodě s objednavatelem.

Cena školení 300 Kč za osobu s DPH (250 Kč bez DPH)