logo dpmlj

Překlad

Tiskové zprávy 2013

13/13 - TISKOVÁ ZPRÁVA

Liberec 5. dubna 2013

Statutární město Liberec a DPMLJ podporují rozvoj turistického ruchu v Liberci – připravili speciální turistické jízdenky

Cílem vydání turistické jízdenky je podpora a zvýšení využívání veřejné dopravy pro cestování za kulturou či zajímavými místy. Dalším navazujícím efektem je pak odlehčení dopravní sítě města, kdy člověk není nucen cestovat až do místa návštěvy pomocí automobilu.

Městská hromadná doprava v Liberci nabízí vysokou úroveň služeb, a proto se Statutární město Liberec ve spolupráci s DPMLJ rozhodlo zavést nové turistické jízdenky. Tyto turistické jízdenky jsou určeny pro návštěvníky města a mají charakter typu „naskoč a vyskoč“, kdy je možné tyto jízdenky využít pro cestování mezi jednotlivými zajímavostmi.

V zahraničí je podpora cestovního ruchu za pomocí prostředků veřejné hromadné dopravy v různých zemích a městech naprosto běžná.

„Vznik turistických jízdenek je vlastně zahájením aktivní spolupráce Statutárního města Liberec a DPMLJ za účelem podpory turistického ruchu ve městě. Turistické jízdenky existují například v Praze či Drážďanech. Zde je poskytují i komerční subjekty. Statutární město Liberec se inspirovalo v Dublinu, kde je tento produkt zaveden a je velmi podobný jako v Liberci, také je propojen s veřejnou dopravou, rozšiřuje nabízené služby veřejné dopravy a má za úkol zlevnit cestování MHD návštěvníkům města. Městská tramvajová trať má mnoho zajímavostí, je vlastně jednou z turistických atraktivit a samotná jízda tramvají je zajímavým zážitkem,“ konstatoval náměstek primátorky, pan Lukáš Martin.

Podstatná většina zajímavých míst je dostupná pomocí městské tramvajové trati, a proto jsou tyto turistické jízdenky platné pouze na městských tramvajových linkách, což umožňuje nastavit příznivou cenu turistických jízdenek. „Městská tramvajová trať je páteřní linkou celého systému MHD v Liberci, jelikož denně přepraví téměř 25 000 lidí, což např. odpovídá celodennímu dopravnímu výkonu celé MHD v Jablonci nad Nisou.“ upřesnil ředitel DPMLJ Luboš Wejnar.

Nové turistické jízdenky jsou dostupné ve variantách:

1)jednodenní základní50,- Kč  (doba platnosti: 24 hod od označení)
2)jednodenní zlevněná25,- Kč  (doba platnosti 24 hod od označení)
3)víkendová rodinná     200,- Kč(doba platnosti od pátku 12 hod /
(2 dospělí + 3 děti) doby označení do neděle 24 hodin)

Jízdenky budou opatřeny informacemi o jejich platnosti (jazykové mutace - čeština, angličtina, němčina) s odlišnou strukturou tisku oproti standardním jízdenkám MHD, čímž získají pro návštěvníky města i významnou sběratelskou hodnotu. Na rozdíl od standardních jízdenek bude na jízdenkách kromě loga DPMLJ i logo Statutárního města Liberec.

Jízdní doklady je možné v první fázi zakoupit od 10. dubna 2013 na následujících místech:

1)Terminál Fügnerova - informační centrum DPMLJ
2)Terminál Fügnerova – předprodej DPMLJ
3)Městské informační centrum Statutárního města Liberec

Tyto jízdní doklady tak návštěvníkům města umožňují navštívit v dopoledních hodinách např. Zoologickou zahradu, následně se vydat na procházku k vysílači Ještěd a v podvečer se můžou vydat zpět do minulosti v Libereckém Dinoparku. Celou tuto jistě zajímavou návštěvu procestuje prostřednictvím tramvajové linky č. 3 celá rodina za 200 Kč. „Turistická jízdenka MHD není vstupenka do ZOO nebo botanické zahrady“, upřesňuje její funkci dopravní specialista Ing. Tomáš Krebs.

Zavedení této jízdenky bude prvním krokem k vytvoření komplexního produktu, který bude kombinovat prvky dopravní a prvky cestovního ruchu.

V rámci rozšíření tohoto produktu je připraveno několik rozvojových témat, které mohou tuto nabídku patřičně podpořit. Dojde například k využití infrastruktury DPMLJ, kdy budou zajímavá místa prezentována přímo na zastávkách MHD, a návštěvník tak dostane komplexní informaci o zajímavém místě, které může navštívit. Mezi další témata je možné zařadit využití tištěných brožur, které budou při zakoupení jízdního dokladu distribuovány nebo rozvoj prostřednictvím chytrých mobilních technologií. Cílem je kombinovat možnosti dopravních služeb a produktů cestovního ruchu.

Martina Poršová, tisková mluvčí DPMLJ, a.s.

13/12 - TISKOVÁ ZPRÁVA

Liberec 22. března 2013 

DPMLJ se snaží nastavené standardy kvality neustále zvyšovat a tím rozšiřovat své služby. Vedle hlavního úkolu, zajišťovat kvalitní, bezpečné a spolehlivé cestování MHD, dopravní podnik hledá neustále možnosti, jak zatraktivnit nabídku standardních služeb. Nově zavádí pro své zákazníky umístění trendových QR kódů na všechny zastávkové jízdní řády v síti MHD v Liberci a na jízdní řády umístěné na webových stránkách DPMLJ www.dpmlj.cz.

QR kódy budou spuštěny s účinností od 1. dubna 2013 a cestujícím umožní získat informace o jízdním řádu MHD nebo si zakoupit SMS jízdenku.

1) QR kód – jízdní řád:  Cestující pomocí čtečky QR kódu na svém chytrém telefonu sejme kód, který je umístění na jízdním řádu. Po sejmutí a vyhodnocení je mu do telefonu stažen jízdní řád celé linky ve formátu pdf.

2)QR kód – SMS jízdenka:Cestující pomocí čtečky QR kódu na svém chytrém telefonu sejme kód, který je umístěn na jízdním řádu v prostoru zastávky MHD. Po sejmutí a vyhodnocení jeho telefon odešle příslušné údaje SMS jízdenky na telefonní číslo a cestující obdrží SMS jízdenku.

V Jablonci nad Nisou budou QR kódy na jízdních řádech zavedeny až od 1.9.2013 spolu s plánovaným přečíslováním linek MHD na číselnou řadu 100+ (dle integrovaného dopravního systému IDOL). Zároveň k tomuto datu budou ukončeny v centru města plánované objízdné trasy linek MHD související s dokončením stavby „Bulváru“ 5. května.

Martina Poršová, tisková mluvčí společnosti

13/11 - TISKOVÁ ZPRÁVA

Liberec 14. března 2013

Dopravní podnik je nucen neustále uvádět na pravou míru zavádějící informace ohledně auditu smluvních vztahů DPMLJ, a. s. a spolupracující společností BusLine a.s.

Posouzení ekonomické výhodnosti smluvních vztahů mezi DPMLJ a společností BusLine a.s., bylo auditováno. Následoval seminář a seznámení s výsledky auditu pro zástupce představenstva a dozorčí rady DPMLJ, a. s. a tyto závěry byly následně prezentovány zástupcům médií, kteří s nimi seznámili veřejnost.

Výsledky a doporučení auditu však nejsou vždy správně pochopeny a jsou dále chybně interpretovány. Některé informace jsou vytrženy z kontextu a někdy jsou dokonce zkresleny.

Vzhledem k neustálým dotazům na ekonomickou výhodnost spolupráce DPMLJ, a.s. se společností BusLine a.s., bylo rozhodnuto představenstvem dopravního podniku o posouzení smluvních vztahů auditorskou společností.

Pracovní skupina složená ze zástupců představenstva společnosti a dozorčí rady připravila zadání pro zpracování auditu a zároveň se shodla na oslovení těchto auditorských společností:

1/Pricewalcerhouse Coopers, Česká republika, s.r.o.
2/BDO Audit s.r.o.
3/ FINAUDIT, s.r.o.

Ze tří oslovených firem nabídly své služby společnosti BDO Audit a FINAUDIT.

Pětičlenná komise složená ze zástupců představenstva, dozorčí rady a vedení společnosti pověřila auditorskými službami společnost FINAUDIT, s.r.o. Členy výběrové komise byli Roman Šotola, PhDr. David Václavík, PhD, Ing. František Pešek, Prof. Ing. Josef Šedlbauer PhD., Luboš Wejnar. Někteří členové této skupiny také využili možnosti zadání auditu osobně probrat a upřesnit si s auditorem otázky, které sami považují za klíčové. Této možnosti využil Prof. Ing. Josef Šedlbauer.

Požadovaný audit byl proveden auditorskou společností FINAUDIT s.r.o. v intencích dokumentu Zadání auditu, vydaného ředitelem zadavatele (dále též „DPMLJ“, nebo „společnost“) dne 12. října 2012. V souladu s tímto zadáním se audit zaměřil především na následující otázky:

1.Posouzení ekonomické výhodnosti smluvních vztahů mezi DPMLJ a společností BusLine a.s., porovnání s podmínkami obdobných smluv v hromadné dopravě, dopad těchto smluvních vztahů na strategický rozvoj DPMLJ.

2.Posouzení ekonomické výhodnosti uzavření smlouvy o zajištění výkonu závazků veřejné služby v hromadné dopravě ze dne 2. 12. 2009 bez výběrového řízení, možnost výběru jiného dodavatele než BusLine, ekonomické dopady absence výběrového řízení.

3.Posouzení, zda smluvní vztahy mezi DPMLJ a BusLine představují vyváděni majetku z DPMLJ do BusLine, tedy zda DPMLJ poskytuje BusLine plnění bez adekvátního protiplnění.

4.Posouzení, zda smluvní vztahy mezi DPMLJ a BusLine vedou k neschopnosti nebo oslabení schopnosti DPMLJ zajišťovat dopravní obslužnost.

5.Existují na základě zpracovaných analýz, viz body 1 — 4, nějaká konkrétní doporučená opatření? Pokud ano, tak jaká?

Stručné shrnutí závěrů auditu bylo součástí semináře pro představenstvo, dozorčí radu dopravního podniku a pro zástupce majoritního vlastníka DPMLJ, a. s. - přítomna byla primátorka města Bc. Martina Rosenbergová. O den později 7. 3. 2013 byly závěry předloženy na tiskové konferenci zástupcům médií.

Zastupitelský klub Změny pro Liberec jako reakci na mediální výstupy z této tiskové konference zveřejnil vlastní interpretaci výsledků auditu. Vedení dopravního podniku se neztotožňuje se závěry uveřejněnými v tiskové zprávě Změny pro Liberec a proto si dovolujeme doplnit stanovisko vedení DPMLJ, a. s. k závěrům auditorské zprávy ve vazbě na připomínky a reakce Prof. Ing. Josefa Šedlbauera, člena dozorčí rady společnosti.

Hodnocení otázky potřeb a počtu autobusů je v intencích všech dosavadních připomínek. Vytržení z kontextu působí účelově a neposkytuje veškeré související informace.

Například otázka převedení 13-ti ks vozidel zpět do Liberce vůbec neřeší oblast finančního zatížení jednotlivých měst. Vždyť DPMLJ uvedené autobusy pronajímá včetně finančních nákladů, které by po převedení byly v rámci prokazatelné ztráty automaticky přiřazeny městu Liberec. Je samozřejmé, že z důvodu nákupu nových vozidel by související finanční náklady byly přiřazeny do prokazatelné ztráty objednatele DSOJ (Dopravní sdružení obcí Jablonecka). Tzn., že není důležité, pro kterou oblast jsou autobusy zakoupeny, ale kam jsou dané náklady přiřazovány.

Ve stejném duchu lze hodnotit též názor na počet autobusů, které by DPMLJ musel nakoupit. Tvrzení stanovené pomocí aplikované matematiky – celkový objem km / předpokládaným počtem km ujetých za rok – je stručně řečeno velmi neodborné. Celkový počet potřebných vozidel je totiž ovlivněn řadou parametrů, které musí DPMLJ respektovat:

•DPMLJ je povinen na základě drážního zákona držet denní zálohu několika autobusů pro případ výpadků v tramvajovém provozu,
•posilové spoje ve vybraných časech, tzv. „dělené služby“ opět nejsou zatíženy max. možným počtem km
•jízdní řády v případě Liberec (či Jablonce) obsluhují nejen páteřní linky, ale i okrajová místa; toto významně ovlivňuje intervaly a tzv. „provozní rychlost“ a tedy určuje počet autobusů na daných linkách
•investiční činnost či jiné zásahy do komunikací způsobují výluky v tramvajové dopravě, velký rozsah výluk byl v letech 2009 -2011, další velký objem bude realizován v letech 2013 -2014. DPMLJ si je vědom tohoto stavu a proto se snaží udržet v provozu řadu vozidel, která měla již být, a budou po výluce, vyřazena (pozn. jeden tramvajový vůz předpokládá nasazení cca dvou autobusů!)

Otázka potřeby nových 24 ks autobusů pro Liberec? Je jednoznačně dána denním počtem kurzů (vozový jízdní řád – vychází z jízdních řádů při respektování bezpečnostních přestávek atd.). V roce 2012 zabezpečoval BusLine, a. s. v Liberci 24 kurzů, tzn. potřeba 24 ks vozidel. DPMLJ by tedy při převzetí daného objemu jízdních řádů potřeboval stejný počet nových autobusů. Daný princip samozřejmě platí i pro Jablonec nad Nisou.

Všechny tyto parametry ovlivňují potřebu vozidel v DPMLJ a nelze zjednodušeně bez dalších vazeb porovnávat roky či zjednodušeně dělit statistická čísla.

Problematika rozsahu provozu a ekonomiky dopravního podniku je velmi složité a komplexní téma, které je ovlivněno velkým množstvím faktorů. Je přinejmenším zavádějící, činnost takovéto společnosti hodnotit na základě dílčích parametrů vytržených z celkového kontextu.

-tm-

13/10 - TISKOVÁ ZPRÁVA (KONFERENCE)

Liberec 7. března 2013


Hosté tiskové konference:

Roman ŠOTOLA, předseda představenstva DPMLJ, a.s.

PhDr. David VÁCLAVÍK, PhD., místopředseda představenstva DPMLJ, a.s.

Luboš WEJNAR, ředitel společnosti DPMLJ, a.s.

Milan ČERVENKA, ekonomický ředitel DPMLJ, a.s.

Ludvík LAVIČKA, provozně technický ředitel DPMLJ, a.s.

Ing. Tomáš KREBS, dopravní specialista DPMLJ, a.s.

Ing. Jakub ŠTEINFELD, jednatel a auditor, FINAUDIT, s.r.o.


Témata tiskové konference:

•Rekonstrukce tramvajových tratí: Liberec – Jablonec nad Nisou

•Postup homologace nízkopodlažní tramvaje EVO2

•Výsledky smluvních vztahů DPMLJ, a.s. a BusLine a.s.

•Připomenutí ukončení provozu dvounápravových tramvají – 40 let


Rekonstrukce tramvajových tratí: Liberec – Jablonec nad Nisou

Pro roky 2013 a 2014 získal DPMLJ dvě dotace v úhrnné výši 234 000 tis. Kč a to na rekonstrukci dvou úseků tramvajové tratě Liberec-Jablonec nad Nisou. Tyto finanční prostředky představují 85% celkových stavebních nákladů. Dalších 15% tvoří vlastní prostředky naší společnosti. Společně s přípravou staveb budou mít obě stavby celkovou  hodnotu přibližně 290 mil.Kč bez DPH. První úsek je z Nové Rudy na smyčku ve Vratislavicích v délce cca 3 100 m a skládá se celkem ze 126 stavebních objektů. Druhý úsek je v Jablonci nad Nisou od kruhového objezdu Tovární na Liberecké ulici směrem do Zeleného Údolí do zastávky Měnírna. Tento úsek je dlouhý cca 1000 m a skládá se celkem z 28 stavebních objektů.

Smyslem rekonstrukce obou úseků, kde proběhla poslední velká oprava v létech 1973 a 1974, je odstranění dopravních závad a uvedení tramvajové trati na normované technické parametry. Současně s touto rekonstrukcí bude provedena stavební příprava na nové dvoustupňové zabezpečovací zařízení, které výrazně zvýší bezpečnost provozu. Samozřejmostí je zabezpečení silničních přejezdů. Současně s rekonstrukcí tramvajové trati bude provedena velká oprava přilehlé komunikace I/14 v Tanvaldské ulici ve Vratislavicích a v Liberecké ulici v Jablonci nad Nisou. Tyto práce a financování bude zajišťovat ŘSD.

Vzhledem k nutnosti zajištění odpovídající náhradní autobusové dopravy bude nezbytně nutná kvalitní koordinace prací mezi oběma investory. Jako příklad můžeme uvést koordinaci poměrně složité opravy mostu přes řeku Nisu těsně před kruhovým objezdem Tovární v Jablonci nad Nisou. Tento most se skládá ze dvou stavebně odlišných částí. Aby na tomto mostě nebyl přerušen provoz autobusů, je v současné době zpracováván nestandardní technologický postup, který ale vyžaduje dokonalou spolupráci všech dodavatelů.

V současné době zpracovávaná dopravní opatření předpokládají celotraťovou výluku od cca konce srpna 2013 do cca srpna 2014. Linka č. 11 bude nahrazena autobusy v celé trase. Linka č. 5 bude ve Vratislavicích zkrácena do zastávky Kostel. Zpracovávané jízdní řády vhodnou kombinací intervalů mezi spoji zohledňují menší obsaditelnost vozidel náhradní autobusové dopravy. Konečné termíny výluky budou ale známy až po ukončení výběrového řízení na dodavatele staveb a podepsání smluv o dílo.

V těchto dnech probíhá první kolo nadlimitního otevřeného výběrového řízení na dodavatele staveb. Pokud výběrové řízení proběhne bez problémů (například podání stížnosti nebo odvolání některého z uchazečů), budou podepsány smlouvy o dílo s vítězi soutěže na konci měsíce červenec nebo v první polovině měsíce srpna.

Obě stavby budou ukončeny nejpozději v prvním čtvrtletí roku 2015 – dokončovací práce budou prováděny již za provozu tramvají. Vzhledem k nutnosti zajištění náhradní autobusové dopravy oprava komunikace I/14 bude ukončena zhruba o 3 měsíce později, než rekonstrukce tramvajové trati v obou úsecích.

Věříme, že cestující veřejnost pochopí komplikace (delší jízdní doba autobusů) způsobené těmito stavbami.

Postup homologace nízkopodlažní tramvaje EVO2

Dne 21. února 2013 byla úspěšně dokončena další nezbytná etapa v procesu homologace vozidla EVO2.  Tato zkouška byla zahájena dne 10. prosince 2012. Podstatou zkoušky bylo ověření spolehlivosti vozidla v běžném provozu s cestujícími najetím 7 000 km bez zásadních závad.

V dalším týdnu, konkrétně 28. února, bylo provedeno měření vibrací na vytypovaném úseku tramvajové trati. Na základě podnětu obyvatel byla vybrána ulice 5. května, která svým charakterem (úzká ulice s poměrně vysokou cca 100 let starou zástavbou) tvoří složité podmínky pro bezproblémový jakýkoliv provoz dopravních prostředků. Měření probíhalo při běžném provozu mezi pravidelnými spoji různými rychlostmi a při různé zátěži. Celkem bylo provedeno dvanáct jízd. Měření probíhalo jednak v jednom z domů, jednak ve vlastním vozidle. Vyhodnocení měření bude jedním z podkladů k vyrobení konečných pryžokovových prvků vozidla.

Poslední zatím vykonanou zkouškou byl test nestandardního pohybu vozidla, konkrétně vykolejení vozidla. Ten proběhl dne 6. 3. 2013 v prostorách vozovny za zpřísněných bezpečnostních opatření. Smyslem tohoto testu bylo mimo zaškolení zaměstnanců vozovny především ověření správného umístění zvedacích bodů, vyzkoušení přípravků a vlastní nakolejování autojeřábem.

Nyní bude následovat takzvaná dílenská prohlídka, která je k dokončení homologace typu vozidla a k jeho schválení do trvalého provozu rovněž předepsaná. Ta bude provedena v dílnách DPMLJ a budou při ní z vozidla postupně demontovány vybrané díly a každý z nich pak projde kontrolou opotřebení a testy pevnosti. Před vlastním ukončením procesu homologace bude provedeno opětovné měření vibrací na stejném místě a za stejných podmínek k ověření vhodnosti nových pryžokovových prvků vozidla.

Vedení dopravního podniku předpokládá, že ukončení procesu homologace vozidla EVO 2, proběhne na přelomu měsíce května – června. Po vzájemných jednáních se vedení DPMLJ a společnosti Pragoimex dohodlo, že po obdržení průkazu způsobilosti bude prodloužena poskytovaná záruka na vozidlo EVO2 ze stávajících 24 měsíců na 60 měsíců.

Výsledky smluvních vztahů DPMLJ, a.s. a BusLine a.s.

A.Zadání auditu

Audit byl proveden auditorskou společností FINAUDIT s.r.o. v intencích dokumentu Zadání auditu, vydaného ředitelem zadavatele (dále též „DPMLJ“, nebo „společnost“) dne 12. října 2012. V souladu s tímto zadáním se audit zaměřil především na následující otázky:

1.Posouzení ekonomické výhodnosti smluvních vztahů mezi DPMLJ a společností BusLine a.s., porovnání s podmínkami obdobných smluv v hromadné dopravě, dopad těchto smluvních vztahů na strategický rozvoj DPMLJ.

2.Posouzení ekonomické výhodnosti uzavření smlouvy o zajištění výkonu závazků veřejné služby v hromadné dopravě ze dne 2. 12. 2009 bez výběrového řízení, možnost výběru jiného dodavatele než BusLine, ekonomické dopady absence výběrového řízení.

3.Posouzení, zda smluvní vztahy mezi DPMLJ a BusLine představují vyváděni majetku z DPMLJ do BusLine, tedy zda DPMLJ poskytuje BusLine plnění bez adekvátního protiplnění.

4.Posouzení, zda smluvní vztahy mezi DPMLJ a BusLine vedou k neschopnosti nebo oslabení schopnosti DPMLJ zajišťovat dopravní obslužnost.

5.Existují na základě zpracovaných analýz, viz body 1 — 4, nějaká konkrétní doporučená opatření? Pokud ano, tak jaká?

B.Stručné shrnutí závěrů auditu

Odpověď na otázku č. 1.: Pro posouzení ekonomické výhodnosti smlouvy o zajištění výkonu závazků veřejné služby byl zpracován „MODEL“, jehož cílem byl propočet předpokládaných nákladů na jednotlivé položky Výkazu nákladů a tržeb z přepravní činnosti v autobusové dopravě celkem a také na 1 ujetý „nákladový“ km za situace, kdy by DPMLJ zajišťoval tuto veřejnou službu v plném rozsahu samostatně. Dále byly zpracovány varianty tzv. modifikovaných variabilních nákladů, včetně jejich porovnání se sazbami fakturovanými společností BusLine.  Kromě toho jsme pro orientační porovnání sazeb uplatňovaných společností BusLine (43,60 v Liberci a 46,30 v Jablonci nad Nisou) získali z dostupných veřejných zdrojů informace o nákladech na 1 km (DP České Budějovice – předpoklad na rok 2012 u autobusové přepravy 60,62 Kč). U varianty celkových nákladů nelze v žádném případě popřít tu skutečnost, že snižování počtu ujetých km znamená z pohledu DPMLJ nárůst nákladů na 1 km zejména z důvodu fixního charakteru některých nákladových položek. Přestože nelze hovořit o zcela přesných hodnotách výpočtů v MODELECH (jde o kvalifikované předpoklady) konstatujeme, že i přes vyčíslený efekt 8.661,2 tis. Kč (varianta celkových nákladů) by jeho případná realizace pro DPMLJ nebyla výhodná. Zajištění plnění závazku veřejné služby v plné míře z vlastních zdrojů předpokládá rozsáhlou investici do nových BUS v odhadované výši 225.400 tis. Kč, jejíž návratnost by dosahovala 26 let. Souvisejícím negativním faktorem by byl nárůst zadluženosti DPMLJ a dopad na běžnou likviditu společnosti (viz také níže uvedená poznámka). V případě varianty modifikovaných variabilních nákladů byly tyto upraveny o odpisy a režijní náklady, které souvisí s nutnou investicí do nových BUS jak v lokalitě LBC, tak i lokalitě JBC. V návaznosti na provedené výpočty včetně vyhodnocení varianty modifikovaných variabilních nákladů konstatujeme rovněž její nevýhodnost z pohledu DPMLJ.

Poznámka: Dle poskytnutých informací bude DPMLJ  v letech 2013-17 rekonstruovat TT za cca 450 mil. Kč (dotace cca 235 mil. Kč) a obnovovat své stávající BUS za více jak 145 mil. Kč, přičemž rozhodujícím zdrojem financování jak BUS, tak i TT (rozdíl mezi výši investice a výší dotace) má být dlouhodobý úvěr. V kontextu s tím lze také očekávat zvýšení režijních nákladů (úroky apod.) a tím nárůst nákladů na 1 km, které by mohly překročit námi odhadovanou horní hranici intervalu, tj. 54 Kč/km. Za těchto okolností by se předpokládaný efekt vyčíslený v Modelu (varianta celkových nákladů) významně snížil, což vytváří další negativní faktor.

Odpověď na otázku č. 2.: Ekonomickou výhodnost uzavření smlouvy o zajištění výkonu závazků veřejné služby bez výběrového řízení nelze zpětně posoudit. Pokud jde o možnost výběru jiného dodavatele než BusLine v současné době, je možno konstatovat, že platnou smlouvu nelze bez kvalifikovaných důvodů zrušit jinak než dohodou. Přitom nelze očekávat ochotu BusLine takovou dohodu uzavřít. S ohledem na ostatní závěry auditu konstatujeme, že nejvhodnějším řešením je vyčkat na ukončení smlouvy v roce 2019 a následně vybrat dodavatele v řádném výběrovém řízení.

Odpověď na otázku č. 3.: Zjištění získaná v průběhu auditu nasvědčují tomu, že smluvní vztahy mezi DPMLJ a BusLine nepředstavují vyvádění majetku ze společnosti, a nedochází ani k poskytování plnění bez adekvátního protiplnění.

Odpověď na otázku č. 4.: Smluvní vztahy mezi DPMLJ a BusLine dle našeho názoru nevedou k neschopnosti ani oslabení schopnosti DPMLJ zajišťovat dopravní obslužnost. Pochopitelně, pokud by se DPMLJ v budoucnu rozhodl zajišťovat dopravní obslužnost ve stávajícím rozsahu vlastními silami, bylo by nezbytné nakoupit nové autobusy (viz. k tomu příslušná kapitola), případně přijmout nové zaměstnance (zejména řidiče).

Odpověď na otázku číslo 5.: Hlavní doporučení plynoucí z provedených analýz jsou tato:

•považujeme za vhodné přehodnotit výši nájemného za pronajaté autobusy zn. TEDOM.
•doporučujeme pokračovat v redukci nákladů včetně fixních v oblasti Liberce.
•zajistit postupně úhradu alespoň části přiměřeného zisku.

Připomenutí ukončení provozu dvounápravových tramvají – 40 let

Občanské sdružení Boveraclub společně s Dopravním podnikem měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. připravuje připomenutí ukončení provozu starých dvounápravových tramvají, které vyjely do ulic Liberce a Jablonce nad Nisou naposledy před 40 lety. V neděli 1. dubna 1973 byly naposledy vypraveny na linku č. 11 obousměrné dvounápravové tramvaje na trať z Liberce do Proseče nad Nisou (z důvodu zahájené rekonstrukce meziměstské tramvajové tratě byla již od 27. března 1972 mezi Prosečí a Jabloncem nad Nisou náhradní autobusová doprava). Jeden z tehdy běžných vozů byl navíc vyzdoben transparenty, které tuto událost cestujícím oznamovaly nápisy „TOUTO STAROU TRAMVAJÍ DNES NAPOSLED, neváhej a nastupuj“.

Na městské trati přestaly být staré vozy používány již v polovině šedesátých let, kdy je postupně nahradily nově dodávané tramvaje typu T2 a T3. Provoz starých tramvají v samotném Jablonci nad Nisou byl ukončen zrušením tramvajové dopravy v roce 1965, do liberecké Rochlice či Růžodolu přestaly jezdit v říjnu 1960.

Po rekonstrukci tramvajové tratě v roce 1976, kdy byla tato v Jablonci zkrácena z Pražské ulice na novou konečnou za Tyršovými sady v Pastýřské ulici, byly již vypravovány nové tramvaje T3, které jsou zde v provozu po modernizaci dodnes. Průvodčí však na lince 11 sloužili až do roku 1987 a potom ještě krátce v první polovině devadesátých let.

Na velikonoční pondělí bude v odpoledních hodinách v provozu mezi Libercem a Jabloncem nad Nisou historická tramvaj 6MT č. 117 a ve Fügnerově ulici bude připravena výstava v odstavené tramvaji na toto téma. Součástí výstavy pak bude i prezentace připravované rekonstrukce tramvajové trati do Jablonce nad Nisou.

DPMLJ, a. s.

13/09 - TISKOVÁ ZPRÁVA

Liberec 27. února 2013

Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. ve spolupráci se společností BusLine a.s. zvyšuje kvalitu poskytovaných služeb na linkách městské dopravy na Jablonecku. Od pondělí 4. 3. 2013 bude páteřní linka č. 1 provozovaná v trase Rychnov – Jablonec nad Nisou – Janov – Bedřichov zajištěna kompletně bezbariérovými autobusy.

K datu plánovaných změn jízdních řádů městské hromadné dopravy na Jablonecku, kterým bude pondělí 4.3.2013, dojde k rozšíření nasazení moderních bezbariérových autobusů na všechny spoje páteřní linky č. 1 spojující Rychnov, Jablonec nad Nisou, Janov a Bedřichov.

„Zvýšení počtu garantovaných bezbariérových spojů pro cestující využívající nejdůležitější jabloneckou linku městské dopravy je jedním z našich cílů kvality poskytovaných služeb, které byly schváleny představenstvem společnosti pro rok 2013. Dosud jsme cestujícím garantovali v jízdních řádech této linky 40% bezbariérových spojů a od 4.3.2013 to bude plných 100%“, informoval o změně ředitel Dopravního podniku měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. pan Luboš Wejnar.

„Dopravní sdružení obcí Jablonecka velice vítá a podporuje rozšíření bezbariérových spojů v jablonecké MHD. Jedním z hlavních cílů DSOJ bylo vždy nejen zajištění dostatečné dopravní obslužnosti území, ale také posun kvality veřejné dopravy na evropskou úroveň. K tomu samozřejmě patří i péče o fyzicky hendikepované spoluobčany. Proto mne velice těší rozhodnutí smluvního dopravce k tomuto zásadnímu kroku na strategické lince č. 1 a pevně doufám, že postupně tento vysoký standard zavede na všech linkách v naší oblasti,“ dodal k tomu Ing. František Chlouba, předseda Dopravního sdružení obcí Jablonecka.

Kromě úpravy na autobusové lince č. 1 dochází na základě požadavku obyvatel Vrkoslavic k převedení jednoho spoje z linky č. 10 na linku č. 13. Spoj, který odjížděl z Kokonína v 7:57 hod., bude nově odjíždět již v 7:54 a do centra Jablonce nad Nisou tak pojede přes Malé Vrkoslavice.

-tm-