logo dpmlj

Překlad

Pravidelné školení

Předmětem pravidelného školení je prohloubení znalostí získaných při vstupním školení. Pravidelné školení se provádí formou výuky.

Osnovu školení upravuje vyhláška č. 156/2008 Sb. o zdokonalování odborné způsobilosti řidičů v § 11

Učební osnova navazuje na učební osnovu vstupního školení, která je doplněna o aktuální témata.

Obsah výuky v rámci pravidelného školení je doplňován o aktuální témata z oblastí:

a)   pravidla silničního provozu, výklad a použití v praxi,
b)   dopravní předpisy jiných států,
c)   teorie zásad bezpečné jízdy,
d)   defenzivní přístup k řízení motorových vozidel,
e)   technika současných motorových vozidel,
f)   vliv pneumatik na bezpečnost,
g)   převzetí nákladu, naložení, upevnění a předání,
h)   základní znalosti s manipulací nebezpečného zboží,
i)   mezinárodní doprava,
j)   ekonomika provozu v návaznosti na oblasti uvedené v písmenech c) a f).

Řidič se zúčastní pravidelného školení v celkovém rozsahu 35 hodin do konce pátého roku od data vydání průkazu profesní způsobilosti řidiče. Pravidelné školení je rozděleno do ročních kurzů v rozsahu 7 hodin.

Držitel platného dokladu osvědčujícího profesní způsobilost řidiče, vydaného jiným členským státem Evropské unie podle předpisu Evropských společenství, kterému byl povolen na území České republiky trvalý nebo přechodný pobyt, nebo který začal vykonávat závislou práci nebo podnikat podle § 46 odst. 2 zákona č. 247/2000 Sb. o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel (viz. bod Školení řidičů profesionálů), se zúčastní pravidelného školení v rozsahu 35 hodin do data uplynutí platnosti tohoto dokladu. Pokud do tohoto data uplyne méně než 5 let, neuplatní se rozsah ročního kurzu podle předchozího ustanovení.

Řidič, který se zúčastnil pravidelného školení pro skupiny a podskupiny řidičských oprávnění C1, C1+E, C a C+E a který řídí vozidlo, k jehož řízení opravňuje řidičské oprávnění skupiny a podskupiny D1, D1+E, D nebo D+E, a naopak, nemusí absolvovat nové pravidelné školení pro tyto další skupiny nebo podskupiny.