logo dpmlj

Překlad

Přepravní kontrola (pokuty)

 Oddělení přepravní kontroly

Fügnerova ulice, Terminál MHD, Liberec 1, 460 01
50°45'55.2"N 15°03'25.8"E

Provozní doba

PONDĚLÍ až PÁTEK 6:00 - 17:00

telefon: +420 485 344 182

Přepravní kontrola (základní informace)

Tuto činnost provádí pověřená osoba dopravce, která je oprávněna:

1. Po předložení kontrolního odznaku nebo průkazu dopravce požadovat od cestujícího
předložení platného jízdního dokladu.

2. Vykonávat kontrolu jízdních dokladů, ověřovat platnost SMS jízdenky pomocí systému online spojení s elektronickým systémem jízdenek za použití pomocného kódu, HASH identifikace nebo telefonního čísla.

3. Pro případ, že cestující nemá platný jízdní doklad, vyžadovat od cestujícího zaplacení tarifem stanoveného jízdného a přirážky k jízdnému ve výši stanovené v přepravních podmínkách nebo požadovat prokázání osobních údajů uvedených v platném osobním dokladu potřebných k vymáhání jízdného a přirážky a činit jménem dopravce další úkony směřující k vymožení jízdného a přirážky k jízdnému, které předcházejí soudnímu řízení.

4. Pokud se cestující neprokáže platným jízdním dokladem, odmítne zaplatit jízdné a přirážku k jízdnému a současně odmítne prokázat osobní údaje, jednat v souladu s ustanovením §6 Občanského zákoníku tak, aby byla zajištěna práva dopravce a pověřené osoby.

5. Vyloučit z přepravy cestujícího, který se na výzvu pověřené osoby neprokáže platným jízdním dokladem a nesplní povinnost zaplatit jízdné a přirážku.

6. Uložit cestujícímu zaplatit přirážku nebo ho vyloučit z přepravy, pokud přes upozornění nedodržuje tyto přepravní podmínky, pokyny a příkazy pověřené osoby, znečišťuje vozidlo nebo pokud svým chováním ruší klidnou přepravu ostatních cestujících nebo je jinak obtěžuje. Vyloučením z přepravy však nesmí být ohrožena jeho bezpečnost.

7. Nepřipustit k přepravě nebo vyloučit z přepravy zavazadlo cestujícího nebo zvíře s ním přepravované, pokud jsou překážkou bezpečné a pohodlné přepravy cestujících nebo ohrožují jejich zdraví, nebo pokud jejich přepravu neumožňují vyhlášené přepravní
podmínky, zejména obsazenost vozidla.

Řidič vozidla je oprávněn provádět kontrolu jízdních dokladů tak, aby nebyla narušena plynulost dopravy.
Dopravce rozhoduje o způsobu kontroly.
V případě zjištění falzifikátu časové nepřenosné jízdenky nebo jiného zneužití bezkontaktní
čipové karty, může být dopravcem z důvodu úmyslného podvodu odmítnut prodej dalšího časového nepřenosného jízdného.
Z důvodu zvýšení bezpečnosti cestujících i pověřených osob dopravce může být při přepravní kontrole pořizován zvukový nebo obrazový záznam komunikace pověřené osoby dopravce s
cestujícími.

 V případě zapomenutí platné časové nepřenosné jízdenky nebo průkazu, opravňujícího k bezplatné přepravě, má cestující možnost dodatečně předložit tyto platné jízdní doklady nejpozději do 10 kalendářních dnů po zjištění jízdy bez platného jízdního dokladu na oddělení přepravní kontroly.
V tomto případě zaplatí cestující pouze pořádkovou přirážku dle sazebníku dle písmene d) následujícího odstavce.

Výše přirážek je stanovena následovně:

a) pokud se cestující neprokáže platným jízdním dokladem,
je povinen zaplatit tarifní jízdné a dále přirážku ve výši 1500,- Kč
b) v případě, že cestující zaplatí jízdné a přirážku bezprostředně po zjištění jízdy bez platného jízdního dokladu ve vozidle
nebo nejpozději do 10 kalendářních dnů v doplatkové pokladně dopravce, je výše přirážky snížena na částku
(Výše přirážky se nesnižuje v případě, že se cestující při kontrole prokáže padělaným nebo záměrně pozměněným jízdním dokladem.) 1000,- Kč
c) po uplynutí 10 kalendářních dnů, na upomínku nebo při právním vymáhání
zaplatí cestující částku v plné výši 1500,- Kč
d) při předložení platné časové nepřenosné jízdenky, platné v době kontroly jízdních dokladů
nebo průkazu opravňujícího k bezplatné přepravě do 10 kalendářních dnů se přirážka snižuje na
(Nestanoví-li Rada města v Tarifu platném pro zóny s MHD jinak.) 100,- Kč
e) při předložení platné časové nepřenosné jízdenky, platné v době kontroly jízdních dokladů
nebo průkazu opravňujícího k bezplatné přepravě po uplynutí 10 kalendářních dnů,
nejpozději však do 30 pracovních dnů ode dne zjištění jízdy bez platného jízdního dokladu, je výše přirážky stanovena na 1000,- Kč
f) v případě, že cestující nepředloží platnou časovou nepřenosnou jízdenku nebo průkaz opravňující k bezplatné přepravě do 30 kalendářních dnů,
přirážka se stanovuje v plné výši na 1500,- Kč
g) za porušení povinností cestujícího je přirážka stanovena ve výši 40,- Kč
h) při předložení identifikátoru s platnou časovou nepřenosnou jízdenkou zakoupenou po zjištění jízdy bez platného
jízdního dokladu s minimální účinností po dobu platnosti 90 dnů, zakoupenou na Opuscard+ u dopravce DPMLJ, a. s.,
kterou cestující doloží na oddělení přepravní kontroly, nejpozději však do 10 kalendářních dnů ode dne zjištění jízdy bez platného jízdního dokladu,
se stanovuje přirážka ve výši 700,- Kč   

 

 

Veškeré informace naleznete ve smluvních přepravních podmínkách IDOL ZDE.