logo dpmlj

Překlad

Dotace EU

Název projektu: Odbavovací a platební systém v síti MHD Liberec a Jablonec nad Nisou

projekt


Program:
Integrovaný regionální operační program
Číslo a název výzvy: 22. kolo výzvy, Telematika pro veřejnou dopravu
Prioritní osa 1: Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony        
Specifický cíl 1.2: Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy

Celkové předpokládané výdaje: 29,8 mil. Kč
Výše dotace EFRR: 85% celkových způsobilých výdajů projektu
Podání žádosti o dotaci: 28.6.2016
Ukončení projektu: 30.6.2019

Cíl projektu:

Hlavním strategickým cílem projektu " Odbavovací a platební systém v síti MHD Liberec a Jablonec nad Nisou " bude zlepšení kvality odbavení cestujících ve vozidlech MHD a tím i zajištění odpovídajícího komfortu cestování, plně v souladu nejen se schválenou Strategií DPMLJ, a.s., ale i Strategií rozvoje Statutárního města Liberec a Plánem dopravní obslužnosti Libereckého kraje 2012 – 2018. 

Dojde k rozšíření platebních systémů pro městskou hromadnou dopravu v podobě doplnění vozidel o validátory s možností platby prostřednictvím bankovních karet, pořízení automatů pro výdej jízdenek a automatu pro dobíjení předplatného. 

Cílovými skupinami projektu budou nejen obyvatelé Liberce a Jablonce nad Nisou a blízkých obcí, kteří využívají veřejnou dopravu zajišťovanou DPMLJ pravidelně, ale i návštěvníci kraje a cizinci. Validátory, jízdenkové mobilní automaty do tramvají, automaty pro prodej jízdenek i prodej předplatného umožní více jazyčnou komunikaci.


 

Název projektu: PROJEKT "VZDĚLÁVEJTE SE PRO RŮST!“ - Pracovní příležitosti

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/2.1.00/03.00015

logo mpsv esf

Doba realizace projektu: 1. leden 2012 až 31. červenec 2015 

Cíl projektu:

Cílem projektu je působit proti dlouhodobé nezaměstnanosti prostřednictvím nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti v podobě veřejně prospěšných prací (VPP) a vyhrazených společensky účelných pracovních míst (SÚPM).

Jak pomohla Evropská unie a Evropský sociální fond?

V letech 2013-2014 jsou vyhrazována společensky účelná pracovní místa (SÚPM) také v rámci projektu Vzdělávejte se pro růst! - pracovní příležitosti. Tento projekt je v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

V období od 1.2.2015 do 31.7.2015 byla u zaměstnavatele Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. v rámci projektu podpořeny 2 vyhrazená procvní místa na SÚPM částkou 156.000,- Kč, z toho výše příspěvku z Evropského sociálního fondu činila 85%, tj. 132.600,- Kč a ze státního rozpočtu České republiky činila 15%, tj. 23.400,- Kč.


 

Název projektu: Modernizace tramvajové trati v úseku Nová Ruda – Vratislavice, výhybna

Registrační číslo projektu: CZ.1.13/1.2.00/31.01236

EU1                                        EU2

Program: ROP NUTS II Severovýchod
Číslo a název výzvy: 31. kolo výzvy
Prioritní osa: 2 - Rozvoj dopravní infrastruktury
Oblast podpory: 1.2 - Podpora projektů zlepšujících dopravní obslužnost území
Celkové výdaje: 196 977 855,82 Kč
Výše dotace Regionální rady: 150 007 836,96 Kč
Výše příspěvku EU: 150 007 836,96 Kč
Podání žádosti o dotaci: 15.6.2012
Podpis smlouvy o poskytnutí dotace z ROP NUTS Severovýchod: 13.11.2014
Zahájení stavby: 17.3.2014, vedoucí účastník sdružení zhotovitele – COLAS CZ, a.s.
Předání dokončené stavby: 14.6.2015
Ukončení projektu: 30.9.2015

Cíl projektu:
Hlavním strategickým cílem projektu "Modernizace tramvajové trati v úseku Nová Ruda – Vratislavice, výhybna" je rozvoj ekologicky šetrného způsobu dopravy, zlepšení dopravní obslužnosti a zajištění odpovídajícího komfortu cestování. 
Po realizaci projektu je tramvajová trať v úseku Terminál MHD Fügnerova - Mlýnská - Klicperova - U Lomu - Vratislavice, lékárna, vedena po moderní dvoukolejné trati. Dále pokračuje zmodernizovanou jednokolejnou tratí až k budově čp. 63, odtud je pak do zastávky Vratislavice, výhybna taktéž zdvoukolejněna. Zároveň proběhla rekonstrukce tramvajové smyčky Vratislavice, výhybna. Spolu s úpravami tramvajové trati byly provedeny příslušné úpravy uličního profilu tak, aby bylo zajištěno uspořádání podle platných předpisů, a to včetně nezbytných úprav inženýrských sítí. Na trati je zajištěn provoz v krátkých časových intervalech, čímž došlo ke zvýšení atraktivity hromadné dopravy v Liberci. Handicapovaným spoluobčanům a návštěvníkům, seniorům a rodinám s dětmi je realizací projektu umožněn bezbariérový a pohodlný přístup do výstupních a nástupních zastávek hromadné dopravy v celém úseku.


Název projektu: Modernizace tramvajové trati v úseku Měnírna - Brandl

Registrační číslo projektu: CZ.1.13/1.2.00/31.01239

EU1                                              EU2
 


Program:
ROP NUTS II Severovýchod
Číslo  a název výzvy: 31. kolo výzvy
Prioritní osa: 2 - Rozvoj dopravní infrastruktury
Oblast podpory: 1.2 - Podpora projektů zlepšujících dopravní obslužnost území
Celkové výdaje: 85 280 346,08 Kč
Výše dotace Regionální rady: 32 754 922,39 Kč
Výše příspěvku EU: 32 754 922,39 Kč
Podání žádosti: 15.6.2012
Podpis smlouvy o poskytnutí dotace z ROP NUTS Severovýchod: 30.3.2014
Zahájení stavby: 17.3.2014, vedoucí účastník sdružení zhotovitele – COLAS CZ, a.s.
Předání dokončené stavby: 7.9.2015
Ukončení projektu: 30.9.2015

 

Cíl projektu:

Hlavním strategickým cílem projektu "Modernizace tramvajové trati v úseku Měnírna - Brandl" je rozvoj ekologicky šetrného způsobu dopravy, zlepšení dopravní obslužnosti a zajištění odpovídajícího komfortu cestování.
Po realizaci projektu je tramvajová trať v úseku Měnírna - Brandl vedena po moderně řešené jednokolejné trati s nově řešenou výhybnou ve stanici Brandl. Instalací nových zabezpečovacích a signalizačních zařízení byla docílena větší bezpečnost dopravy. 
Rekonstrukcí tramvajové trati došlo též k normovému prostorovému uspořádání tramvajové trati, která je v souběhu se silnicí I/14 (ulicí Liberecká) v prostoru podél železniční stanice Jablonec nad Nisou, dolní nádraží. V celém řešeném úseku je umožněn bezbariérový a pohodlný přístup do výstupních a nástupních zastávek hromadné dopravy. 


Název projektu: 50+ výhod rovných příležitostí

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.4.04/88.00030

   


Projekt 50+ výhod rovných příležitostí je spolufinancován Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnannost a státním rozpočtem České republiky.

Cíl projektu:

1. Transformace firem Libereckého kraje z genderovaných na genderově integrované firmy a dále prosazující principy společenské odpovědnosti, politiky diversity a flexibilizace práce.

2. Profesní a osobnostní rozvoj zaměstnaných (nejen) starších 50 let, zapojení žen starších 50 let do mezigenerační výměny zkušeností a rozvoje systémů firemního vzdělávání a posílení pracovní integrace pečujících osob.
3. Zvýšení informovanosti obyvatel regionu o otázce společenské odpovědnosti firem, mezigenerační odpovědnosti a rovných příležitostí v širším významu (z hlediska genderu, věku, ekonomických a kulturních faktorů aj.).

V zájmu cílů bude realizován diversity audit, interní mezigenerační mentoring, nastavení plánů podpory rovných příležitostí, zavedení inovativních systémů vzdělávání a benefitů a rozvinutí cílené kampaně propagace rovných příležitostí.

Cílová skupina:
Zaměstnanci/kyně společnosti
Ženy v předdůchodovém věku
Osoby pečující o závislého člena rodiny
Bezplatný benefit - péče o člena rodiny tzv. respitní asistence
Tato služba je určena pro zaměstnance a zaměstnankyně DPMLJ, a. s. Zaměstnancům/kyním nabízíme profesionální asistent(k)y k osobám, o něž pečují. Zaměstnanci/kyně budou moci benefit využít např. pro jednorázové případy zajištění nákupů, vyřízení úkonů na úřadech, doprovodů k lékaři, za využitím služeb, na kulturní akce apod. Nabízená služba je v rámci projektu zcela zdarma.

Název projektu: Vzdělávací program pro profesní řidiče vozidel nad 3,5 tuny

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/04.0033
Společnost ATTEST, s. r. o. ve spolupráci s partnerem Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce n. Nisou, a. s. zahájila 1. května realizaci grantového projektu „Vzdělávací program pro profesní řidiče vozidel nad 3,5 tuny reg. č. CZ.1.07/3.2.01/04.0033“ financovaného z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu ČR.

Cíl projektu:

Úkolem projektu je odstranit stávající nedostatky ve výuce profesních řidičů vozidel nad 3,5 tuny a sestavit tak ucelený vzdělávací program včetně dostupnosti všech výukových materiálů pro účastníky vzdělávacích kurzů a lektory.

Profesionální řidiči jsou doposud školeni pouze dle neucelených materiálů běžně používaných v autoškolách. Proto si projekt klade za hlavní cíl vytvořit komplexní vzdělávací materiály, jež usnadní řidičům celý proces vzdělávání a zvýší tak jeho efektivitu. Vytvořený vzdělávací program současně podpoří i lektory díky ucelené metodice výuky v této oblasti, na které je projekt také zaměřen.


Název projektu: Modernizace tramvajové trati v úseku Klicperova - U Lomu

Registrační číslo projektu:CZ.1.13/1.2.00/17.01055EU1                                              
EU2

  

Program:ROP NUTS II Severovýchod
Číslo  a název výzvy:
17. kolo výzvy
Prioritní osa:
2 - Rozvoj dopravní infrastruktury
Oblast podpory:
1.2 - Podpora projektů zlepšujících dopravní obslužnost území

Celkové výdaje:145 784 666,40 Kč
Výše dotace Regionální rady:112 375 680,35 Kč
Výše příspěvku EU:
103 264 138,70 Kč
Podání žádosti:
31.3.2010
Podpis smlouvy o poskytnutí dotace z ROP NUTS Severovýchod:
27.1.2011

Zahájení stavby: 6.10.2010
Zahájení zkušebního provozu: 14.8.2011
Slavnostního zahájení provozu: 4.10.2011
Ukončení projektu: 25.11.2011

Cíl projektu:

Projekt "Modernizace tramvajové trati v úseku Klicperova - U Lomu" navazuje na projekty Terminál MHD Fügnerova a Modernizace tramvajové trati Fügnerova - Mlýnská - Klicperova a je další částí velkého záměru liniové stavby, který má za cíl vyřešit dopravní obslužnost sídliště Rochlice a Broumovská modernizací a výstavbou tramvajové trati až do ulice Dobiášova.


Název projektu: Vzdělávání zaměstnanců Dopravního podniku města Liberce, a. s.

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00330

EU3

Cíl projektu:

Hlavním cílem projektu je zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti společnosti DPML, a. s. prostřednictvím zvyšování odborných znalostí, dovedností a kompetencí jejích zaměstnanců. Tohoto cíle bude dosaženo realizací vzdělávacích aktivit pro vybrané skupiny účastníků zařazených do cílových skupin (celkem 1 534 úspěšných absolventů kurzů).
O finanční podporu na tento projekt jsme požádali v květnu 2009. Tato žádost byla schválena počátkem tohoto roku. Na dodavatele výše uvedených školení, resp. kurzů se uskutečnila výběrová řízení. Výběrové řízení pro vzdělávání v oblasti IT dovedností vyhrála společnost Liberecká IS, a.s., ve výběrové řízení v oblasti jazykového vzdělávání zvítězila společnost Lingua Plus, s. r. o. a ve výběrovém řízení vypsaném na „vzdělávací program zaměřený na management, rozvoj firemní kultury a základní interpersonální dovednosti“ zvítězila nabídka společnosti Process Song s. r. o.

Dílčí cíle projektu:

- zvýšení efektivity a výkonnosti cílové skupiny (dále jen CS)
- zvýšení kvalifikace a kompetencí CS
- modernizace a rozvoj systému řízení LZ prostřednictvím inovací
- posílení udržitelnosti pracovních míst

Klíčové aktivity:
-    IT dovednosti
-    Rozvoj osobnosti a organizace
-    Strategické dovednosti
-    Řízení výkonnosti organizace
-    Jazykové kurzy
-    Rozšíření a zvýšení profesní úrovně organizace
-    Manažerské dovednosti

V cílové skupině jsou zahrnuti všichni zaměstnanci společnosti DPML, a. s.
Vlastní realizace programu vzdělávání se uskuteční v období březen 2010 až březen 2012.
Na projekt Vzdělávání zaměstnanců byla společnosti Dopravní podnik města Liberce, a.s. poskytnuta dotace z Evropského sociálního fondu v ČR  www.esfcr.cz

UKONČENÍ VZDĚLÁVACÍHO PROJEKTU

V polovině března tohoto roku byl ukončen vzdělávací projekt financovaný z evropských fondů „Vzdělávání zaměstnanců DPMLJ“.

Hlavním cílem projektu bylo zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti společnosti prostřednictvím zvyšování odborných znalostí, dovedností a kompetencí jejích zaměstnanců.

Naše cíle se naplnily, byla podpořena kvalifikace a dosažena adaptabilita zaměstnanců na všech úrovních. Zefektivnilo se poskytování služeb i administrativa a řízení společnosti.

Vzdělávání přispělo k posílení udržitelnosti pracovních míst, a tím také ke zmírnění dopadů ekonomické krize. Projekt inovoval již používaný systém vzdělávání ve společnosti.

Projekt byl realizován v období březen 2010březen 2012.

Celá realizace vzdělávacího projektu probíhala bez komplikací, potýkali jsme se pouze s drobnými nepodstatnými změnami typu: přesun prostředku, formální změna v názvu organizace (vstup nového vlastníka), či personální změna realizačního týmu. Dále v průběhu realizace docházelo k posunu harmonogramu v návaznosti na snižování počtů účastníků během sledovaného období. Změny bylo nevyhnutelné realizovat z důvodu dalšího zajištění bezproblémového chodu projektu. Změny harmonogramu reflektovali potřeby organizace ve vztahu k personální problematice (možnost zaměstnanců absolvovat kurzy tak, aby nebyla narušena činnost organizace, uvolňování zaměstnanců pro účast na kurzech musela probíhat s respektem k zajištění zachování funkčnosti MHD).

Realizované aktivity:

Vzdělávání IT dovednosti

Kurzy:

-          Základní kurzy PC
-          Aplikovaná informační technologie

Rozvoj osobnosti a organizace

Kurzy:

-          Firemní kultura pro skupinu D
-          Firemní kultura pro ostatní
-          Time management
-          Komunikační dovednosti
-          Řešení konfliktů a asertivita pro skupinu D, T, S, N, H
-          Řešení konfliktů a asertivita pro skupinu S, T, H, N
-          Koučování
-          Týmová spolupráce a motivace
-          Práce se stresem a emocionální stabilita
-          Vyjednávání a ovlivňování
-          Vedení porad a delegování

Strategické dovednosti

Kurzy:

-          Leadership - manažer. dovednosti
-          Situační vedení
-          Projektové řízení
-          Řízení změn

Řízení výkonnosti organizace

Kurzy:

-          Metody a postupy řízení výkonnost
-          Metody a postupy řízení výkonnosti organizačních útvarů
-          Příklady aplikace v praxi
-          Postupy při strategickém řízení výkonnosti
-          Řízení lidských zdrojů
-          Propojení strateg.řízení s operativ. řízením
-          Kompetenční model
-          Hodnocení zaměstnanců

Jazykové kurzy

Kurzy:

-          Výuka anglického jazyka
-          Výuka německého jazyka

Rozšíření a zvýšení profesní úrovně organizace

Kurzy:

-          Rozšíření ŘO na autobus z C na D
-          Rozšíření ŘO na autobus z B na D
-          Kurz sváření elektrickým obloukem, plamenem a CO
-          Technika bezpečné a úsporné jízdy

Manažerské dovednosti

Kurzy:

-          Tvorba business-plánu
-          Strategie budování IS
-          Asistentka manažera
-          Personalista organizace
-          Problematika investic a majetku organizace
-          Firemní PR a tiskový mluvčí organizace
-          Dopravní průzkumy
-          Účetnictví a daně

Na tento projekt nám byla poskytnuta dotace z Evropského sociálního fondu v ČR. Viz.  www.esfcr.cz

Projekt se stal nedílnou součástí řízení společnosti a nástrojem s trvalým rozvojovým potenciálem, včetně všech vzdělávacích procesů, neboť pro náš další rozvoj je nezbytné, aby bylo ve vzdělávání pokračováno. Z tohoto titulu má ukončený projekt vzdělávání v organizaci trvalý charakter, není časově ohraničen. Z výše uvedených důvodů jsou pro pokračování projektu a pro efektivní využívání jeho výsledků plánovány potřebné finanční a personální zdroje i pro období po ukončení podpory z ESF.


V Liberci 15. 3. 2012

Název projektu: Modernizace tramvajové trati v úseku Fügnerova-Mlýnská-Klicperova

Registrační číslo projektu: CZ.1.13/1.2.00/06.00419

  

 EU1                                              EU2

  

Příjemce: Dopravní podnik města Liberce,a.s.
Prioritní osa: Prioritní osa 1- Rozvoj dopravní infrastruktury
Oblast podpory: 1.2. Podpora projektů zlepšujících dopravní obslužnost území
Kolo výzvy: 06
Doba realizace: 30. duben 2009 až 30. leden 2010
Místo realizace: Liberec
Celkové způsobilé výdaje: 86 993 534,00 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet): 80 469 018,95 Kč
Z toho dotace EU: 73 944 503,90 Kč

LOGO


Název projektu: Modernizace tramvajové trati Terminál MHD Fügnerova

Registrační číslo projektu: CZ.1.13/1.2.00/06.00416

  

 EU1                                             EU2

  

Program:ROP NUTS II Severovýchod

Prioritní osa: Prioritní osa 1 - Rozvoj dopravní infrastruktury
Oblast podpory: 1.2. Podpora projektů zlepšujících dopravní obslužnost území
Kolo výzvy: 06
Doba realizace: 30. červen 2008 až 15. listopad 2008
Místo realizace: Liberec (nečleněné město)
Celkové způsobilé výdaje: 57 938 833,93 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet): 53 593 421,38 Kč
Z toho dotace EU: 49 248 008,84 Kč

EU4


Název projektu: Odbavovací systém MHD-2.etapa

Registrační číslo projektu: CZ.1.13/1.2.00/06.00413

  

 EU1                                             EU2

  

Příjemce: Dopravní podnik města Liberce, a.s.

Prioritní osa: Prioritní osa 1 - Rozvoj dopravní infrastruktury
Oblast podpory: 1.2. Podpora projektů zlepšujících dopravní obslužnost území
Kolo výzvy: 06
Doba realizace: 1. červenec 2008 až 31. prosinec 2008
Místo realizace: Liberec (nečleněné město)
Celkové způsobilé výdaje: 25 108 594,00 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet): 12 554 296,99 Kč
Z toho dotace EU: 11 536 582,90 Kč

LOGO


Název projektu: Zlepšení dopravní obslužnosti v obcích na Jablonecku

Registrační číslo projektu: CZ.1.13/1.2.00/18.01047

  

 EU1                                              EU2

  

Program: ROP NUTS II Severovýchod
Číslo  a název výzvy:
18. kolo výzvy
Prioritní osa:
13.1 - Rozvoj dopravní infrastruktury
Oblast podpory:
1.2 - Podpora projektů zlepšujících dopravní obslužnost území

Celkové výdaje: 38 844 000,- Kč
Výše dotace Regionální rady: 15 840 000,- Kč
Výše příspěvku EU:
15 840 000,- Kč
Podání žádosti:
25.3.2010
Podpis smlouvy o poskytnutí dotace z ROP NUTS Severovýchod:
17.3.2011

Cíl projektu:

Cílem projektu je zlepšení dopravní obslužnosti na Jablonecku prostřednictvím realizace aktivit vedoucích k širší obnově zastaralého vozového parku provozovatele MHD v závazku veřejné služby. Jedná se nákup 6-ti nízkopodlažních autobusů s pohonem na CNG včetně instalace moderních a odbavovacích systémů.  Realizací projektu dojde ke zvýšení obslužnosti nízkopodlažními vozy o 10%. Projekt tak významně rozšíří možnosti přepravy osob se sníženou mobilitou. Přínosem projektu bude i snížení emisí skleníkových plynů.

Projekt


DPMLJ jako partner při čerpání podpory z fondů EU

Baner pro prijemce usti

STATUTÁRNÍ MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM – PROJEKT „MANAGEMENT IPRM MOBILITA“

Zkušenosti z libereckého dopravního podniku jsou využívány i v dalších městech České republiky, ve kterých je zajišťována městská doprava obdobného charakteru a rozsahu, jako v Liberci. Na základě Dohody o partnerství v rámci projektu „Management IPRM Mobilita“ uzavřené na podzim roku 2011 spolupracuje DPMLJ se Statutárním městem Ústí nad Labem společně nejen s dopravním podnikem tohoto města, ale i s obdobnými společnostmi z Jihlavy, Mostu a Litvínova, Olomouce, Chomutova a Jirkova. Na projektu se podílí i Univerzita Jana Evangelisty Purkyně a Městské služby taktéž z Ústí nad Labem a Národní rada se zdravotním postižením České republiky. 

Projekt Statutárního města Ústí nad Labem „Management IPRM Mobilita“ je podpořen ze strukturálních fondů EU prostřednictvím Regionální operační program (ROP) Severozápad, který má 5 prioritních os. Město Ústí nad Labem čerpá finanční prostředky z prioritní osy 1 - Regenerace a rozvoj měst , a to z oblasti podpory 1.1 - Podpora rozvojových pólů regionu. Tento dotační zdroj je možné čerpat prostřednictvím Integrovaného plánu rozvoje města (IPRM).

Projekt „Management IPRM Mobilita“ je zaměřen na řízení IPRM Mobilita jako celku v letech 2012 - 2015. Prostřednictvím projektu bude zajištěna celková koordinace aktivit IPRM Mobilita, provázanost dílčích projektů a tím komplexnost a synergické efekty IPRM Mobilita. Pro účely úspěšné realizace IPRM Mobilita bude vytvořena dostatečná personální kapacita, kvalitní manažerský tým a potřebné technické zázemí. 

Další informace o Projektu „Management IPRM Mobilita“ i o celém IPRM Mobilita je možné čerpat z webových stránek Statutárního města Ústí nad Labem: http://www.usti-nl.cz/cz/zivot-mesta/integrovany-plan-rozvoje-mesta/iprm-mobilita/

Související hyperlinky:

(www.europa.cz a www.nuts2severozapad.cz).