logo dpmlj

Překlad

Jízdné MHD Liberec od 1.2.2024

 

Nařízení Statutárního města Liberec o Tarifu MHD v Liberci (od 1.2.2024).

Tarif městské dopravy v Liberci

v rámci Integrovaného tarifu veřejné dopravy Libereckého kraje

Rada města Liberce se usnesla dne 16. 1. 2024 usnesením č. 58/2024 v souladu s § 11 odst. 1 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení ve znění pozdějších předpisů), dle § 1 odst. 6 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách,  ve znění pozdějších předpisů a na základě zmocnění § 4a odst. 1 písm. a) zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen  ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Výměrem Ministerstva financí ČR č. 01/2024 ze dne 14. 12. 2023, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami, vydat toto nařízení:

Čl. 1
Úvodní ustanovení

Tarif městské dopravy v Liberci je součástí Integrovaného tarifu veřejné dopravy Libereckého kraje a je vyhlášen pro tarifní zónu LIBEREC.

Tarif městské dopravy v Liberci stanovuje maximální ceny jízdného a platnost jízdních dokladů pro pravidelné linky městské dopravy LIBEREC provozované Dopravním podnikem měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. Integrované jízdní doklady jsou platné ve všech linkách IDOL v tarifní zóně Liberec.

Ceny jízdenek jsou uvedeny včetně snížené sazby DPH.[1]


[1] Zákon č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

Čl. 2
Základní pojmy

IDOL – Integrovaný dopravní systém Libereckého kraje.

Opuscard – bezkontaktní čipová karta používaná jako elektronická peněženka a nosič zakoupených vícedenních jízdních dokladů IDOL (zápis nových kupónů je ukončen).

Opuscard+ – bezkontaktní čipová karta používaná jako elektronická peněženka a identifikátor vícedenních jízdních dokladů IDOL.

Identifikátor - technické zařízení (nebo nástroj) jednoznačně identifikovatelné v systému, které umožnuje komunikaci s odbavovacím zařízením ve vozidlech IDOL, na kontaktních místech IDOL anebo u pověřených zaměstnanců (Opuscard+, Idolka, In Karta, Lítačka, personifikovaná platební karta).

Integrovaný jízdní doklad je doklad umožňující cestujícím v rámci časové a zónové platnosti využít ke svým cestám spoje všech dopravců zahrnutých do Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje. Nosičem integrovaného jízdního dokladu je papírová jízdenka s QR kódem, mobilní aplikace Idolka, a dále vícedenní časové kupóny přiřazené k identifikátoru. Do vypršení platnosti také již dříve zakoupený kupón nahraný na Opuscard.

Neintegrovaný jízdní doklad je doklad, který je mezi linkami jednotlivých dopravců navzájem nepřestupný. Neintegrovaným jízdním dokladem je papírová jízdenka bez QR kódu, SMS jízdenka nebo mobilní aplikace DPMLJ pro linky MHD Liberec.

Tarifní zóna je množina autobusových/železničních zastávek/stanic a zastávek MHD rozhodná k vymezení zónové platnosti jízdního dokladu.

Elektronické peněžní prostředky nebo elektronická peněženka – hotovost nahraná na Opuscard, Opuscard+, nebo platební karta sloužící k úhradě jízdného integrovaného jízdního dokladu, nákup jízdenky v mobilní aplikaci Idolka.

Čl. 3
Tarifní zásady

Tarif městské dopravy v Liberci je zónový a časový.

Všechny autobusové a tramvajové linky městské hromadné dopravy LIBEREC provozované Dopravním podnikem měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. (včetně linek na území obcí Kryštofovo Údolí, Šimonovice, Stráž nad Nisou a Bedřichov) náleží do tarifní zóny „LIBEREC“ s výjimkou části tramvajové linky č. 11 Liberec - Jablonec nad Nisou, kde poslední zastávkou v tarifní zóně „LIBEREC“ je zastávka Proseč n. N., Nový Svět (Jablonec n. Nisou, Proseč n. N., Nový Svět) ve směru do Jablonce nad Nisou.

Kromě jízdních dokladů stanovených tímto nařízením jsou na linkách městské dopravy v Liberci uznávány i platné integrované jízdní doklady IDOL a platné jízdní doklady EURO-NISA-Ticket.

Nárok na zlevněné jízdné podle Výměru MF a tohoto nařízení má cestující, který splní podmínky slevy, na všech linkách MHD Liberec, a to z kterékoliv nástupní/přestupní zastávky do kterékoliv výstupní/přestupní zastávky.

Čl. 4
Jízdenky pro jednotlivou jízdu

1) Jízdenky pro jednotlivou jízdu NEINTEGROVANÉ (platné pouze u DPMLJ)

jízdenka pro jednu zónu (bez QR kódu), 60 minut

  cena platnost
ZÁKLADNÍ přestupní (předprodej, doplňkový prodej u řidiče MHD)..... 34,- Kč  60 min  
ZLEVNĚNÁ přestupní (předprodej, doplňkový prodej u řidiče MHD)..... 17,- Kč  60 min  
ZÁKLADNÍ přestupní mobilní aplikace DPMLJ a automaty DPMLJ..... 28,- Kč 60 min
ZLEVNĚNÁ přestupní mobilní aplikace DPMLJ a automaty DPMLJ..... 14,- Kč 60 min

Jízdenka platí na linkách městské hromadné dopravy LIBEREC pouze v jedné z tarifních zón, a to pouze v té, ve které byla při nástupu označena nebo pro kterou byla zakoupena. V době platnosti jízdenky je možný přestup pouze v rámci linek městské hromadné dopravy LIBEREC provozovaných Dopravním podnikem měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. v příslušné tarifní zóně.

2) Jízdenky pro jednotlivou jízdu INTEGROVANÉ (platné v IDOL)

(jízdenka s QR kódem)

  cena      platnost
ZÁKLADNÍ přestupní (elektronické peněžní prostředky, Idolka)..... 28,- Kč  60 min  
ZLEVNĚNÁ přestupní (elektronické peněžní prostředky, Idolka)..... 14,- Kč  60 min  
ZÁKLADNÍ přestupní (platba hotovostí u dopravců mimo DPMLJ)..... 34,- Kč 60 min
ZLEVNĚNÁ přestupní (platba hotovostí u dopravců mimo DPMLJ)..... 17,- Kč 60 min

Jízdenky platí pouze v tarifní zóně „LIBEREC“ a v době její platnosti je možný přestup v rámci linek IDOL a této zóny.

3) SMS neintegrované jízdenka pro jednotlivou jízdu

jízdenka pro zónu „LIBEREC“

  cena platnost
ZÁKLADNÍ přestupní neintegrovaná..... 38,- Kč  60 min  

SMS jízdenky jsou platné pouze na linkách městské hromadné dopravy LIBEREC provozovaných Dopravním podnikem měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. v zóně „LIBEREC“.

  cena platnost
ZÁKLADNÍ přestupní neintegrovaná..... 45,- Kč  90 min  

SMS jízdenky jsou platné pouze na linkách městské hromadné dopravy LIBEREC a na lince městské hromadné dopravy LIBEREC mezi tarifní zónou Liberec a přilehlou tarifní zónou (Jablonec nad Nisou) provozovaných Dopravním podnikem měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.

Čl. 5
Časové jízdenky přenosné

1) Časové jízdenky přenosné pro zónu „LIBEREC“

  cena  
24 hodinová základní.....  100,- Kč
24 hodinová zlevněná..... 
50,- Kč

Papírové 24 hodinové jízdenky platí 24 hodin od označení jízdenky označovačem.

Papírové jízdenky jsou platné pouze na linkách městské hromadné dopravy LIBEREC provozovaných Dopravním podnikem měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. v zóně „LIBEREC“.

Jízdenky, jejichž nosičem je Opuscard, jsou platné na všech linkách IDOL v zóně „LIBEREC“.

 

Čl. 6

Časové jízdenky nepřenosné

1) Časové jízdenky nepřenosné pro zónu „LIBEREC“

Sedmidenní základní ..... 250,- Kč
Sedmidenní zlevněná (dítě, student) ..... 125,- Kč
Sedmidenní zlevněná (důchodci, 65+) ..... 125,- Kč
Sedmidenní pro osobu pobírající PPM a RP ..... 125,- Kč
Třicetidenní základní ..... 660,- Kč 
Třicetidenní zlevněná (dítě, student) ..... 330,- Kč
Třicetidenní zlevněná (důchodci, 65+) ..... 330,- Kč 
Třicetidenní pro osobu pobírající PPM a RP ..... 330,- Kč
Devadesátidenní základní ..... 1600,- Kč
Devadesátidenní zlevněná (dítě, student) ..... 800,- Kč 
Devadesátidenní zlevněná (důchodci, 65+) ..... 800,- Kč  
Devadesátidenní pro osobu pobírající PPM a RP ..... 800,- Kč
366 denní základní ..... 3990,- Kč
366 denní zlevněná (dítě) ..... 990,- Kč
366 denní zlevněná (student) ..... 990,- Kč
366 denní  zlevněná (důchodci, 65+) ..... 990,- Kč
366 denní pro osobu pobírající PPM a RP ..... 990,- Kč
366 denní DRŽITEL ZLATÉ JANSKÉHO MEDAILE ..... 990,- Kč

Časové nepřenosné jízdní doklady je při nákupu nutné přiřadit k identifikátoru.

Časové jízdenky nepřenosné platí pro zónu „LIBEREC“ na všech linkách IDOL.

Osobu pobírající PPM a RP = Osoby pobírající peněžitou pomoc v mateřství a rodičovský příspěvek.

 Čl. 7

Slevy jízdného

Na linkách MHD se zlevněné jízdné přiznává pro jízdu z kterékoliv nástupní nebo přestupní zastávky do kterékoliv výstupní nebo přestupní zastávky.

Za zlevněné jízdné dle čl. 4, 5 a 6 (jízdenky pro jednotlivou jízdu, časové jízdenky přenosné a nepřenosné, při prodeji jízdenek ve vozidle a doplňkový prodej u řidiče) se přepravují:

a) Děti a mladiství od 6ti do 18ti let (tj. do dne, který předchází dni 18. narozenin), přičemž cestující ve věku od 15 do 18 let prokazují nárok na slevu úředně vydaným platným identifikačním osobním dokladem s fotografií, jménem a příjmením a datem narození (občanským průkazem, cestovním pasem apod.); nebo platným průkazem ISIC nebo žákovským průkazem potvrzeným školou a dopravcem dle aktuálně platného Výměru MF (na údaje „z“ a „do“ a na platnost průkazu se nebere zřetel).

b) Žáci a studenti ve věku od 18 do 26 let (tj. do dne, který předchází dni 26. narozenin), kteří se vzdělávají v základní škole nebo se soustavně připravují na budoucí povolání studiem na střední škole, konzervatoři, vyšší odborné škole, vysoké škole v denní nebo prezenční formě studia v ČR nebo studiem, které je svým obsahem a rozsahem postaveno na roveň studia na těchto školách, nebo mají obdobné postavení v zahraničí. Nárok na slevu se prokazuje platným žákovským průkazem anebo platným průkazem ISIC. Nárok na slevu pro studenty se posuzuje vždy k prvnímu dni platnosti jízdního dokladu. Podmínka věku do 26 let musí být splněna pro celé období platnosti jízdního dokladu.

c) Osoby starší 65 let. Nárok na zvláštní jízdné pro osoby 65+ se prokazuje průkazem občana Evropské unie nebo cestovním dokladem nebo jiným úředně vydaným platným identifikačním osobním dokladem, který obsahuje fotografii nebo digitální zpracování podoby, jméno a příjmení a datum narození.

d) Poživatel invalidního důchodu pro invaliditu 3. stupně vydaného Českou správou sociálního zabezpečení (okresní nebo městskou správou sociálního zabezpečení). Nárok na zlevněné jízdné se přiznává po předložení rozhodnutí o přiznání invalidního důchodu pro invaliditu 3. stupně vydaného Českou správou sociálního zabezpečení (okresní nebo městskou správou sociálního zabezpečení).

Za zlevněné jízdné dle čl. 6 (časové jízdenky nepřenosné) se přepravují:

e) osoby pobírající peněžitou pomoc v mateřství a rodičovský příspěvek dle zákona č. 117/1995 Sb. a zákona č. 187/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Slevu lze uplatnit na prodejních kontaktních místech jedině v ul. Frýdlantská, Fügnerova a v Evropském domě, a to pouze na základě předloženého dokladu o přiznání dávky, ne staršího než tři měsíce. Podmínka pobírání uvedených dávek musí být splněna po celé období platnosti jízdního dokladu.

f) osoby pobírající měsíčně se opakující peněžité dávky pomoci v hmotné nouzi dle zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, nebo pobírající příspěvek na bydlení podle zákona 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Slevu lze uplatnit na prodejních kontaktních místech jedině v ul. Frýdlantská, Fügnerova a v Evropském domě, a to pouze na základě předloženého dokladu o přiznání dávky, ne staršího než jeden měsíc.

 

Nárok na zlevněné jízdné pro důchodce (časové jízdenky nepřenosné) se přiznává po předložení rozhodnutí o přiznání starobního důchodu nebo invalidního důchodu pro invaliditu 3. stupně vydaného Českou správou sociálního zabezpečení (okresní nebo městskou správou sociálního zabezpečení). V případě, že občanovi nebyl doposud důchod přiznán (žadatel o důchod), předloží potvrzení o uplatnění důchodu z Okresní správy sociálního zabezpečení.

Čl. 8
Bezplatná přeprava

1) V tarifní zóně „LIBEREC“ se bezplatně přepravují:

a) děti do 6ti let věku,
b) držitelé průkazu ZTP a ZTP/P[1] včetně průvodce a vodícího psa, psi podrobující se speciálnímu výcviku pro doprovod handicapovaných osob a jejich cvičitelé,
c) držitelé Zlatého kříže Českého červeného kříže 3. třídy[2] a vyšší, průkazu Českého svazu bojovníků za svobodu, Konfederace politických vězňů ČR, Sdružení bývalých politických vězňů ČR a Ústřední rady svazu PTP-VTNP nebo a občané uvedení v § 29 zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích ve znění pozdějších předpisů.,
d) zavazadla a zvířata,
e) dětský kočárek a sáňky,
f) lyže i s holemi (snowboard),
g) osoby starší 70ti let – s povinností předložit při kontrole občanský nebo jiný průkaz s fotografií, nebo bezkontaktní čipovou kartu aktivovanou jako 366 denní nepřenosnou jízdenku (bez úhrady manipulačního poplatku).

 

[1] Zákon č. 329/2011 Sb. o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

[2] Povinnost předložit při kontrole průkaz vydaný Českým červeným křížem spolu s občanským průkazem. V mezidobí, kdy nárok na bezplatné jízdné již vznikl, ale cestující ještě neobdržel vyznamenání, a není tudíž ještě oficiálně držitelem průkazu, lze se při nároku na bezplatnou přepravu prokázat spolu s občanským průkazem potvrzením Českého červeného kříže o absolvování 80. odběru či si nechat vystavit Českým červeným křížem předběžný průkaz. Všechny doklady jsou při kontrole platné pouze s předložením občanského průkazu.

Čl. 9
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se Nařízení statutárního města Liberec č. 11/2023, kterým se stanovuje Tarif městské dopravy v Liberci v rámci Integrovaného tarifu veřejné dopravy Libereckého kraje.

Čl. 10
Účinnost

Toto nařízení, kterým se stanovuje Tarif městské dopravy v Liberci v rámci Integrovaného tarifu veřejné dopravy Libereckého kraje, nabývá účinnosti dnem 1. února 2024.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ceny jízdného nad rámec MHD Liberec (pro RELACI Liberec a Jablonec nad Nisou) upravuje

ceník TARIFu IDOL platný od 1.1.2024

kterým se stanovují maximální ceny veřejné linkové osobní vnitrostátní silniční dopravy a železniční osobní vnitrostátní dopravy provozované v rámci integrovaných veřejných služeb na území Libereckého kraje.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------