logo dpmlj

Překlad

Dotazy novinářů - dotace 190mil.

Otázka 1) Do kolika etap byla zakázka rozdělena a proč?

Rozdělení bylo provedeno na 4 etapy:

I.etapa – rekonstrukce Terminálu MHD Fügnerova – realizace v roce 2008  - důvodem této samostatné etapy byla potřeba přestavby před MS v lyžování = otáčení posilových spojů směr areál Ještěd a zároveň nedokončená projektová dokumentace dalšího úseku (složité projednávání se správci inženýrských sítí {neustálé úpravy a následné změny} a značná nejistota dopravního řešení okolo kruhové křižovatky (neshody mezi zástupci výstavby „Fóra“ a zástupci ECE – plánovaná „Galerie“). Konečné dopravní mělo značný vliv na výškové uspořádání  křížení TT s ulicí Na Bídě.

II.etapa – rekonstrukce Fügnerova – Mlýnská – realizace v roce 2009 – v době přípravy projektové  dokumentace a ještě v době zahájení rekonstrukce nebyla známa trasa přes areál bývalé Textilany (změna budoucího využití z důvodu opuštění záměru na výstavbu obchodního centra Hollandia), proto v projektové dokumentaci bylo zahrnuto provizorní napojení na stávající trať.

III.etapa – rekonstrukce Mlýnská – Klicperova – realizace v roce 2009 – v  průběhu  rekonstrukce Fügnerova – Mlýnská došlo k vyjasnění budoucí trasy přes areál Textilany. Trasa oproti původní dokumentaci DUR se změnila ale zásadním způsobem, nově byla odsouhlasena trasa souběžná s ulicí Jablonecká. Tato trasa si ale vyžádala zásadní změnu vedení TT v oblasti křižovatky U Lomu. Nebyla připravena projektová dokumentace včetně projednání. Hledalo se ale řešení takové, aby se nerealizovalo finančně náročné provizorní napojení v ulici Mlýnská z II.etapy. Byla tedy právě zvolen úsek Mlýnská – Klicperova, který korespondoval s novou trasou a zvolené provizorní napojení spočívalo prakticky pouze ve vložení jedné výhybky a nevyžadovalo přechodné úpravy inženýrských sítí. Tento úsek se dal časově stihnout projektově připravit v řádech jednotek měsíců. Zároveň ale bylo zrealizováno položení druhé koleje v úseku U Lomu – Nová Ruda (bylo hrazeno pouze z prostředků DPMLJ, nikoliv fondy EU!!!), které umožnilo zrušení výhybny Textilana a přineslo provozní úsporu  jedné soupravy v denním vypravení. Tento souběh byl zvolen jednak z důvodu provozní potřeby, jednak v té době nebyl jasný termín pokračování rekonstrukce z důvodu nejistoty možnosti čerpání dotací z EU.

IV.etapa – rekonstrukce Klicperova – U Lomu – realizace v létech 2010 – 2011 – realizace rekonstrukce byla zahájena v roce 2010, původní termín ukončení také v roce 2010 byl ale z důvodu odčerpání stavebních kapacit dodavatele na odstranění škod katastrofálních záplav ve frýdlantském výběžku po všeobecné dohodě posunut na rok 2011. V roce 2010 byla provedena pouze přeložka parovodu v ulici Na Bídě a zemní práce v souběhu s původní tratí. Provoz tramvajové trati byl přerušen pouze na nezbytnou dobu v říjnu 2010 (parovod). Práce pokračovaly v roce 2011 za plného provozu původní tratě, pouze v době napojení v křižovatce U Lomu byla 5-ti týdenní výluka.

V době realizace této etapy bylo jasné, že pokračování ve výstavbě nové trati směrem na sídliště Rochlice II.(Dobiášova) bude vzhledem k nedostatku finančních prostředků na fondech EU pozastaveno. Z tohoto důvodu byla zrušena veřejná soutěž na úsek U Lomu – Krejčího (původně se předpokládalo, že alespoň na tuto etapu bude možné získat finanční prostředky EU) a nebylo realizováno kolejové odbočení v křižovatce U Lomu.

Dále je třeba vzít v úvahu, že žádosti o možnost čerpání prostředků z fondů EU byly předkládány postupně a nebyla jistota v jejich přiznání a  výši.

Otázka 2) Jaké jsou vysoutěžené ceny, celkově i úseků/etap? 

  1. etapa -    Terminál MHD Fügnerova – úpravy               47 496 744,- Kč
  2. etapa-   Modernizace Fügnerova – Mlýnská                98 544 089,- Kč
  3. etapa - Modernizace Mlýnská – Klicperova

+ zkapacitnění U Lomu -  Nová Ruda                                     69 382 973,- Kč

  1. etapa - Modernizace TT Klicperova - U Lomu             124 973 965,- Kč

CELKEM                                                                           340 397 771,- Kč

Otázka 3) Kdo zakázku/y vyhrála a je možné získat i seznam/y subdodavatelů? 

I.etapa -  hlavní dodavatel: SSŽ Liberec, a. s.

subdodavatelé: Pražská strojírna, a. s., DS Brno a. s.,Elektroline, a. s.Praha, Renoweld, a. s.Brno,SIACITY Liberec, TSML,Valbek Liberec, ELMOS Liberec, Elektrizace železnic Praha

II.etapa – hlavní dodavatel: EUROVIA Liberec

subdodavatelé: BREX Liberec, JOSTAV Stráž n.N., GASSERVIS Liberec, ELPROINVEST Liberec, SKANSKA Praha, Elektrizace železnic Praha, DS Brno, RENOWELD Brno, Investorskoinženýrská Liberec

III.etapa – hlavní dodavatel: EUROVIA Liberec

subdodavatelé: BREX Liberec, SITEL Liberec, Šindy Liberec, SKANSKA Praha, ELPROINVEST Liberec, Elektrizace Praha, ELPRO Liberec, DS Brno, DPML, GASSSERVIS Liberec, RENOWELD Brno,

IV.etapa – hlavní dodavatel: EUROVIA Liberec

subdodavatelé: GASSERVIS Liberec, INTEGRA Liberec, EMSL Liberec, SYNER Liberec, BREX Liberec, DS Brno, RENOWELD Brno, SIACITY Liberec, Elektrizace železnic Praha

Poznámka: seznam subdodavatelů není plně kompletní, jedná se o nejvýznačnější.

 

TISKOVÁ ZPRÁVA

Platební rozhodnutí ohledně možného vrácení evropské dotace na modernizaci tramvajové trati.

 Liberec, dne 27. května 2014

DPMLJ se jako zadavatel veřejných zakázek "Modernizace tramvajové trati v úseku Klicperova - U Lomu" a "Modernizace tramvajové trati v úseku Fügnerova - Mlýnská - Klicperova " nedopustil při jejich zadávání žádného porušení zákona o veřejných zakázkách. Postup zadavatele při zadávání výše uvedených veřejných zakázek byl odsouhlasen Regionální radou regionu soudržnosti Severovýchod a posouzen i ze strany Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže coby nejvyšší autority v oblasti veřejných zakázek pro Českou republiku.

ÚOHS neměl žádný důvod ani pro podezření, že by došlo k porušení zákona o veřejných zakázkách. Proto DPMLJ nemůže souhlasit s vystavením platebních výměrů na odvod ve výši 100% korekce dotace ze strany Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod. Nejen, že postup zadavatele byl regionální radou již v minulosti schválen, ale dokonce se nynější závěry regionální rady neopírají o žádné věcné a kvalifikované argumenty.

DPMLJ proto podá v zákonné lhůtě proti platebním výměrům odvolání. Je rovněž připraven případně podat proti konečným rozhodnutím správní žalobu.

Vyjádření vedení společnosti k dané skutečnosti se vzhledem k dalším postupům zatím omezuje pouze na toto tiskové prohlášení.

DPMLJ, a.s.