logo dpmlj

Překlad

Tramvajová trať Liberec - Jablonec nad Nisou – rekonstrukce

Název projektu: „Tramvajová trať Liberec - Jablonec nad Nisou – rekonstrukce“

Registrační číslo žádosti: 64/2019-430-PPR
Registrační číslo projektu v MS2014+: CZ.04.1.40/0.0/0.0/18 063/0000418
Program: Operační program Doprava 2014-2020
Prioritní osa: 1 - Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony
Specifický cíl 1.4: Vytvoření podmínek pro zvýšení využívání veřejné hromadné dopravy ve městech v elektrické trakci – Liberecká aglomerace
Investiční priorita: 3 Rozvoj a zlepšování dopravních systémů šetrných k životnímu prostředí, včetně systémů s nízkou hlučností a nízkouhlíkových dopravních systémů, včetně vnitrozemské a námořní lodní dopravy, přístavů, multimodálních spojů a letištní infrastruktury s cílem podporovat udržitelnou regionální a místní mobilitu

Celkové výdaje:                       964 606 967,36 Kč
Celkové způsobilé výdaje:      787 045 226,18 Kč
Celkové způsobilé výdaje očištěné 
o příjmy dle čl. 61:                  732 188 174,18 Kč
Výše příspěvku EU:                622 359 948,05 Kč
Podání plné žádosti:               30.04.2020
Zahájení realizace:                  07.07.2021
Předpokládané ukončení:       30.12.2022

Cíle projektu:
Projekt přispívá k vytvoření podmínek pro zvýšení využívání hromadné dopravy v elektrické trakci. Zvýšení využívání veřejné dopravy se odrazí v nárůstu počtu cestujících. Cílem projektu je docílit využívání tramvajové dopravy větším počtem cestujících. Použití tramvaje bude významně zatraktivněno modernizací zbývajících úseků trati, a realizace projektu zásadním způsobem přispěje ke zvýšení konkurenceschopnosti veřejné dopravy vůči individuální automobilové dopravě. Za dílčí cíl projektu tak lze označit i vyvážení výhody, kterou individuální automobilová doprava získala 1.června 2018 otevřením nového silničního spojení mezi libereckou částí Kunratice a jabloneckou částí Rýnovice prostřednictvím nové silnice I/14H. Dalším cílem projektu je zvýšení traťové rychlosti a tím úspora cestovního času, bezpečnosti provozu a odstranění hrubých dopravních závad v prostorovém uspořádání tramvajové tratě ve vztahu k přilehlým pozemním komunikacím a objektům. Všechny výstupy projektu (stavební úpravy) jsou koncipovány tak, aby učinily veřejnou dopravu snáze dostupnou a atraktivnější. Výstupy projektu budou přístupné všem skupinám uživatelů, jsou zohledněny specifické potřeby osob se sníženou schopností pohybu a orientace a všem těmto uživatelům čerpání služeb veřejné hromadné dopravy poskytované ze strany DPMLJ zatraktivní.