logo dpmlj

Překlad

Pořízení nízkoemisních kloubových autobusů s pohonem na CNG pro MHD v Liberci

Název projektu: "Pořízení nízkoemisních kloubových autobusů s pohonem na CNG pro MHD v Liberci"

Registrační číslo projektu: CZ.06.1.13/0.0/0.0/16_046/0012925

projekt.jpg

Program: Integrovaného regionálního operačního programu

Prioritní osa: 1 - Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony
Investiční priorita: 7c   Rozvoj a zlepšování dopravních systémů šetrných k životnímu prostředí, včetně systémů s nízkou hlučností, s cílem podporovat udržitelnou regionální a místní mobilitu

Specifický cíl: 1.2   Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy

Název integrované strategie: Integrovaný plán rozvoje území Liberec - Jablonec n. N.

Celkové výdaje: 85 290 000 Kč
Celkové způsobilé výdaje: 85 290 000 Kč
Výše příspěvku EU: 72 496 500 Kč
Podání žádosti: 3.12.2019

Realizace projektu: do 30.9.2020

Cíl projektu:

Hlavním cílem projektu "Pořízení nízkoemisních kloubových autobusů s pohonem na CNG pro MHD v Liberci" je modernizace dopravních prostředků veřejné dopravy, vedoucí ke zkvalitnění a přístupnosti veřejné hromadné dopravy, ke zvýšení bezpečnosti a komfortu cestujících i řidičů.

Jedná se o dodávku 10 nových nízkoemisních nízkopodlažních kloubových autobusů využívajících palivo CNG, tedy stlačený zemní plyn (Compressed Natural Gas), a splňujících emisní normu EURO 6. Realizace projektu řeší jednak rozšíření vozového parku o 5 nových vozidel a dále výměnu 5 starších autobusů (čtyři z těchto autobusů přitom na linkách MHD Liberec nahradí dosud používaná vozidla na dieselový pohon a jeden pak dosluhující autobus na CNG).

Nové autobusy přispějí k posílení přepravních výkonů veřejné dopravy. To bude spočívat zejména v kapacitním navýšení možností nasazovaných vozidel. Nové autobusy zároveň umožní lepší rozdělení přepravní práce mezi více vozidel, což sníží tlak na objem kilometrického proběhu a tím zamezí přetěžování vozidel, které způsobuje jejich nadměrné opotřebovávání.

Cílovou skupinou projektu budou nejen obyvatelé Liberce a Jablonce nad Nisou a blízkých obcí, kteří využívají městskou hromadnou dopravu zajišťovanou DPMLJ v městě Liberci pravidelně, ale i návštěvníci kraje.