logo dpmlj

Překlad

Snížení energetické náročnosti budovy měnírny střed v Liberci

projekt_eu.jpg

Název projektu: „Snížení energetické náročnosti budovy měnírny střed v Liberci“

Registrační číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/16_061/0011025

Program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020
Číslo a název výzvy: 61. kolo výzvy, Výzva II programu podpory Úspory energie
Prioritní osa 01.3: Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin
Specifický cíl 3.2: Zvýšit energetickou účinnost podnikatelského sektoru

Celkové výdaje projektu: 5 647 463 Kč bez DPH
Výše dotace ERDF: 30% celkových způsobilých výdajů projektu, což je 1 081 721,46 Kč
Podání žádosti o dotaci: 29.6.2017
Ukončení projektu: 31.10.2018

Cíl projektu:
Hlavním cílem projektu "Snížení energetické náročnosti budovy měnírny střed v Liberci" je zlepšení tepelně-izolačních vlastností objektu měnírny střed (objekt trakční měnírny proudu pro tramvajové linky v Liberci), který se nachází v Tatranské ulici v Liberci, na pozemku p. č. 4070/3 v katastrálním území Liberec, obec Liberec. Došlo k odstranění stávajícího pláště z CP a keramického obkladu, úpravě stěn pomocí jádrové omítky a vyrovnání fasády do roviny pro montáž kontaktního zateplovacího systému se silikonovou probarvenou stěrkovou omítkou, zateplení střešní konstrukce, vybourání všech výplní – otvorů (okna, dveře, vrata) a osazení nových plastových oken a dveří a ocelových vrat včetně příslušenství.
Realizací projektu dojde k celkové úspoře el. energie měnírny ve výši 114,6 MWh/rok, což představuje 53% stávající roční spotřeby a pozitivnímu dopadu na životní prostředí – snížení emisí CO2 o 115,97 t/rok.