logo dpmlj

Překlad

Dodávka 17-ti ks bezbariérových autobusů MHD na CNG palivo

Název projektu: "Dodávka 17-ti ks bezbariérových autobusů MHD na CNG palivo"

Registrační číslo projektu: CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_046/0004441

projekt.jpg

Program: Integrovaného regionálního operačního programu

Prioritní osa: 1 - Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony 
Investiční priorita: 7c   Rozvoj a zlepšování dopravních systémů šetrných k životnímu prostředí, včetně systémů s nízkou hlučností, s cílem podporovat udržitelnou regionální a místní mobilitu

Specifický cíl: 1.2   Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy

Název integrované strategie: Integrovaný plán rozvoje území Liberec - Jablonec n. N.

  1. kolo výzvy k předkládání žádostí o dotaci

Celkové výdaje: 130 873 600 Kč vč. DPH
Celkové způsobilé výdaje: 107 360 000 Kč 
Výše příspěvku EU: 91 256 000 Kč
Podání žádosti: 6.3.2017

Cíl projektu:

Hlavním cílem projektu "Dodávka 17-ti ks bezbariérových autobusů MHD na CNG palivo" je modernizace dopravních prostředků veřejné dopravy, vedoucí ke zkvalitnění a přístupnosti veřejné hromadné dopravy, ke zvýšení bezpečnosti a komfortu cestujících i řidičů.

Jedná se o dodávku 17 kusů nízkopodlažních bezbariérových autobusů s pohonem na CNG palivo, splňující normu EURO 6. Realizace projektu řeší jednak rozšíření vozového parku o 9 nových vozidel a dále výměnu 8 starších autobusů s normou EURO 2 a EURO 3.

Cílovou skupinou projektu budou nejen obyvatelé Liberce a Jablonce nad Nisou a blízkých obcí, kteří využívají městskou hromadnou dopravu zajišťovanou DPMLJ v městě Liberci pravidelně, ale i návštěvníci kraje.