logo dpmlj

Překlad

Modernizace tramvajové trati v úseku Měnírna - Brandl

Název projektu: Modernizace tramvajové trati v úseku Měnírna - Brandl

Registrační číslo projektu: CZ.1.13/1.2.00/31.01239

EU1                                              EU2
 


Program:
 ROP NUTS II Severovýchod
Číslo  a název výzvy: 31. kolo výzvy
Prioritní osa: 2 - Rozvoj dopravní infrastruktury
Oblast podpory: 1.2 - Podpora projektů zlepšujících dopravní obslužnost území
Celkové výdaje: 85 280 346,08 Kč
Výše dotace Regionální rady: 32 754 922,39 Kč
Výše příspěvku EU: 32 754 922,39 Kč
Podání žádosti: 15.6.2012
Podpis smlouvy o poskytnutí dotace z ROP NUTS Severovýchod: 30.3.2014
Zahájení stavby: 17.3.2014, vedoucí účastník sdružení zhotovitele – COLAS CZ, a.s.
Předání dokončené stavby: 7.9.2015
Ukončení projektu: 30.9.2015

Cíl projektu:

Hlavním strategickým cílem projektu "Modernizace tramvajové trati v úseku Měnírna - Brandl" je rozvoj ekologicky šetrného způsobu dopravy, zlepšení dopravní obslužnosti a zajištění odpovídajícího komfortu cestování.
Po realizaci projektu je tramvajová trať v úseku Měnírna - Brandl vedena po moderně řešené jednokolejné trati s nově řešenou výhybnou ve stanici Brandl. Instalací nových zabezpečovacích a signalizačních zařízení byla docílena větší bezpečnost dopravy. 
Rekonstrukcí tramvajové trati došlo též k normovému prostorovému uspořádání tramvajové trati, která je v souběhu se silnicí I/14 (ulicí Liberecká) v prostoru podél železniční stanice Jablonec nad Nisou, dolní nádraží. V celém řešeném úseku je umožněn bezbariérový a pohodlný přístup do výstupních a nástupních zastávek hromadné dopravy.