logo dpmlj

Překlad

Vzdělávání zaměstnanců Dopravního podniku města Liberce, a. s.

Název projektu: Vzdělávání zaměstnanců Dopravního podniku města Liberce, a. s.

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00330

EU3

Cíl projektu:

Hlavním cílem projektu je zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti společnosti DPML, a. s. prostřednictvím zvyšování odborných znalostí, dovedností a kompetencí jejích zaměstnanců. Tohoto cíle bude dosaženo realizací vzdělávacích aktivit pro vybrané skupiny účastníků zařazených do cílových skupin (celkem 1 534 úspěšných absolventů kurzů). 
O finanční podporu na tento projekt jsme požádali v květnu 2009. Tato žádost byla schválena počátkem tohoto roku. Na dodavatele výše uvedených školení, resp. kurzů se uskutečnila výběrová řízení. Výběrové řízení pro vzdělávání v oblasti IT dovedností vyhrála společnost Liberecká IS, a.s., ve výběrové řízení v oblasti jazykového vzdělávání zvítězila společnost Lingua Plus, s. r. o. a ve výběrovém řízení vypsaném na „vzdělávací program zaměřený na management, rozvoj firemní kultury a základní interpersonální dovednosti“ zvítězila nabídka společnosti Process Song s. r. o.

Dílčí cíle projektu:

- zvýšení efektivity a výkonnosti cílové skupiny (dále jen CS)
- zvýšení kvalifikace a kompetencí CS
- modernizace a rozvoj systému řízení LZ prostřednictvím inovací
- posílení udržitelnosti pracovních míst

Klíčové aktivity:
-    IT dovednosti
-    Rozvoj osobnosti a organizace 
-    Strategické dovednosti 
-    Řízení výkonnosti organizace 
-    Jazykové kurzy 
-    Rozšíření a zvýšení profesní úrovně organizace 
-    Manažerské dovednosti

V cílové skupině jsou zahrnuti všichni zaměstnanci společnosti DPML, a. s.
Vlastní realizace programu vzdělávání se uskuteční v období březen 2010 až březen 2012.
Na projekt Vzdělávání zaměstnanců byla společnosti Dopravní podnik města Liberce, a.s. poskytnuta dotace z Evropského sociálního fondu v ČR  www.esfcr.cz

UKONČENÍ VZDĚLÁVACÍHO PROJEKTU

V polovině března tohoto roku byl ukončen vzdělávací projekt financovaný z evropských fondů „Vzdělávání zaměstnanců DPMLJ“.

Hlavním cílem projektu bylo zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti společnosti prostřednictvím zvyšování odborných znalostí, dovedností a kompetencí jejích zaměstnanců.

Naše cíle se naplnily, byla podpořena kvalifikace a dosažena adaptabilita zaměstnanců na všech úrovních. Zefektivnilo se poskytování služeb i administrativa a řízení společnosti.

Vzdělávání přispělo k posílení udržitelnosti pracovních míst, a tím také ke zmírnění dopadů ekonomické krize. Projekt inovoval již používaný systém vzdělávání ve společnosti.

Projekt byl realizován v období březen 2010 až březen 2012.

Celá realizace vzdělávacího projektu probíhala bez komplikací, potýkali jsme se pouze s drobnými nepodstatnými změnami typu: přesun prostředku, formální změna v názvu organizace (vstup nového vlastníka), či personální změna realizačního týmu. Dále v průběhu realizace docházelo k posunu harmonogramu v návaznosti na snižování počtů účastníků během sledovaného období. Změny bylo nevyhnutelné realizovat z důvodu dalšího zajištění bezproblémového chodu projektu. Změny harmonogramu reflektovali potřeby organizace ve vztahu k personální problematice (možnost zaměstnanců absolvovat kurzy tak, aby nebyla narušena činnost organizace, uvolňování zaměstnanců pro účast na kurzech musela probíhat s respektem k zajištění zachování funkčnosti MHD).

Realizované aktivity:

Vzdělávání IT dovednosti

Kurzy:

-          Základní kurzy PC
-          Aplikovaná informační technologie

Rozvoj osobnosti a organizace

Kurzy:

-          Firemní kultura pro skupinu D
-          Firemní kultura pro ostatní
-          Time management
-          Komunikační dovednosti
-          Řešení konfliktů a asertivita pro skupinu D, T, S, N, H
-          Řešení konfliktů a asertivita pro skupinu S, T, H, N
-          Koučování
-          Týmová spolupráce a motivace
-          Práce se stresem a emocionální stabilita
-          Vyjednávání a ovlivňování
-          Vedení porad a delegování

Strategické dovednosti

Kurzy:

-          Leadership - manažer. dovednosti
-          Situační vedení
-          Projektové řízení
-          Řízení změn

Řízení výkonnosti organizace

Kurzy:

-          Metody a postupy řízení výkonnost
-          Metody a postupy řízení výkonnosti organizačních útvarů
-          Příklady aplikace v praxi
-          Postupy při strategickém řízení výkonnosti
-          Řízení lidských zdrojů
-          Propojení strateg.řízení s operativ. řízením
-          Kompetenční model
-          Hodnocení zaměstnanců

Jazykové kurzy

Kurzy:

-          Výuka anglického jazyka
-          Výuka německého jazyka

Rozšíření a zvýšení profesní úrovně organizace

Kurzy:

-          Rozšíření ŘO na autobus z C na D
-          Rozšíření ŘO na autobus z B na D
-          Kurz sváření elektrickým obloukem, plamenem a CO
-          Technika bezpečné a úsporné jízdy

Manažerské dovednosti

Kurzy:

-          Tvorba business-plánu
-          Strategie budování IS
-          Asistentka manažera
-          Personalista organizace
-          Problematika investic a majetku organizace
-          Firemní PR a tiskový mluvčí organizace
-          Dopravní průzkumy
-          Účetnictví a daně

Na tento projekt nám byla poskytnuta dotace z Evropského sociálního fondu v ČR. Viz.  www.esfcr.cz

Projekt se stal nedílnou součástí řízení společnosti a nástrojem s trvalým rozvojovým potenciálem, včetně všech vzdělávacích procesů, neboť pro náš další rozvoj je nezbytné, aby bylo ve vzdělávání pokračováno. Z tohoto titulu má ukončený projekt vzdělávání v organizaci trvalý charakter, není časově ohraničen. Z výše uvedených důvodů jsou pro pokračování projektu a pro efektivní využívání jeho výsledků plánovány potřebné finanční a personální zdroje i pro období po ukončení podpory z ESF.